HK.dk logo

04. januar 2016

Øget stress kræver skrappere regler

Der er god grund til at tage mere alvorligt fat om det elendige psykiske arbejdsmiljø – både med de eksisterende værktøjer og med en styrket lovgivning, som de nu gør i Sverige.

Der var rekordfå dødsulykker på danske arbejdspladser i 2015. 26 mennesker omkom ved en arbejdsulykke i det forgangne år. Det er 11 færre end året før og markant færre end i 1990’erne, hvor arbejdsulykker hvert år kostede 60-80 menneskeliv. Det var det gode budskab.

Det kedelige er, at antallet af øvrige arbejdsulykker ifølge tal fra Arbejdstilsynet ikke er faldet, men er steget lidt i 2015. Det psykiske arbejdsmiljø kan ikke måles på samme måde, men en række tal og undersøgelser viser, at det står sløjt til.

Selv om det siden 2000 har været et politisk mål at nedbringe psykiske belastninger med 25 procent frem til 2020, er det gået den modsatte vej. Antallet af anmeldte psykiske erhvervssygdomme er 3-doblet, men kun 5 procent af sagerne anerkendes. Det er nemlig rigtig svært at få anerkendt en psykisk arbejdsskade. Ikke mindst fordi arbejdsgiverne er imod, at arbejdsrelaterede psykiske lidelser i højere grad anerkendes.

Hvordan det ellers står til med det psykiske arbejdsmiljø er senest illustreret af en undersøgelse foretaget af Danica Pension over, hvor mange der er sygemeldt i mere end 3 måneder med stress. Det gode budskab er, at lidt færre mænd i 2015 blev sygemeldt med længerevarende stress, mens det dårlige budskab er, at antallet af kvinder steg. Og for specielt kvinder såvel som mænd i aldersgruppen 30-39 år steg antallet markant.

Inden for de seneste 5 år er antallet af langtidssyge med stress steget med 20 procent. I løbet af et arbejdsliv vil hver 3. kvinde og hver 5. mand blive sygemeldt i mere end 3 måneder – i stigende omfang på grund af stress eller andre psykiske belastninger – især blandt kvinder.

Derfor er der god grund til at tage mere alvorligt fat om det elendige psykiske arbejdsmiljø både med de allerede eksisterende vejledninger og værktøjer, som arbejdsmiljøorganisationen på virksomhederne kan tage mere målrettet i brug, men også gerne med en styrket lovgivning. Det er i alt fald den vej, svenskerne nu går.

Den 31. marts i år træder en ny bekendtgørelse om det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø i kraft i Sverige og pålægger arbejdsgiverne et større ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgiverne skal udover større viden om psykisk arbejdsmiljø også tilrettelægge arbejdet, så det forebygger stress og mobning. Deres viden skal udmønte sig i praksis gennem forebyggelse og håndtering af helbredsskadelige arbejdsbelastninger og krænkende adfærd.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal arbejdsgiveren sikre, at de arbejdsopgaver og beføjelser, der pålægges medarbejderne, ikke belaster dem helbredsmæssigt. Resurserne skal tilpasses arbejdsmængde og sværhedsgrad, ligesom tekniske hjælpemidler skal være udformet og tilpasset det arbejde, der udføres.

Det påpeges som vigtigt, at arbejdsgiveren undersøger og griber ind over for helbredsrisici i arbejdet og tager de fornødne skridt som eksempelvis at reducere arbejdsmængden, øge bemandingen eller ændre arbejdsmetoder. Arbejdsgiveren pålægges også at informere medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver der skal prioriteres, når der ikke er tid nok til alle opgaverne. Arbejdsgiverne skal også have forholdsregler for at modvirke, at arbejdsopgaver og -situationer, der er stærkt psykisk belastende, går ud over de ansattes helbred, herunder rutiner for håndtering af vanskelige kunder eller borgere.

Bekendtgørelsen pålægger også arbejdsgiverne at tilrettelægge arbejdstiden, så medarbejderne ikke belastes helbredsmæssigt. Derfor skal der tages særlige hensyn ved skifteholdsarbejde, natarbejde, lange vagter, omfattende overarbejde og fleksible arbejdsformer uafhængige af tid og sted.  

Ifølge bekendtgørelsen har arbejdsgiveren ansvaret for at gøre medarbejderne klart, at der ikke må finde krænkende adfærd sted på virksomheden og for at udforme retningslinjer for, hvordan krænkende adfærd håndteres.   

Ligesom i Danmark har der i Sverige hidtil ikke været specifikke regler om det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er svensk fagbevægelse glade for de nye regler, selvom de ikke rummer mulighed for at idømme bøder til arbejdsgivere, der overtræder reglerne. De svenske arbejdsgivere er derimod utilfredse og mener, at den nye bekendtgørelse er unødvendig.

Arbejdsgivernes modvilje må kunne tages som tegn på, at de nye svenske regler nok ikke er så dårlige endda. Så lad os med inspiration øst fra arbejde for, at vi også i Danmark får en bekendtgørelse om stress og psykisk arbejdsmiljø. Ikke fordi den i sig selv løser alle problemer. Men den kan på arbejdspladserne være et vigtigt værktøj i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.   

Se bekendtgørelsen fra Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Arbejdsmiljø Stress Lovgivning

Bloggere

Log ind som medlem