Af Anja C. Jensen og Mads Samsing, hhv. formand og næstformand i HK Danmark. Bragt i Politiken 15. januar 2022

I SIN NYTÅRSTALE blæste statsministeren til kamp mod bureaukratiet i den offentlige sektor. Der går for meget tid med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer, lød det.

Vi er helt enige i, at der er brug for at rydde op i reglerne. I en række tilfælde bliver fagligheden nidkært fjernstyret og overkontrolleret. Og kompleksiteten kan blive så høj, at systemet ender med at stå over borgeren. Det skal vi til livs. Farvel til unødvendige krydser i overflødige skemaer.

Men bureaukrati som sådan er ikke skidt. Tværtimod.

Vi vil gerne opfordre til, at alle - især politikere på Christiansborg, i regionsrådene og i kommunalbestyrelserne - husker, at bureaukrati er afgørende for at sikre effektivitet, ligebehandling og retssikkerhed. Derfor forsvarer vi bureaukratiet. Ikke for systemets skyld, men for borgernes og virksomhedernes.

Uanset om en blå eller rød politiker bærer nøglerne til Statsministeriet, bør vedkommende prise sig lykkelig for at lede et samfund med en bureaukratisk organiseret offentlig forvaltning. Tænk bare: Hvordan ville vi nogensinde have klaret os gennem de seneste næsten to års coronapandemi uden et effektivt bureaukrati? Et bureaukrati, der har organiseret tests og smitteopsporing, udrullet hjælpepakker og lønkompensation, konstant opdateret retningslinjer og meget mere.

Et sundt og stærkt bureaukrati sikrer lige muligheder for alle borgere, fordi standardiserede regler står over den stærkes ret, og en effektiv forvaltning sikrer lige og fri konkurrence på markedet. Det handler om retssikkerhed og retfærdighed. Uden bureaukrati er den enkelte overladt til at argumentere for, hvorfor netop de skal have fordele. Det vil særligt gå ud over udsatte grupper. De vil med stor sandsynlighed komme sidst i køen.

ET BUREAUKRATISK organiseret samfund er også et samfund, hvor de rette hoveder og hænder løser de rette opgaver. Velfærdssamfundet kan og skal naturligvis ikke sammenlignes med samlebåndet på en bilfabrik, men ideen om at fordele opgaver mellem specialister bygger på samme tanke om at få mest mulig produktion for lavest mulige omkostning.

IHK er vi tilhængere af LEON-princippet for offentlig ' produktion' og service. LEON står for laveste effektive omkostningsniveau.

Det giver absolut ingen mening at sætte eksempelvis læger til at kæmpe med administrativt arbejde.

Overlader man det i stedet til dygtige lægesekretærer, får lægerne mere tid til patienterne. Det gælder på en lang række områder. Når hver faglighed kommer bedst muligt til sin ret, skaber vi mere værdi for borgeren, og vi får mest muligt for vores skattekroner.

NÅR DER ALLIGEVEL er grund til at kigge bureaukratiet efter i sømmene, skyldes det usundhederne.

Det kan blive for rigidt og for fjernstyret. Sikkert er det, at de mennesker, der har taget en uddannelse og tilegnet sig et fag bedst er i stand til at foretage de faglige vurderinger i dagligdagen. Hver gang der tilføjes et nyt specifikt krav, de skal afrapportere på, fjerner det fokus fra, hvad det hele handler om: en nær, personlig og fagligt funderet indsats over for borgere og virksomheder. Ofte bunder kravene i mistillid til den offentlige forvaltning, til medarbejderne og i nogle tilfælde til borgerne. Detailreguleringen af beskæftigelsesområdet er blandt de mest klokkeklare eksempler.

Så derfor; hold fast i bureaukratiet som sådan, men stop fjernstyringen af fagligheden. Går man fra politisk hold for langt ind i maskinrummet, risikerer man uanset gode intentioner at drukne de medarbejdere, som er tæt på borgeren, i kontrolkrav.

Der skal være mere plads til medarbejdernes faglighed, så der bliver mere rum til at tage højde for den enkelte borgers behov i hele den nære velfærd, hvad enten vi taler ældrepleje, sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner, borgerservice, beskæftigelsesindsats eller noget helt sjette.

Og lad for alt i verden være med at tro, at afbureaukratisering er noget med at skære på antallet af administrative medarbejdere. Administration er typisk helt borgernær service eller på anden vis afgørende for, at velfærdssamfundet hænger sammen.

Hvordan skal det f. eks. kunne fungere, hvis ikke der er styr på pladsanvisning, budget og regnskab og udvikling, vedligehold og support af digitale systemer? Et effektivt bureaukrati er forudsætningen for, at vi kan føre demokratiske beslutninger ud i livet og sikre borgernes rettigheder. Så tak til de mange, der får det sunde bureaukrati til at glide umærkeligt til gavn for borgere og virksomheder.

Bureaukrati betragtes ofte som et fedtlag. Men det er muskler. Dem skal vi ikke fjerne, men de skal selvfølgelig spændes og trænes. Lad det være tilgangen.