Endelig er den kommet – den længe ventede bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Lidt forsinket, på grund af corona og en vis træghed hos arbejdsgiverne, er det lykkedes af få en bekendtgørelse i hus med opbakning fra alle arbejdsmarkedets parter.

Der har ikke indtil nu været en særlig bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, så det er en klar forbedring, at næsten alle regler herom nu er samlet ét sted. Det giver mere overskuelighed og dermed et bedre afsæt for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter såvel som ledere for at tage fat om det psykiske arbejdsmiljø, der halter mange steder.

Samtidig rummer den nye bekendtgørelse felter, som ikke rigtigt har været med i den hidtil gældende lovgivning, nemlig stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, uklare og modstridende krav og uhensigtsmæssig håndtering af forandringer. Alt sammen faktorer, der især i den offentlige sektor spiller ind på arbejdsmiljøet. Også krænkende handlinger, hvorom der allerede findes en vejledning fra Arbejdstilsynet (AT), indgår i bekendtgørelsen. Både denne vejledning og AT-vejledningen om vold opdateres, ligesom der udarbejdes 3 nye vejledninger om arbejdsmængde, uklare eller modstridende krav samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

I disse vejledninger skal indgå, hvilke forebyggende tiltag der kan iværksættes med udgangspunkt i den nyeste forskning og med inspiration fra de forebyggelsesprincipper, der findes i Arbejdstilsynets spørgeguider. Der lægges således op til, at arbejdspladserne i højere grad sikrer en forsvarlig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så forebyggelse kommer mere i fokus. Der bliver nogle pejlemærker at gå efter med den nye bekendtgørelse og uddybende vejledninger, der samtidig bliver et led i at synliggøre Arbejdstilsynets gældende praksis i forhold til tilsyn med området.

Mere opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø som ikke blot en individuel sag, men et kollektivt anliggende med et stort ansvar hos arbejdsgiveren er tiltrængt. Vi har i Sverige set, at indførelse af en 'foreskrift' (svarende til bekendtgørelse) om organisatorisk og socialt arbejdsmiljø, har gjort en positiv forskel og løftet det forebyggende arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, ligesom det har hjulet Arbejdstilsynet i at føre et mere effektivt tilsyn hermed.

Gennem udvalgsarbejde i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har vi i HK arbejdet for at få indført begrebet ´Organisatorisk og socialt’ arbejdsmiljø i bekendtgørelsen. Det skal tydeliggøres, at et godt psykisk arbejdsmiljø handler om de strukturelle, organisatoriske og relationelle forhold på arbejdspladsen og ikke om robustheden hos den enkelte medarbejder. Den danske bekendtgørelse landede på lidt blødere formuleringer om, at de psykosociale påvirkninger omfattet af bekendtgørelsen opstår i forbindelse med blandt andet ”de organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde” og ”de sociale relationer i arbejdet”.

Bekendtgørelsen indebærer ikke en skærpelse af reglerne. Den nuværende retstilstand bliver mere tydelig, men ændres ikke, ligesom bekendtgørelsen ”ikke ændrer på Arbejdstilsynets rolle i forhold til psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet”. Det betyder, at der ikke ændres i Arbejdstilsynets praksis eller håndhævelse af reglerne.

Men det lå heller ikke i det politiske opdrag beskrevet i den politiske aftale fra april 2019 om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, hvilket arbejdsgiverne indædt fastholdt under forhandlingerne i det såkaldte regeludvalg, der med bred repræsentation af arbejdsmarkedets parter skulle godkende bekendtgørelsen.

Udover sammenskrivning og tydeliggørelse af gældende regler i én bekendtgørelse kunne der på flere områder have været brug for skærpede regler, men som stresseksperten Thomas Milsted skriver i A4Arbejdsmiljø 1. oktober: ”Arbejdet med at forbedre det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø er bare en langsommelig proces og de små skridts disciplin.”

Med tålmodighedens kunst må fagbevægelsen fortsat sigte efter en styrket lovgivning, samtidig med at vi på arbejdspladserne udnytter de muligheder, som den nye bekendtgørelse åbner for, sammen med de andre små skridt, der tages, blandt andet at Arbejdstilsynet kan holde møder med ansatte om det psykiske arbejdsmiljø uden chefens tilstedeværelse.

Læs mere om den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø på retsinformation.dk og fho.dk/blog.