Et af den nye hovedorganisations første og fornemmeste opgaver er at føre arbejdsmiljørepræsentatåret ud i livet. Startskuddet i Odense blev sparket igang på behørig vis. Foto: Peter Raben

AMR spiller en vigtig rolle i at sikre kollegernes arbejdsmiljø under ofte svære vilkår. Det viser to undersøgelser gennemført sidste år af LO og FTF. 

Se undersøgelsen

De viste, at for lidt tid og manglende tilbud om efteruddannelse hæmmer AMR’erenes indsats. 2 ud af 3 AMR’ere bruger højst to timer om ugen på hvervet. 3 ud af 4 bruger deres fritid på det. Halvdelen af AMR’erene får ikke tilbud om den årlige halvanden dags efteruddannelse, som de har krav på, fordi de har svært ved at få fri til at deltage i møder i fagforeningen om arbejdsmiljøet. 9 ud af 10 har ingen, eller kun lidt indflydelse, på større forandringer på arbejdspladsen, mens mere end 2/3 har stor indflydelse på udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering (APV).

Vælgerne prioriterer arbejdsmiljøet

Der er altså god grund til at forbedre vilkårene for AMR’erene og styrke deres muligheder, i en tid hvor alt for mange lønmodtagere bliver syge eller slides ned af et dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø med store menneskelige og økonomiske følger. Arbejdsmiljø er også et spørgsmål, som mange vælgere tager med i betragtning, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. I en Epinion-måling lavet for FH, mener mere end halvdelen af de adspurgte, at det er meget vigtigt eller betydeligt, at det parti, de stemmer på, gør en aktiv indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Læs om undersøgelsen på avisen.dk

Politisk ansvar efterlyses

Rammerne for at sikre et godt arbejdsmiljø såvel som bedre vilkår for AMR’erene er i høj grad politikernes ansvar. Regler om og ressourcer til efteruddannelse af AMR’erne skal forbedres. Der kunne indføres en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø som et ekspertudvalg har foreslået. Det har længe været et ønske fra fagbevægelsen – og noget som HK for tiden er bannerfører for.

Arbejdstilsynets indsats skal forstærkes gennem øgede bevillinger til at ansætte flere tilsynsfolk, som fagbevægelsen har anbefalet med støtte fra oppositionspartierne i Folketinget. De offentligt ansattes arbejdsmiljø har politikerne stor indflydelse på. De fastsætter mål, rammer og bevillinger. At det står skidt til med trivslen i den offentlige sektor, har politikerne efterhånden fået øje på. De hæfter sig især ved et højt sygefravær ud fra tvivlsomme sammenligninger med privatansattes sygefravær. Sammenligninger, som flere eksperter har sået tvivl om i medierne.

Er der handling bag ordene?

Regeringen har for nylig udsendt oplægget 'En offentlig sektor rustet til fremtiden' med 22 initiativer, der skal skabe mere velfungerende offentlige arbejdspladser med fokus på faglighed og høj medarbejdertrivsel.

Ifølge oplægget mener regeringen, ’at et godt arbejdsmiljø med medarbejdere, der trives, fokus på kerneopgaverne og kvalitet i opgaveløsningen er hinandens forudsætninger, fordi motiverede medarbejdere løser deres opgaver bedre og med større tilfredshed’ Helt rigtig set, men det kræver også en ægte vilje til at erkende, at de offentligt ansatte er hårdt pressede og stressede. Det viser analyser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, de arbejdsmedicinske klinikker samt senest fra Deloitte og tænketanken Kraka.

Se Krakas undersøgelse

Som Politiken skrev i sin leder 14. januar: ’Advarselslamperne blinker. Derfor burde regeringen forleden have taget fat om problemets rod: - New public management, meningsløse dokumentationskrav, dårlige normeringer, konstante forandringer med mere.

Ja, et virkeligt kvalitetsløft baseret på trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne forudsætter et opgør med mange års mishandling og udsultning af den offentlige sektor og opfattelsen af de offentligt ansatte som en udgift. Det må være budskabet til politikerne, der bør se logikken heri, hvis de ellers ønsker en velfungerende offentlig sektor og sikring af velfærd i fremtiden.

Uanset om det vinder gehør eller ej, vil et stærkt fokus på AMR’erene være et vigtigt skridt i at styrke arbejdsmiljøindsatsen på både offentlige og private arbejdspladser. Blandt de 1500 AMR’ere på mødet i Odense var der en klar opfattelse af, at vi i fællesskab bedst kan løfte denne indsats til gavn for os alle. Så bak op om din arbejdsmiljørepræsentant!

 

AMR-året 2019

Arbejdsmiljørepræsentantårets hjemmeside kan du finde oplæg fra kickoff-konferencen i Odense, artikler og oversigter over de mange møder og aktiviteter, der arrangeres over hele landet i løbet af 2019:

HK Stat arrangerer en AMR-konference d. 3. april i Nyborg. Nærmere information herom er på vej til alle AMR’ere i HK Stat.