Dagene bliver længere og lysere, men et nyt forsømt forår tegner sig forude. Oven på en træls vinter, hvor vores trivsel har været under pres.

Særlig berørt er de mange unge under uddannelse, der i lang tid har siddet derhjemme bag skærmen i stedet for på skolen eller lærepladsen. De føler sig isolerede, har svært ved at koncentrere sig og lærer mindre. Speciel hårdt ramt er unge på en praktisk betonet uddannelse. Erhvervsskolerne får mange henvendelser fra elever, der i grundforløbet er i knibe og gerne vil i skole. Det er ikke supersjovt som tømrerlærling at bakse med værktøj og træ hjemme i stuen eller som kokkelev stå i eget køkken og sende fotos af de kulinariske præstationer til faglæreren.

Det kan også være en udfordring at uddanne sig til laborant under corona-nedlukning, hvilket Dansk Laborant Forening og HK Stat sidste forår brugte en del energi på at gøre Uddannelses- og forskningsministeriet opmærksom på og i samarbejde med laborantskolerne finde løsninger på. Ved denne nedlukning tegner situationen sig bedre.

På laborantskolerne er der som udgangspunkt online-undervisning, men åbent på skolerne for laboratorieøvelser i små hold og med brug af visir. På de fleste laborantarbejdspladser kan praktikanterne møde på arbejde eventuelt suppleret med enkelte dages hjemmearbejde til blandt andet databehandling og læsning. Ved sidemandsoplæring på arbejdspladsen kan der bruges mundbind og visir, og afstandskravet på 2 meter skal overholdes.

For kontorelever er forholdende anderledes. Al undervisning på skolerne er online, ligesom de fleste er i praktik hjemmefra. Ligesom for de 1,2 millioner øvrige hjemmearbejdende kan det give udfordringer, hvis der samtidigt – og det gælder også nogle elever – skal passes hjemsendte børn, eller hverdagen indrettes under hensyntagen til andre hjemmearbejdende i husstanden. Det kan i længden gå lidt på nerverne.

Sværest er dog nok den manglende direkte kontakt til de kolleger, der står for oplæring, hvilket bedst foregår side om side og ikke via en skærm. Det faglige fællesskab, der er et vigtigt element i uddannelsen, opleves ikke så nærværende i virtuel form.

HK Stat-afdelingerne får henvendelser fra elever, der er bekymrede for, om de lærer nok fagligt. Nogle føler det utrygt at sidde hjemme og løse opgaver uden tilstrækkelig faglig ballast og med begrænset mulighed for sparring. Bekymringen kan også gå på, om de personlige kompetencer udvikles og anerkendes, hvilket kan gøre det sværere siden hen at opnå anerkendelse i arbejdsfællesskabet – eller overhovedet få et arbejde.

En underliggende frygt hos nogle er at blive stemplet som corona-årgangen, der vil være mindre attraktiv som arbejdskraft. En del statslige arbejdspladser er dog opmærksomme på elevernes situation og har taget forskellige initiativer til at tage vare på eleverne og sikre, at de fagligt kan følge med. Nogle afdelinger holder også online-møder for elever med fokus på at være elev i en corona-tid med tips til arbejdsglæde og trivsel.

På et møde for nylig med statens øverste arbejdsgiver, Morten Bødskov, slog HK Stat-formand Rita Bundgaard til lyd for, at de statslige arbejdspladser med et stort arbejdspres under og efter corona ansætter nyuddannede elever i 3-6 måneder for at hjælpe med at nedbringe de ophobede sagsbunker. Det vil både give noget ekstra erfaring at have med på CV'et, men også lejlighed til at vise sine evner og komme i betragtning til fastansættelse.  

LÆS OGSÅStatens arbejdspres på dagsordenen: Ansæt eleverne

Erfaringerne fra sidste forårs nedlukning er, at langt de fleste elever klarede skærene og også gennemførte fagprøven fint, selvom der måtte justeres lidt undervejs, hvilket dokumenterede elevernes fleksibilitet og innovationsevne. Ligesom sidste år er udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet samt de faglige udvalg, at som udgangspunkt skal alle uddannelsesaftaler gennemføres som planlagt for at sikre, at eleverne færdiggør deres uddannelse uden forlængelse af uddannelsestiden. Ligeledes skal skolerne så vidt muligt afholde fagprøver og gøre en indsats for, at eleverne stilles bedst muligt, og kan i særlige tilfælde fravige de gældende regler.

De merkantile fagudvalg beder skolerne om, at fagprøven gennemføres for alle elever – også de i praktiktiden hjemmearbejdende eller hjemsendte med eventuel justering af problemformuleringen og redegørelse herom i fagprøverapporten. Det er ikke den planlagte arbejdsopgave, men den mundtlige præstation, som eleven bedømmes på ved prøven, der kan gennemføres online. De nærmere retningslinjer og opmærksomhedspunkter vedrørende undervisning, praktik og fagprøve kan ses på Uddannelsesnævnets hjemmeside og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elever og praktikanter må holde en tæt kontakt til skolen og få tvivlsspørgsmål afklaret. Det er også vigtigt, at uddannelses- og oplæringsansvarlige på arbejdspladserne såvel som ledere og tillidsrepræsentanter tager godt vare på elever og praktikanter, ligesom kolleger i øvrigt bør have øje for at give en hånd med til at sikre en faglig god uddannelse og trivsel under en nedlukning, hvis længde endnu er svær at forudse.

De mindste klasser får nu lov at starte i folkeskolen igen; men hvornår de øvrige uddannelsessteder åbner dørene afhænger både af smittetallenes udvikling, udrulning af vaccinerne og udbredelsen af hurtig- og måske også hjemmetest. Netop derfor må vi ikke forsømme sammen hver for sig at gøre vores bedste for at få vores unge, kommende kolleger uddannelsesmæssigt godt på vej!