Opdatering af it-systemerne

Vi opdaterer vores it-systemer i dag 6/7-22 kl. 20:00 - 23:00, du kan derfor opleve, at du ikke kan logge ind i dette tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

HK.dk logo

01. februar 2016

HK og LO siger nej til beskæftigelsesministerens forslag

En rigtig dårlig ide! Det er svaret fra HK og LO til regeringens forslag om at flytte behandlingen af arbejdsskadesager fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP.

I høringssvar fra såvel HK og LO som 3F og Dansk Metal vendes tommelfingeren nedad til beskæftigelsesministerens lovforslag om at overflytte Arbejdsskadestyrelsens opgaver til en ny enhed under ATP-koncernen kaldet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Udover et intetsigende navn påpeger LO i sit høringssvar i lighed med vores høringssvar fra HK og svarene fra de to andre fagforbund en række væsentlige kritikpunkter i lovforslaget. Økonomien er ikke i orden, idet lovforslaget forudsætter, at driften skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer, og at arbejdsgivernes gebyrer for sagsbehandlingen ikke må hæves. Det gør det meget svært at sikre og udvikle sagsbehandlingens kvalitet.

Problemet har netop været, at der er meget lange sagsbehandlingstider og for mange fejl i sagsbehandlingen – i høj grad fordi Arbejdsskadestyrelsens bevilling er blevet beskåret med fyringer, personaleflugt, stort arbejdspres og stress til følge. Når der ikke tilføres ekstra ressourcer, vil det være uhyre svært at få rettet op på, at de nugældende frister for sagsbehandlingstiden ofte ikke overholdes.

Helt galt risikerer det at gå, når sagsbehandlingen flyttes fra København til Vordingborg og Haderslev, fordi mange medarbejdere ikke har mulighed for at flytte med. Det vil betyde et tab af medarbejdere og dermed viden og ressourcer, som Metal skriver i sit høringssvar og påpeger, at ”en udflytning vil tage en del fokus fra de nuværende indsatsområder, med betydelig risiko for at kvalitet og sagsbehandlingstider forværres yderligere”. 

Jeg er helt enig. En virksomhedsoverdragelse kombineret med en geografisk flytning vil skabe turbulens, ligesom mange ressourcer i en periode vil blive bundet op på at lære nye medarbejdere op. Jeg er også enig med 3F i, ”at det centrale i arbejdet for de tilskadekomne er, at sagsbehandlingstiden nu forsøges minimeret, og kvaliteten forsøges højnet, hvilket efter vores opfattelse sker ved, at Arbejdsskadestyrelsen forbliver en samlet enhed og får tilført de ressourcer, der skal til for at løfte disse opgaver”.

”Det vil være ganske uacceptabelt, såfremt udflytningen af opgaverne påvirker kvaliteten og/eller sagsbehandlingstiden negativt”, skriver LO i sit høringssvar og påpeger, at der kan være store udgifter ved en udflytning. Disse udgifter bør finansieres af staten, så der ikke bruges ressourcer hertil på bekostning af sagsbehandlingen. Et af de store problemer ved hele regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser er netop, at den er underfinansieret, så en del af omkostningerne ved flytningen skal betales af institutionerne selv – til skade for både berørte medarbejdere og borgere.

I høringssvarene fra LO og HK er der også kritik af, at borgernes muligheder for at rejse overordnede klager og utilfredshed med sagsbehandlingen er uklar og ser ud til at være blevet indskrænket. Der er nemlig ikke længere mulighed for at klage til ministeren, men kun til direktøren for ATP, som således kommer til at skulle behandle klager over sig selv. Det er ikke betryggende, og det er vigtigt, at borgernes retssikkerhed ikke undermineres. Det bør gøres helt klart, at såvel forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven og almindelige forvaltningsretslige principper fortsat gælder.

Mens FTF har stillet sig positivt over for forslaget om at overflytte sagsbehandlingen af arbejdsskadesager til ATP, har LO efter grundige drøftelser konkluderet at være skeptisk og opridse en række alvorlige problemer i forslaget. Vi er i HK klart imod overførelsen af opgaverne, og både 3F og Metal siger fra – i alt fald i forhold til at gøre det på nuværende tidspunkt. Når lovforslaget kommer til førstebehandling i Folketinget til marts, har vi derfor et godt afsæt for, men også en stor udfordring i at få overbevist et flertal på Christiansborg om at stemme nej til beskæftigelsesministerens elendige lovforslag. 
 Udflytning Politik Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem