HK.dk logo

18. februar 2016

Ledelse skal sætte det gode arbejdsliv i centrum

Medarbejdere har brug for ledere, der er rustet til at varetage et godt psykisk arbejdsmiljø. Men også kulturen på arbejdspladsen har betydning for trivslen.

Ledere i den offentlige sektor har svært ved at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en undersøgelse gennemført af Akademikerne blandt 2150 medlemmer med lederstillinger i stat, regioner og kommuner. Mange af dem er ledere for HK’ere og andre medarbejdergrupper, der føler sig hårdt presset af besparelser, omstruktureringer, effektiviseringskrav og stor arbejdsmængde.

I en presset og stresset hverdag har medarbejderne brug for ledere, der er klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Næsten alle de adspurgte ledere er da også enige i, at dét er en vigtig del af ledelsesopgaven; men kun 44 procent af dem mener, at de i høj eller meget høj grad er fagligt klædt på til opgaven – og hver 10. opfatter sig slet ikke som rustet til den. 

Mange af lederne især på mellemniveau føler sig desuden i et krydspres, hvor de ud over et dårligt arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere også selv føler sig pressede. Og knap hver 3. af dem oplever, at der ikke er fokus på deres psykiske arbejdsmiljø.

Kørekort i arbejdsmiljø er nødvendigt

For lidt fokus fra topledelsen på det psykiske arbejdsmiljø hos medarbejdere og ledere er en del af problemet, men for utilstrækkelig uddannelse er også en del heraf. Det psykiske arbejdsmiljø indgår for lidt og for overfladisk i mange lederuddannelser, får ofte en sekundær rolle og er ikke altid obligatorisk. En meget grundigere indføring i det psykiske arbejdsmiljø – såvel medarbejdernes som lederens eget – må være obligatorisk og en forudsætning for at kunne være leder. Et kørekort i arbejdsmiljø bør ganske enkelt være et krav til alle ledere på både mellem- og topniveau.

Et vigtigt element i denne uddannelse skal være samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Hvis denne trio spiller godt sammen, er der et godt afsæt for at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø med blandt andet brug af de værktøjer og vejledninger, som branchearbejdsmiljøudvalgene (BAR) har udgivet.

BAR FOKA har fx udgivet flere hæfter om ledelse og social kapital – hvordan tillid, retfærdighed og samarbejde kan skabe trivsel, kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen. Materialerne kan findes på Arbejdsmiljøweb.dk: I gang med social kapital

Det er også med udgangspunkt i samarbejdet mellem ledere og tillidsvalgte, at de offentlige arbejdspladser kan hente bistand fra de rejsehold, der indgår som en del af den partsaftale om psykisk arbejdsmiljø, der blev indgået ved sidste års overenskomstforhandlinger. 

Vi skal også se på arbejdspladskulturen

Øget fokus fra ledelsen og bedre uddannelse er to vigtige elementer; men vi er også nødt til at se mere grundlæggende på kulturen på arbejdspladserne. Vi har i de senere år set en udvikling, hvor både ledere og medarbejdere har ændret adfærd og normer i en retning, der ikke fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Det ydre pres på de offentlige arbejdspladser suppleres med og forstærker en tendens til øget individualisering og præstationsræs. 

Som psykolog Magnus Brammer skriver i en kronik i Politiken 16. februar Ser din chef dig som et menneske?:

’Mantraet har i mange år været, ”man er sin egen lykkes smed”. Den forestilling usynliggør dog den betydning det har for livskraften og engagementet at opleve, at man er en del af værdifællesskaber.’ 

Det kan være både konkrete arbejdsrelationer og værdier, som medarbejdere har med sig fra tidligere af både professionel og personlig karakter. Ifølge Magnus Brammer er det vigtigt, at disse værdier indgår i personaleledelsen, der ellers ofte lider af et alt for ensidigt fokus på performance – og dermed skaber stress blandt medarbejderne. Det er ikke nok, at lederen hjælper medarbejderen med at prioritere. Der skal også gøres op med performance og den perfektionisme, som præger mange medarbejdere. I stedet for skal der udvikles en bæredygtig ledelsespraksis, og i kronikken beskriver han 4 omdrejningspunkter heri:

Lederen skal kunne 

  • tale om problemerne og ikke have berøringsangst 
  • kende den enkelte medarbejderes værdier og deres betydning for udførelse af arbejdet
  • anerkende medarbejderens faglige identitet og færdigheder
  • understøtte medarbejderen i at påskønne, hvem og hvad der har formet medarbejderens værdier. 
Som kronikøren skriver, vil disse kardinalpunkter for ledelsespraksis ikke udrydde stressepidemien, men være en god start. Netop, og de vil være et godt afsæt for en debat om, hvordan vi får udviklet en hel anden form for ledelse med fokus på det gode arbejdsliv. 


Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem