Mange flere unge skal have en uddannelse - og derefter finde et job. Det er det ambitiøse mål med etableringen af den nye forberedende grunduddannelse – FGU. Den nye uddannelse åbner dørene 1. august for unge under 25 år, der har forladt folkeskolen, men er uden job eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse – i alt ca. 50.000 unge.

I årtier har andelen af unge uden anden uddannelse end folkeskolen været nogenlunde konstant. Det har betydet, at alt for mange aldrig har fået et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. I tidens løb har der været gjort flere forsøg på at løse denne udfordring, men uden den helt store succes. 

En bred kreds af partierne i Folketinget har besluttet for alvor at gøre noget nu. Derfor har de indgået en aftale om etableringen af FGU ved at slå produktionsskolerne sammen med dele af VUC og etablere 27 FGU-institutioner med underliggende skoler. Omkring en fjerdedel af aktiviteterne på VUC overflyttes til FGU, så også en del både undervisere og administrative medarbejdere skifter arbejdsplads til august.

Desværre tegner der sig en betydelig risiko for at snuble i starten. Økonomien er den store udfordring, da både FGU og VUC er omfattet af omprioriteringsbidraget, hvilket betyder, at 8 VUC-centre landet rundt lukker til sommer, mens 25 andre er hårdt presset økonomisk. Dette pres øges af, at VUC afgiver aktiviteter til FGU og dermed mister indtjening. Samtidig er både VUC og FGU meget konjunkturfølsomme. Når det går godt i erhvervslivet med stor efterspørgsel på arbejdskraft, kan det mærkes på elevtilgangen - ligesom ungdomsårgangenes størrelse kan spille ind. Desuden kan nedskæringer i den kollektive trafik afholde nogle især i yderdistrikterne fra at hoppe på uddannelsestoget. 

Fyret, når de de møder i nyt job

Derfor er det økonomiske fundament på både kort og længere sigt usikkert, og det kan især sætte HK-gruppen i en klemme. Det er virkeligheden på trods af, at den politiske aftale om FGU ellers lover, at ”de ansatte følger opgaverne ind i den nye institution” og pålægger de nye FGU-institutioner at overtage medarbejderne fra produktionsskoler og VUC, ligesom lov om virksomhedsoverdragelse skal anvendes. Selv om de administrative medarbejdere ikke udtrykkeligt er nævnt, har vi måttet antage, at der også var jobs til dem i FGU; men nu høres andre toner fra flere af de nye institutioner under etablering.

Et enkelt sted har lederen ved den kommende FGU-institution på et informationsmøde for alle nye medarbejdere sagt, at også de seks administrative medarbejdere ville blive overført til den nye institution pr. 1. august. Der ville dog kun blive brug for fire af dem, så to ville kunne forvente en fyreseddel, når de var mødt op på det nye job! På flere andre af de kommende FGU-institutioner lyder også meldinger om, at der nok ikke bliver brug for alle de administrative medarbejdere. Årsagen er - udover den generelt betrængte økonomi - at en række opgaver inden for administration og it skal eller kan centraliseres. 

Efter længere tids drøftelser med ledere og bestyrelsesformænd for de 27 FGU-bestyrelser samt i den politiske forligskreds, har undervisningsministeriet besluttet en såkaldt fleksibel løsning for brug af fællesstatslige løsninger. Det betyder, at det for alle FGU-institutioner bliver obligatorisk at bruge blandt andet økonomisystemet Navision Stat, faktureringssystemet IndFak og lønsystemet SLS samt at have en standard it-arbejdsplads og benytte sig af de statslige indkøbsaftaler. Andre løsninger bliver frivillige at benytte og er op til den enkelte institution at afgøre. 

En række administrative funktioner skal eller kan udføres i samarbejde med eller overføres til Statens Administration eller Statens It, som også står for disse løsninger mange andre steder i staten. Udover ændrede arbejdsrutiner kan det i større eller mindre omfang betyde bortfald af arbejdsopgaver. Det skaber naturligvis usikkerhed om fremtiden og stor utryghed – er du købt eller solgt?

Politikerne må finde midlerne

En sådan utryghed er urimelig over for den enkelte medarbejder, men også skadelig for hele manøvren med at etablere FGU, der kræver engagerede og velkvalificerede medarbejdere. De nye institutioner risikerer enten at fyre dygtige medarbejdere, eller at disse selv forinden har fundet andet arbejde. Altså en rigtig dårlig start, hvor den administrative del af forretningen er afgørende for at lykkes.

Vi har i HK Stat med stigende bekymring set denne udvikling og derfor været i dialog med flere af forligskredsens centrale politikere. Vi har påpeget det uheldige i, at der i aftalen om FGU kun tales om kompetenceudvikling af undervisere og ledere, men ikke af administrative medarbejdere. Kompetenceudvikling ville netop ruste dem til både nye systemer og arbejdsgange såvel som til at overtage nye arbejdsopgaver i stedet for at blive overflødiggjort. Hvis nogen alligevel ender med en fyreseddel, er kompetenceudvikling også et godt afsæt for at søge et nyt job, hvilket HK vil hjælpe med at finde. 

Vi arbejder dog for, at ingen skal miste jobbet ved etableringen af FGU; men at politikerne må finde de nødvendige midler til FGU af både samfundsøkonomiske og menneskelige hensyn. Lad nu ikke snævre effektiviserings- og besparelseskrav amputere FGU og ej heller VUC. 

Derfor fortsætter vi kontakten til politikere og Undervisningsministeriet. Og vi har også vores nye hovedorganisation FH med i bestræbelserne på at sikre, at VUC overlever, mens FGU bliver en god start for både alle berørte medarbejdere og de unge, som FGU gerne skulle bringe godt i vej til et langt arbejdsliv.