HK.dk logo

24. november 2016

Medarbejdere har nøglerolle i digitalisering

De senere års store it-skandaler taler for, at systematisk medarbejderinddragelse bør indgå som en fast del ved digitaliseringsprojekter i det offentlige og prioriteres højt af såvel ledelse som leverandør.

Så er den gal igen! Endnu en gang er et større offentligt it-system ramt af forsinkelse. Denne gang er det systemet Grunddata, der presses på både tidsplan og økonomi. Grunddata-programmet skal i opdateret og systematiseret form samle data om fx fast ejendom, adresser, personer, virksomheder, vejr- og klimaforhold, så de er let tilgængelige og kan kombineres. 

Digitaliseringsstyrelsen vurderer i en rapport, at arbejdet med etableringen af det nye system er et år forsinket med ekstra omkostninger til følge. Især tilførslen af data fra andre systemer volder kvaler. Data fra disse systemer skal også indgå i det nye ejendomsvurderingssystem, der i efteråret 2018 skal levere nye og mere korrekte boligvurderinger til alle ejere af ejendomme.

Forsinkelserne kan derfor få betydning for mange borgere og virksomheder, ligesom en række andre forsinkede eller fejlramte offentlige it-systemer har haft uheldige følgevirkninger. Det gælder Skats system EFI til inddrivelse af restancer, Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem Proask, politiets Polsag-system og forsvarets it-system Daccis. Systemer der i alt har kostet over 2 milliarder kroner – og er blevet skrottet! 

Nogle systemer, fx Digital Tinglysning, er efter en svær start kommet op i gear, mens andre systemer som Sundhedsplatformen på hovedstadsregionens hospitaler fortsat døjer med fødselskvaler. Selvom andre systemer er blevet indført med færre problemer, er der kommet tiltrængt fokus på, at især de store, komplekse systemer rummer store udfordringer. Statens It-projektråd har derfor sammen med blandt andre Dansk IT og DI Digital udarbejdet et kodeks for større statslige it-projekter med vægt på betydningen af et godt samarbejde.

Kodeksets overordnede formål er at skabe fælles kultur og samarbejdsdisciplin mellem statslige myndigheder og private leverandører. Det opridser nogle principper, der fra start til slut i projektet skal mindske interessekonflikter og sikre en forståelse for de fælles mål. Samtidigt betoner det vigtigheden af dialog og åbenhed om risikoanalyser og understreger, at projektet skal forankres i topledelsen hos alle parter. Måske ikke ligefrem epokegørende nye tanker, men rigtige og vigtige.

Til gengæld mangler en anden dimension, nemlig en meget større inddragelse af de berørte medarbejdere og brugere i øvrigt. Alt for ofte udnyttes den viden og erfaring, som medarbejderne har, ikke særlig meget eller slet ikke.

En undersøgelse foretaget blandt medlemmer af HK Stat og HK Kommunal med administrative opgaver og borgerkontakt viser, at 40 procent af disse oplever, at de inddrages i udviklingen af digitale løsninger, mens andre 40 procent oplever, at de ikke inddrages. Hver 3. af de adspurgte oplever desuden, at de ikke har gode muligheder for at indberette fejl og komme med forslag til forbedringer af de digitale løsninger. Næsten lige så mange oplever, at indberettede fejl og forslag til forbedringer ikke bruges til at forbedre løsningerne.  

Så der er absolut plads til forbedring. Medarbejderne skal sættes meget mere i centrum, så nye digitale løsninger eller ændring af eksisterende tager udgangspunkt i de opgaver og sagsgange, som medarbejderne har den daglige rutine i at håndtere. De kan se, hvordan digitalisering påvirker arbejdsgange – pege på faldgruber og give forslag til forbedringer. For langt de fleste medarbejdere vil gerne spille med, være innovative og medvirke til effektive løsninger, der kommer borgerne til gavn.

Derfor bør systematisk medarbejderinddragelse indgå som en fast del ved digitaliseringsprojekter i det offentlige og prioriteres højt af såvel ledelse som leverandør. Belært af de senere års store it-skandaler er øjnene så småt også ved at komme op for, at inddragelse af medarbejderne skal prioriteres højere. Ved indførelsen af nye it-systemer ved Danmarks Domstole har HK-landsklubben deltaget i møder i it-udvalget og været repræsenteret i styregrupper og arbejdsgrupper – med mulighed for at påvirke processen. 

Medarbejderne er også nøglepersoner, når det drejer sig om brugerne af it-systemer. Det er medarbejderne, der konfronteres med borgere og virksomheders gode og dårlige oplevelser med digitale løsninger, vejleder dem, modtager ros og ris samt forslag til forbedringer. Det er samspillet mellem brugere, medarbejdere og digitale løsninger, der kan befordre en effektiv brug af ny teknologi til gavn for os alle, så milliarder af kroner ikke tabes på mislykkede it-systemer i stedet for at bruges på mere velfærd.Digitalisering HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem