HK.dk logo

23. februar 2017

Skru ned for finansministeriets magt

I stedet for en overfokuseret satsning på afbureaukratisering med urealistiske forventninger til effekten skal fornyelse af den offentlige sektor måske i højere grad basere sig på øget tillid og afmontering af den magtposition, som Finansministeriet har fået.

Afbureaukratisering og forenkling indgår som vigtige elementer i regeringens tanker om fornyelse af den offentlige sektor. Sådanne tanker er dog langt fra nye. Helt tilbage fra 1980'erne har afbureaukratisering og regelforenkling stået på skiftende regeringers dagsorden med lidt varierende prioriteringsmæssig tyngde, men der er i årenes løb ikke ligefrem blevet mindre papirnusseri – som Mogens Glistrup i sin tid nedladende kaldte det – heller ikke med digitalisering af forvaltningen. 

På mange områder er omfanget af registrering, afrapportering og kontrol steget i forbindelse med New Public Management, ligesom størrelse og kompleksitet af bl.a. skattelovene, dagpengeregler og sociallovgivning er vokset markant. Der kan derfor være gode grunde til at få luget ud i registreringstyranniet og regeljunglen. Det er nu ikke så enkelt, som det lyder, hvilket nok også er årsagen til, at det hidtil har knebet med at komme fra ord til handling.      

For i et komplekst velfærdssamfund, hvor de skattefinansierede ydelser skal komme borgerne til gavn ud fra politisk besluttede mål og prioriteringer, er en vis dokumentation nødvendig for både at kunne tage beslutninger og for at vurdere, om de politiske hensigter er nået -  og om justeringer kan være påkrævet. Derfor kan registrering og rapportering ikke bare skæres ned til et minimum; men der skal findes en fornuftig balance og gode metoder, hvilket digitalisering formodentlig kan bidrage til. Målet må være at undgå, at der bruges unødig meget tid på registrerings- og kontrolarbejde frem for kerneopgaven. Og at de forskellige faggrupper gør det, de hver især er bedst til. Administrative opgaver er HK’ere bedre til at varetage end overlæger, skoleledere eller politibetjente. 

Ligeledes må der ses på, om kompleks lovgivning kan gøres enklere uden at give køb på borgernes retssikkerhed, der ofte forudsætter ret omfattende regelsæt for at tilgodese alle hensyn. Rettigheder og pligter skal udformes under hensyn til lighedsgrundsætningerne, nemlig at der ikke må ske forskelsbehandling af borgerne, samtidig med at andre hensyn også kan spille ind, herunder økonomiske. På en del områder kunne overdreven kontrol dog nok erstattes af lidt mere tillid – til borgere og medarbejdere i det offentlige. 

I mere end 90 år har Finansministeriet ført kontrol med alle statens bevillinger og holdt de enkelte ministerier i snor, så budgetterne blev overholdt og brugt efter hensigten. En sådan funktion er også både fornuftig og nødvendig. I de senere år har funktionen dog udviklet sig til ikke bare at være af ren økonomisk art, men har også fået mere politisk karakter. 

Finansministeriet har med assistance fra private konsulentfirmaer dikteret en benhård sparepolitik, der har haft alvorlige konsekvenser for mange statslige institutioner og myndigheder. Som tidligere direktør for Skat Ole Kjær skrev i Politiken i 2015: "Skat er sparet sønder og sammen. Det, vi ser nu, er en uundgåelig konsekvens af Finansministeriets konstante angreb på Skats resurser – år ud og år ind". 

Finansministeriet har i høj grad været bannerførere for og udøvere af den såkaldte nødvendighedens politik, som ikke mindst tidligere finansminister Bjarne Corydon gjorde sig til talsmand for med bl.a. dette udsagn til Berlingske i 2013: "Det, der ikke er til forhandling, er ansvarlighed. Der skal være styr på den økonomiske politik". Naturligvis skal der være styr på finanserne, så Danmark ikke går bankerot som i 1813, men synet på de faktiske økonomiske forhold i riget må ikke være så ensidigt, baseret på en meget snæver økonomiforståelse og præget af en bestemt politisk dagsorden. 

Det har jo vist sig, at Finansministeriets prognoser ofte har taget fejl og været alt for pessimistiske. Siden 2013 har dansk økonomi præsteret bedre, end regeringen på baggrund af analyser fra Finansministeriet forventede. Bestandigt pessimistiske forudsigelser om alverdens truende farer – lige fra robotter til Trump på det seneste – har Finansministeriet under skiftende regeringer brugt som belæg for sin økonomiske spændetrøje, der også blokerer for initiativer, som ikke harmonerer med ministeriets tankegang. Forslag, som politiske partier havde fundet flertal for og finansiering af, hældes af brættet med et nej fra Finansministeriet.  

Ligeledes opleves det ofte, at Finansministeriet blander sig ned i de rent faglige detaljer på udspil fra forligskredse eller ministerier og styrelser, der også nøje overvejer, hvordan tingene skal skæres for at få det blå stempel i Finansministeriet. Man vil jo helst undgå, at et ellers velgennemarbejdet forslag efter hele turen gennem egen styrelse og ministeries kontorchefer og direktør bliver underkendt af yngste fuldmægtig i Finansen! 

Finansministeriets næsten uindskrænkede magt må begrænses til en mere koordinerende funktion. Enevældens tid er og bør være forbi. Tillid må i højere grad være omdrejningspunktet for udviklingen af den offentlige sektor. Tillid til at medarbejderne uden Finansministeriet som vor tids ridefoged kan varetage de daglige opgaver og medvirke til at forny den offentlige sektor på en måde, så effektiv udnyttelse af resurserne, kvalitet i ydelserne og borgernes retssikkerhed er i centrum frem for snærende sparekrav baseret på tvivlsomme økonomiske analyser og ideologisk snæversyn.      

Politik

Bloggere

Log ind som medlem