Forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

1) Kongressens forhandlinger ledes af to dirigenter. Dirigenterne aftaler indbyrdes mødernes ledelse. Desuden vælges en politisk sekretær.

2) Den ledende dirigent kontrollerer ved kongressens begyndelse navnene på de delegerede. De delegerede tjekkes ind hver morgen ved indgangen til kongressalen og ellers efter dirigenternes anvisning. Udeblivelse tilføres protokollen og referatet.

3) De delegerede begærer ordet elektronisk hos dirigenterne med opgivelse af delegeretnummer, navn og den afdeling, overenskomstgruppe, landsdækkende klub/landsforening vedkommende repræsenterer.

4) Intet medlem kan få ordet om samme sag mere end tre gange, herfra undtages dog forslagsstillerne. Ingen kan have ordet mere end fem minutter ad gangen. Stillere af hovedforslag kan dog til forelæggelse af den pågældende sag tale i indtil 15 minutter. Undtaget fra disse bestemmelser er sektorformanden og sektornæstformanden.

5) Ændringsforslag skal indleveres elektronisk til dirigenten via kongresplatformen forsynet med opgivelse af delegeretnummer, navn og den afdeling, overenskomstgruppe, landsdækkende klub/landsforening, vedkommende repræsenterer.

6) Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver deltager på kongressen.

7) Afstemning foregår elektronisk og ved håndsoprækning, medmindre mindst 100 delegerede forlanger skriftlig afstemning eller afstemning ved navneopråb.

8) Udskiftning af suppleanter skal være meddelt kongresbureauet senest tirsdag den 17. september kl. 9.00.

Særligt for valg af sektorformand og sektornæstformand gælder følgende:
9) Opstillede kandidater har mulighed for at holde en præsentationstale på indtil 10 minutter.

Opstillede kandidater kan desuden vælge en delegeret, som kan holde en anbefalingstale på indtil 10 minutter.

Rækkefølgen af talerne for henholdsvis kandidater og anbefalingstalere afgøres ved lodtrækning.

10) Afstemninger om valgene foregår elektronisk fra de delegeredes pladser. Er der i forbindelse med valgene opstillet mere end en kandidat, foretages valget ved skriftlig afstemning på følgende måde:

a) To kandidater
Den kandidat, der opnår flest af de afgivne gyldige stemmer, er valgt. Ved eventuel stemmelighed foretages en ny afstemning.

Hvis også den afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater.

b) Tre eller flere kandidater
Såfremt der er en kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er pågældende valgt.

Hvis dette ikke er tilfældet, gennemføres en ny afstemning mellem de to kandidater, der har opnået det højeste og det næsthøjeste stemmetal. Ved eventuel stemmelighed foretages en tredje afstemning.

Hvis også tredje afstemning resulterer i stemmelighed, trækkes der lod mellem de to kandidater.

11) Ved valg af revisorer og revisorsuppleanter gælder samme retningslinjer som ved valg af formand og næstformand.

Hent forslag til forretningsorden som pdf