English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

21. december 2016

Umuligt uddannelsesloft

Veluddannet arbejdskraft er Danmarks vigtigste råstof og det, vi skal bygge fremtiden på. Men nu har et flertal i Folketinget vedtaget en lov, der øger arbejdspresset for de studieadministrative medarbejdere, og lægger hindringer for, at flest muligt har det bedst mulige uddannelsesniveau.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttet at afskaffe muligheden for at kunne tage en anden statsfinansieret videregående uddannelse på samme niveau eller lavere niveau end den, man har i forvejen. Ca. 2.200 personer vil hvert år blive berørt af dette uddannelsesloft, der skal give en samlet besparelse på knap 350 mio. kr. i 2020. Dog er der nogle dispensationsmuligheder, så studerende i nogle tilfælde alligevel kan optages på en ny uddannelse. Nemlig hvis den dækker et område med særlig stor efterspørgsel efter arbejdskraft, hvis den studerende af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende sin nuværende uddannelse, eller hvis man har en forældet uddannelse. Og måske bliver der mulighed for selv at betale for en uddannelse mere.

Den enes død, den andens brød. Sådan lyder et gammelt mundheld, som man umiddelbart kunne fristes til at tage i brug i forbindelse med den netop vedtagne lov.

Dispensationsmulighederne og eventuel egenbetaling vil give en hel del administrativt arbejde herunder også en del vejledning i og fortolkning af de nye regler samt behandling af klager over forvaltningen af de nye regler. Så ligesom med studiefremdriftsreformen vil der blive endnu mere arbejde til HK’erne på de videregående uddannelsesinstitutioner og formodentlig brug for endnu flere administrative hænder. Men sådan kommer det nok ikke til at gå. 

Tværtimod er tendensen på mange uddannelsesinstitutioner, at der skæres ned på administrationen og antallet af HK’ere. Med omprioriteringsbidraget på 2 procent, der akkumuleres år for år, vil den tendens forstærkes og kan ikke bare opvejes af digitalisering og automatisering af opgaver.

Såvel de nye regler som andre studieadministrative opgaver kræver i betydeligt omfang fortsat manuelt arbejde. Pres og stress kommer derfor nemt til at præge den daglige arbejdsdag endnu mere og også gå ud over både undervisere og studerende, der får en dårligere betjening.

En økonomisk udfordring for de enkelte institutioner kan også blive, at nogle studerende undervejs eller næsten sidst i deres studium vælger at droppe det – for at kunne påbegynde et nyt og dermed omgå de nye regler. Finansieringen af uddannelsesinstitutionerne er nemlig delvist baseret på, hvor mange studerende der fuldfører uddannelserne.  

Hvis for mange springer fra langt hen i studiet, er det overordnet set en form for samfundsøkonomisk spild, fordi en færdiggjort uddannelse trods alt er bedre end ingen. Med et eksamensbevis i rygsækken er der udover en bedre mulighed for at søge job også mulighed for efter- og videreuddannelse. Men der bør også fortsat være mulighed for at kunne tage en helt ny uddannelse. 

Hvis man har uddannet sig til lærer eller arkæolog og i det praktiske job finder ud af, at det slet ikke går, så må der også kunne være mulighed for at kunne tage en ny uddannelse – til for eksempel administrationsbachelor. Og de allerfærreste vil have råd til selv at finansiere en ny uddannelse.

I et stadigt mere omskifteligt arbejdsmarked er der behov for at kunne skifte spor, hvis en uddannelse eller et fag viser sig at være på vej ud og ikke vil kaste mange jobs af sig. Et mere fleksibelt arbejdsmarked kræver derfor også et mere fleksibelt uddannelsessystem og ikke ét, der fastlåser folk.

Netop frygten for at blive fastlåst kan gøre unge nervøse ved at vælge en uddannelse og trække uddannelsesvalget ud, men også betyde at en del unge flakker ud og ind af forskellige uddannelser uden at afslutte nogen af dem – til skade for både de unge selv, uddannelsesinstitutionerne og samfundet.

En veluddannet befolkning og arbejdskraft er Danmarks vigtigste råstof og det, vi skal bygge fremtiden på. I stedet for at fremme det formål har et flertal i Folketinget så vedtaget en lov, der udover et øget arbejdspres for de stadigt færre studieadministrative medarbejdere, også lægger hindringer i vejen for, at flest muligt har det bedst mulige uddannelsesniveau.

En kortsigtet beslutning som viser, at der ikke er særlig højt til loftet på Christiansborg. Et fromt juleønske må være, at tilstrækkeligt mange politikere indser det og retter fejlen op i det nye år.

uddannelsesloft
Uddannelse Politik HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem