HK.dk logo

23. september 2015

Uddannelse er vej til bedre arbejdsmiljø

Uddannelse

Veluddannede ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Det var et af hovedbudskaberne på en konference for nylig arrangeret af LO om psykisk arbejdsmiljø med titlen Samarbejde – koden til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Samarbejde via dialog mellem ledere og medarbejdere og ikke mindst de tillidsvalgte er dog ofte en mangelvare. Mange ledere er simpelthen ikke uddannet godt nok på det felt, lød det i indlæg fra flere –både forskere og fagforeningsfolk på konferencen. Ledere forstår ikke i tilstrækkelig grad ledelse som en relation, hvor medarbejderne skal kende mål og rammer samt medinddrages, uden at overlades for meget til sig selv. 

Selvledelse er efterhånden ret udbredt og kan rumme mange fordele, men også blive en ulempe og årsag til stress, hvis arbejdsmængden er for stor. Og det er ofte tilfældet. En undersøgelse blandt HK Privats medlemmer viser, at 36 procent af dem har mere at lave, end de kan nå på 37 timer. Når medarbejderne således selv står med ansvaret for at tilrettelægge og prioritere arbejdsopgaverne, er det et ledelsessvigt. For stor arbejdsmængde er derfor udtryk for dårlig ledelse, hed det fra én af forskerne.

Som det blev påpeget i flere af konferencens indlæg, er det afgørende, at lederne bliver ordentlig uddannet og får den fornødne støtte fra topledelsen til at sikre et godt arbejdsmiljø via dialog og ved at lytte til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. De ved, hvor skoen trykker, mens lederne må forlade sig på APV og trivselsmålinger. Godt uddannede ledere vil også nemmere kunne få et godt samarbejde med de tillidsvalgte og skabe grundlag for, at der gennem drøftelser i SU kan skabes en mere fælles forståelse for, hvad ledelse er, og hvordan den bør udøves. Det er ikke mindst vigtigt i tider med forandringer, som mange både offentlige og private arbejdspladser står over for. Mange forandringer gennemføres dårligt fra ledelsens side. Skat blev nævnt som et eksempel herpå i et af forskernes indlæg, ligesom det blev nævnt, at stress på ledelsesgangen forplanter sig ned i organisationen.
 

Ikke blot lederne skal være godt uddannede. Det skal også de tillidsvalgte, hvilket det kniber lidt med. Fagbevægelsen har gjort for lidt ud af arbejdsmiljøet, lød det fra Henning Jørgensen, der som forsker på Aalborg Universitet har beskæftiget sig grundigt med fagbevægelsen. Tillidsrepræsentanterne ved ikke nok om arbejdsmiljø, mens arbejdsmiljørepræsentanterne ved meget om arbejdsmiljøloven og alt for lidt om forhandlingsteknik, var hans påstand. Den er nok ikke helt forkert. I HK er vi da også i gang med at omlægge uddannelsen af både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så begge former for tillidsvalgte klædes bedre på blandt andet på disse felter. 

Der er næppe tvivl om, at arbejdsmiljørepræsentanterne kunne være væsentlig bedre uddannet; men arbejdsgiveren spænder ofte ben. En rundspørge til arbejdsmiljørepræsentanter inden for HK Stat viser, at det største problem for dem er at få fri til kurser og møder om arbejdsmiljø i fagforeningen. Mange ledere mener, at det må være tilstrækkeligt med den obligatoriske uddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og derefter 1½ dags lovfastsat ret til supplerende uddannelse om året. 

Ofte lægger ledelsen snævre rammer om, hvad den supplerende uddannelse kan gå ud på. Derfor får arbejdsmiljørepræsentanter ikke mulighed for at uddanne sig så bredt og grundigt, som de har behov for ved fx at deltage i HK’s kurser, møder og netværk. Så ledelserne i mange virksomheder må til at ændre kurs, hvis de mange fine ord om vigtigheden af uddannelse udtrykt af også arbejdsgiverrepræsentanter på LO’s konference skal blive til handling.

Det er med andre ord vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter uddanner sig godt, og at alle ledere forstår nødvendigheden og nytten heraf. Uddannelse er sammen med samarbejde vigtige veje til et bedre arbejdsmiljø. 
 

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Bloggere

Log ind som medlem