HK.dk logo

29. maj 2017

Gør ikke de unge en bjørnetjeneste

Regeringens forslag om at erstatte 6 forberedende grunduddannelser med én, som skal finansieres af kommunerne, vil i for høj grad afhænge af den enkelte kommunes økonomi og prioriteringer og ikke nødvendigvis være til gavn for gruppen af udsatte unge.

Hver 5. af en ungdomsårgang har kun en folkeskoleuddannelse med sig ud i livet. De har ikke fuldført eller aldrig påbegyndt en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og står dermed dårligt rustet til et langt arbejdsliv. Fænomenet er ikke nyt. Gennem årtier har der været en såkaldt restgruppe, som politikerne flere gange har forsøgt at gøre noget ved – uden at nå målet om, at 95 procent af de unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse. 

Nu har regeringen så lanceret et nyt initiativ, på baggrund af at en særlig ekspertgruppe – kaldet Stefan Hermann-udvalget – er kommet med nogle anbefalinger til en forstærket indsats rettet mod de cirka 50.000 unge, der ikke har gennemført en uddannelse ud over folkeskoleniveau. Regeringen følger dog kun delvist udvalgets anbefalinger og slækker også på den overordnede ambition. Blot 90 procent skal have en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år. 

Regeringens forslag med titlen Tro på dig selv – det gør vi lægger op til, at 6 forberedende grunduddannelser erstattes af én forberedende grunduddannelse med 3 spor, der samles på 25 centre med 75 lokationer – og finansieres af kommunerne. Med sit forslag vil regeringen give kommunerne et entydigt ansvar for at følge og støtte alle unge under 25 år, frem til at de har gennemført en ungdomsuddannelse eller fået fast fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Netop den ensidige placering af ansvaret hos kommunerne har affødt bekymring og kritik fra mange sider lige fra medlemmer af ekspertudvalget til faglige organisationer. Bekymringen er, at ikke alle unge vil få samme adgang til et tilbud af ensartet høj kvalitet. De nye uddannelsestilbud vil i for høj grad afhænge af den enkelte kommunes økonomi og prioriteringer, der ikke altid vil være til gavn for denne gruppe unge. Som direktør for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov udtrykker det på Altinget: "Den kommunale sektor har mange særinteresser, som trækker i mange retninger. Det er ikke altid, det trækker i retning af de svageste unge".  

Den bekymring er ikke uberettiget, når vi ser, hvordan kommuner lagt i et hårdt økonomisk førergreb af regeringen forvalter de opgaver, som lovgivningen pålægger dem. Der er en tydelig tendens til, at de svageste grupper svigtes.  

Kommunerne har allerede i dag mulighed for at koordinere en række af de indsatser, som regeringen nu i øget grad vil overlade kommunerne; men hvorfor og hvordan skulle kommunerne pludselig ændre kurs? Det er i høj grad de økonomisk pressede kommuner, der har den største andel af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. En del af disse unge er berørt af økonomiske, sociale eller personlige problemer. Det er dog langt fra alle unge under 25 år, der er såkaldt udsatte unge. 

Derfor retter en del af kritikken sig også mod, at regeringen skærer alle over én kam uden at tage højde for, at der er forskel på at være 17 og 23 år og på at være uafklaret eller uddannelsesparat. De unge kan have ret forskellige kundskaber, viden, erfaring og ikke mindst motivation for at uddanne sig. Derfor må der advares imod at presse alle ind i den samme, standardiserede løsning. 

Regeringens forslag vil også få betydning for andre end disse unge, nemlig de såvel unge som lidt ældre, der vil tage en HF-eksamen, HF-enkeltfag eller folkeskolefag for voksne for at kunne efter- eller videreuddanne sig, hvilket blandt andet en del HK'ere gør. 

Gennemføres forslaget, kan VUC miste næsten halvdelen dem, der på et VUC-center tager en Almen Voksenuddannelse (AVU) – og dermed få undergravet eksistensgrundlaget for især de mindre centre. Op til hver 3. center vil være i farezonen – specielt på Fyn og i Nordjylland. Når VUC i forvejen er hårdt presset på grund af årlige besparelseskrav på 5-6 procent, kan et stort indhug i antallet af elever på AVU betyde indskrænkning eller lukning, som også vil gå ud over HF.  

Flere borgmestre fra regeringspartiet frygter, at regeringens forslag vil give dårligere muligheder for at tage HF især i de tyndt befolkede egne og afholde en del fra at uddanne sig på grund af forlængede transporttider. Og såvel erfaringer som undersøgelser viser, at lang transport er en barriere for uddannelse. Så mens regeringen ellers så gerne vil styrke yderområderne, fremlægger den et forslag, som reelt vil vride Danmark endnu skævere. Som så mange andre forslag fra regeringen lugter dette også mere af at handle om besparelser frem for forbedringer. 

Alle kan nok være enige om, at der skal en forstærket indsats til for de unge uden uddannelse og job. Regeringens udspil rummer da også gode elementer; men de overskygges af for mange dårlige elementer. At gennemføre regeringens forslag vil derfor være at gøre de unge en bjørnetjeneste i ordets oprindelige forstand.

Politik Job og uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem