HK.dk logo

09. oktober 2015

Baggrund om ændring af ligelønsloven

Formandens blog ligelønsloven

Regeringen vil ændre ligelønsloven, så den føres tilbage til den lov, der blev vedtaget i 2006. Dermed risikerer regeringen at sætte arbejdet hen mod lige løn mellem mænd og kvinder i stå.

I 2001 vedtog SR-regeringen sammen med SF og Enhedslisten en ændring af ligelønsloven, der pålagde virksomhederne at udarbejde lønstatistik, gældende fra 1. juli 2002, dvs. efter det forestående valg. Da V og K i 2001 dannede regering udskød man i første omgang lovens ikrafttrædelse.

I 2006 vedtog VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti en ny og mindre omfattende lov om ligelønsstatistik. I 2014 gentog forløbet sig, idet SR-regeringen, sammen med SF og Enhedslisten, vedtog en ny ligelønslov, som bl.a. indebærer at Danmarks Statistik hvert år skal udsende en ligelønsstatistik til de virksomheder, som er omfattet af loven. Denne ligelønsstatistik skulle være udsendt første gang i september 2016, men med den bebudede lovændring, bliver det ikke til noget.

SFI udarbejdede i 2011 en evaluering af den lov, som Venstre-regeringen nu ønsker at genindføre. Rapporten var stærkt kritisk og konkluderede kort sagt, at loven ikke virker. Det viser sig, at mange virksomheder ikke udarbejder statistikken.

Indførelsen af ligelønsstatistik har været en mærkesag for HK siden Danfoss-sagen.

 HK har flere gange påvist ligelønsproblemer blandt medlemmerne. Seneste analyse er foretaget på baggrund data fra 2012 og viser en lønforskel på 12,1 procent, hvor knap halvdelen af lønforskellen er uforklaret og kan være et udtryk for uligeløn. Lønforskellene er størst i den private sektor. SFI har gennemført flere lignende undersøgelser, der viser, at lønforskellene mellem mænd og kvinder er størst i den private sektor.

Den fulde analyse i PDF 

Kun få virksomheder laver ligelønsstatistik 

Kun 1/3 del de virksomheder, der var omfattet af loven, udarbejder en ligelønsstatistik. På mindst 1/3 af virksomhederne inddrages medarbejderne ikke. Med andre ord er det i bedste fald kun på omkring 20-25 pct. af virksomheder, at der udarbejdes lønstatistik og medarbejderne inddrages i en eller anden form. Der er en stærk formodningen om at problemet med overholdelse af den tidligere lov var mest udbredt i den private sektor. Den lov, som blev vedtaget under SR i 2014, ville give medarbejderrepræsentanterne ret til at modtage den lønstatistik, som ville få tilsendt fra Danmarks Statistik.

Danfoss-sagen

Danfoss-sagen er ligelønssag på Danfoss, som HK var part i. Sagen blev forelagt EU-domstolen til præjudiciel afgørelse. I kendelsen slås det fast, at det er nødvendigt, at virksomhederne giver mulighed for, at lønmodtagerne kan kontrollere om tildelingen af tillæg er i overensstemmelse med ligelønsprincippet, såfremt ligelønsloven skal kunne virke med den effektivitet, der er forudsat i ligelønsdirektivet og fastslået i EF-Domstolens dom. Afgørelsen i Danfoss-sagen fik stor principiel betydning for bestemmelserne på ligelønsområdet. I 1997 blev der vedtaget en direktivændring af bevisbyrdereglerne i ligestillingssager og i 2002 blev der i ligelønsloven indført en pligt for virksomhederne om at udarbejde en årlig ligelønsstatistik for at give medarbejderne mulighed for at kontrollere om ligelønsloven blev overholdt.


Ligestilling Politik
Ole Just - HK fagforening

Økonom Ole Just

Ole Just er økonom i HK og ekspert i økonomiske forhold i arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål.

Analyseafdelingen

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk