Det gik hurtigt, da store dele af Danmark midt i marts lukkede ned på grund af corona. Især mange offentligt ansatte flyttede arbejdet hjem i stuen. 4 ud af 5 statsansatte HK’ere fortsatte arbejdet hjemmefra, mens få med kritiske funktioner blev på arbejdspladsen.

Genåbningen af offentlige arbejdspladser i et vist omfang går væsentligt langsommere og mere spredt – i første omgang primært vest for Storebælt. Og genåbningen sker måske med blandede følelser. Næsten 2/3 af HK Stats medlemmer har været glade for at arbejde hjemme, og lige så mange har haft ro til at arbejde.

Til gengæld har 9 ud af 10 savnet kollegerne og 3 ud af 4 følt det hårdt at passe både arbejde og børn samtidigt. Det viser en rundspørge foretaget via HK Danmarks medlemspanel i første halvdel af april.

De blandede følelser går nok også i høj grad på en glæde ved igen at se kollegerne andet end rent digitalt og samtidig bekymring for, om det er forsvarligt at møde på arbejdspladsen. Mens hver 3. coronasmittede er ansat i plejesektoren, er uhyre få ansatte i den offentlige administration blevet smittet i følge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen: Ud af knap 2.500 testede i denne gruppe var lidt over 400 smittede med covid-19 – svarende til 0,24 procent af gruppen og på niveau med procenten for alle beskæftigede.

Billedet kan ændre sig med den gradvise åbning, som derfor må ske med rettidig omhu, respekt for den enkelte og under hensyn til, at arbejdspladser og funktioner er forskellige. Derfor er der brug for klare retningslinjer.

Efter regeringens udmelding om at genåbne offentlige arbejdspladser udarbejdede Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner i hast i løbet af Kristi Himmelfarts-ferien udkast til retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige arbejdspladser. Med en ultrakort frist til de faglige organisationer til at give bemærkninger, hvilket vi i HK Stat benyttede os af, da vi fandt udkastet for svagt og uklart på flere områder.

Vores bemærkninger indgik i de fælles bemærkninger fra CFU og blev delvist imødekommet i de endelige retningslinjer. Selv om de efter vores opfattelse ikke er helt dækkende, er det vigtigt at de følges på arbejdspladserne. Vi har lavet og i HK Stats coronaguide offentliggjort nogle supplerende kommentarer med opmærksomhedspunkter og anbefalinger til medlemmer og tillidsvalgte.

Se HK Stats kommentarer under punktet Genåbning i guiden: Corona A-Å

Det er vigtigt, at både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant inddrages og har den fornødne tid, så genåbning ikke sker forhastet, men velgennemtænkt og på baggrund af en risikoanalyse. Der skal være de fornødne værnemidler og grundig rengøring, hvilket det har skortet på flere steder i Forsvaret.

Læs også: Flere på arbejde i Forsvaret – kritik af manglende coronarengøring

Det skal også tages med i billedet, at tilbagevenden efter længere tids udelukkelse fra arbejdspladsen sker til en ny normalitet, hvilket også kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Relationer til kolleger og borgere foregår anderledes end før corona.

En del statsansatte skal fortsat og måske ind i efteråret arbejde helt eller delvist hjemmefra. Det skal ske på en ergonomisk rigtigt indrettet arbejdsplads med udstyr betalt og leveret af arbejdsgiveren. Også selv om der måske hidtil har været slækket lidt på overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne.

Det skal heller ikke glemmes, at hjemmearbejde ikke kun er lutter lykke, som en række indslag i DR for nylig ellers gav indtryk af. Eneste afsavn var i følge en medarbejder i et privat it-firma firmakantinens gode mad. Blandt de statsansatte HK-medlemmer er det dog kun knap hver 5., der savner kantinen, mens hver 4. privatansatte savner den i følge rundspørgen til HK-medlemmerne. Det skal være usagt, om det udtrykker noget om standarden i de statslige kantiner.

Nej, det er savnet af kollegerne, der betyder mest for både offentligt og privatansatte HK’ere. Det virtuelle fællesskab kan ikke erstatte det virkelige sociale og faglige fællesskab på arbejdspladserne.

Genåbningen har mange aspekter. Vigtigst af alt er naturligvis at sikre sig imod, at superspredning kan vende den ellers positive udvikling, der tegner sig for tiden, men kræver fortsat forsigtighed. Udover værnemidler og ændret adfærd samt indretning af arbejdspladsen er det vigtigt at værne om arbejdsglæden for både de tilbagevendte og de hjemmearbejdende. Ingen skal overses eller tabes i disse af corona ændrede tider. 

Læs alle historierne om statens HK'eres arbejdsliv i coronatiden