HK.dk logo

31. marts 2016

Motion på jobbet – tilbud eller tvang?

Motion

Hvor går grænsen for, hvad en arbejdsgiver kan kræve af medarbejderne, når det kommer til motion på arbejdspladsen?

Motion er godt for helbredet. Du bliver mere rask og rørig, så du har færre sygedage. Det har arbejdsgiverne også fundet ud af, så motion er kommet på skemaet på en del arbejdspladser. Især arbejdspladser, hvor medarbejderne har et fysisk belastende arbejde, der slider på kroppen; men også på nogle kontorarbejdspladser. 

Et projekt over et år med hård, intensiv fysisk træning gennemført blandt 400 kontoransatte på 6 offentlige og private arbejdspladser viste, at antallet af korte sygemeldinger blev halveret. Samtidigt steg medarbejdernes effektivitet og produktivitet med 10 procent ifølge en ph.d-afhandling, der analyserer projektet. 

Et andet projekt gennemført blandt 100 laboranter viste, at fysisk træning gav en markant reduktion af smerter i nakke, skuldre, ryg og hænder, mens projektet, der også omfattede mindfulness, ikke havde nogen effekt på stress. Til gengæld har et projekt med 200 kvindelige hospitalsansatte vist, at fælles fysisk træning i arbejdstiden ikke blot forbedrer fysikken, men også styrker de kollegiale relationer. 

Et treårigt forsøg blandt 600 medarbejdere i plejesektoren i København viser, at næsten hver anden har fået et bedre arbejdsmiljø som effekt af obligatorisk motion i arbejdstiden. Det har fået den ansvarlige borgmester til at beslutte, at motion bliver obligatorisk for alle sosu-medarbejdere i kommunen – med fuld opbakning fra fagforbundet FOA. Derimod finder arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen det kontroversielt og autoritært i pagt med samfundets sundhedstyranni fjernt fra den danske arbejdsmodel.

Tvungen fysisk træning i arbejdstiden rejser da også nogle etiske spørgsmål: Kan og skal alle medarbejdere i kraft af ledelsesretten pålægges motion? Skal det foregå i fællesskab med de øvrige kolleger, eller kan det være hver for sig? Forventes det, at medarbejderne tillige motionerer i fritiden? Stilles der også krav eller forventninger til kost og livsstil i øvrigt? Overskrider arbejdsgiverne en diskretionszone? Hvor går grænsen for, hvad en arbejdsgiver kan kræve af medarbejderne? Og skal modvillige medarbejdere straffes?

Fra Sverige og USA er der eksempler på, at manglende deltagelse i motion har haft negativ betydning for lønnen. Det er der ikke kendte eksempler på i Danmark. Derimod har en kommune afskaffet medarbejdernes julefrokost til fordel for et motionsløb. Begge dele har nok været frivilligt, men forbundet med et pres fra chefer og kolleger. Og netop et sådant pres kan være svært at stå imod og gøre det frivillige mindre frivilligt, når det ikke ligefrem er obligatorisk.

En udfordring kan være, at motion i arbejdstiden kolliderer med en stor arbejdsmængde, hvilket viste sig ved projektet med de 400 kontormedarbejdere. Omkring halvdelen af deltagerne faldt fra i løbet af projektet. Nogle på grund af arbejdspres og andre, fordi de var for blufærdige eller ikke mente, at arbejdspladsen skulle styre deres livsstil. Og forsøget med laboranterne viste også, at det ikke hjalp på stress, som formodentlig i et vist omfang udspringer at et stort arbejdspres.

Det er derfor en balancegang, hvor langt der skal gås i retning af fysisk træning og sundhedstiltag. Effekten bliver naturligvis større, jo flere der deltager, men kan også få uheldige bivirkninger, hvis fysisk træning bliver tvang og ikke et tilbud. Et bedre fysisk arbejdsmiljø kan få et dårligere psykisk arbejdsmiljø som sideeffekt, så resultatet ikke bliver en sund sjæl i et sundt legeme. 

Derfor er det vigtigt at få drøftet grundigt igennem, hvordan motion sættes på dagsordenen på den rette måde. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får sammen med lederne en vigtig rolle at spille i den sammenhæng, fordi indsatsen skal baseres på tillid, motivation og samarbejde såvel som respekt for den enkelte.

Motion i arbejdstiden kan være en god investering, som det udtrykkes af én af virksomhederne i forsøget med kontormedarbejderne, fordi det gavner bundlinjen. Også for medarbejderne skal motion være til gavn og glæde – og ikke en sur pligt!    

Arbejdsmiljø Din krop

Bloggere

Log ind som medlem