HK Stats love

Nuværende tekst

Ændringsforslag

Bemærkninger

§1 HK Stats hjemsted

1.1

HK Stat er den statslige forbundssektor af HK Danmark med hjemsted i Københavns Kommune.§2 HK Stats område

Ethvert medlem af forbundet, der er beskæftiget inden for de områder i staten, hvor HK har overenskomst eller aftale med Finansministeriet, eller hvor Finansministeriet har delegeret forhandlings- og aftaleretten eller en selvejende institution, herunder tilskudsberettigede institutioner med tilknytning til det statslige område, er automatisk medlem af HK Stat og må følge de i lovene fastsatte bestemmelser.

Finansministeriet skal ændres til Skatteministeriet, afventer at kompetenceforholdene helt er på plads.

Betragtes som værende af redaktionel karakter.§3 HK Stats formål

3.1

At samle alle funktionærer, tjenestemænd og beslægtede faggrupper samt fagets unge under uddannelse inden for HK Stats område for ved samarbejde at fremme og værne fælles interesser.

3.2

At arbejde for, at gældende love, overenskomster og aftaler kendes, følges og forbedres.

3.3

At tilstræbe, at enhver funktionær eller tjenestemand sikres tryghed, gode fysiske og psykiske arbejdsforhold og det størst mulige udbytte af eget arbejde.

3.4

At arbejde for at fremme bedre økonomiske, sociale, kulturelle samt uddannelses-, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår for medlemmerne.

3.5

At arbejde for, at teknologien og digitaliseringen anvendes på en måde, så medlemmernes jobindhold og arbejdssituation udvikles og forbedres.

3.6

At arbejde for overholdelse af og forbedringer af samarbejdsaftalen.

3.7

At arbejde for, at der udvikles nye samarbejdsformer, der skal resultere i, at ansvar og beføjelser uddelegeres til alle led i institutioner og styrelser.

3.8

At styrke kollegialitets- og solidaritetsfølelsen gennem organisering af alle funktionærer, tjenestemænd og elever.

3.9

At skabe den indre styrke i organisationen ved at fremme og udvikle idegrundlaget.

3.10

At fremme kommunikationen mellem medlemmerne og forbundssektoren og blandt medlemmerne indbyrdes.

3.11

At virke oplysende og rådgivende om planlagte ændringer, der berører medlemmer af HK Stat.

3.12

At fremme det tværfaglige arbejde

3.13

At arbejde for reel ligestilling mellem mænd og kvinder, både med hensyn til løn, ansættelsesforhold - herunder avancementsmuligheder - og i forbindelse med repræsentation i udvalg, nævn mv. i og uden for fagbevægelsen.

3.14

At fremme etnisk ligestilling.

3.15

At arbejde for at påvirke politikker på nationale, europæiske og internationale områder, der vedrører medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

 §4 HK Stats struktur

4.1

Hvor forholdene gør det ønskeligt, kan forbundssektorbestyrelsen tillade medlemmer at slutte sig sammen i landsklubber. Vedtægter skal godkendes af forbundssektorbestyrelsen.

4.2

Omkostninger, jf. § 4 stk. 1, dækkes af forbundssektorbestyrelsen efter regler udarbejdet af forbundssektorbestyrelsen.

4.3 

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal meddeles til forbundssektoren.

4.4

Repræsentation til landsklubbers delegeretmøder fastsættes i de enkelte landsklubbers vedtægter.

4.5

Referater fra landsklubbers delegeretmøder skal indsendes til forbundssektoren.

4.6

HK Stat følger den til enhver tid gældende struktur med hensyn til opdeling i geografiske afdelinger og er overalt i praktisk samarbejde med disse.


§4 HK Stats struktur

4.7

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane er tilsluttet HK Stat i overensstemmelse med aftalen om fusion mellem Jernbaneforeningen og HK Stat af 31. maj 2000.

Punktet udgår.

Betragtes som værende af redaktionel karakter. HK’s hovedbestyrelse besluttede 3. februar 2021, at brancheafdelingen Trafik & Jernbane pr. 1. juli 2021 skulle ophøre, og at alle medarbejdere og aktiviteter efter indgået aftale skulle indgå i øvrige sektorer.§5 Forbundssektorkongresser

5.1

HK Stats højeste myndighed er forbundssektorkongressen. Der afholdes ordinær forbundssektorkongres hvert 4. år samt ekstraordinær forbundssektorkongres, når forbundssektorbestyrelsen eller forbundets hovedbestyrelse træffer beslutning herom.

5.2

Forbundssektorbestyrelsen fastsætter tid og sted for næste kongres.

5.3

Desuden skal der afholdes ekstraordinær forbundssektorkongres, såfremt 10 procent af HK Stats medlemmer ønsker det. Til ekstraordinær forbundssektorkongres foretages nyvalg af delegerede.

5.4

Indkaldelse til ordinær forbundssektorkongres skal ske med mindst 9 måneders varsel.

5.5

Indkaldelse til ekstraordinær forbundssektorkongres skal ske med mindst én måneds varsel og skal indeholde motiveret dagsorden.§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.a

Forbundssektorbestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af forbundssektorkongressen.

6.b

4 medlemmer for landsklubber med mere end 2.000 medlemmer inden for HK Stat er delegerede i henhold til regler godkendt af hovedbestyrelsen.


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.c

Brancheafdelingen Trafik & Jernbanes næstformand er født medlem af kongressen. Brancheafdelingen Trafik & Jernbane tildeles yderligere forlods 10 mandater, der vælges af og blandt Brancheafdelingens bestyrelsesmedlemmer.

Punktet udgår.

Betragtes som værende af redaktionel karakter. HK’s hovedbestyrelse besluttede 3. februar 2021, at brancheafdelingen Trafik & Jernbane pr. 1. juli 2021 skulle ophøre, og at alle medarbejdere og aktiviteter efter indgået aftale skulle indgå i øvrige sektorer.


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.d

En tværgående landsforening, der har medlemmer inden for HK Stats område tildeles én delegeret for hver påbegyndt 2.000 medlemmer inden for forbundssektoren, dog maksimalt 4 delegerede. De delegerede skal være medlem af såvel landsforeningens bestyrelse som af HK Stat.

6.e

Landsklubber med under 2.000 medlemmer inden for HK Stat tildeles forlods 2 mandater.

6.f

Forbundsformand samt forbundsnæstformand er forlods delegerede.


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.g

En repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg, der er medlem af HK Stat.

HK Ungdoms repræsentant i HK Stats forbundssektorbestyrelse, jf. § 12, stk. 11.

 

Forslag fra HK Stats forbundssektorbestyrelse.


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.h

Herefter fordeles 211 mandater i henhold til de geografiske afdelingers statssektorers medlemstal. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet pr. den umiddelbart forudgående afslutning af forbundets regnskabsår.

Herefter fordeles 221 mandater i henhold til de geografiske afdelingers statssektorers medlemstal. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet pr. den umiddelbart forudgående afslutning af forbundets regnskabsår.

Forslag fra HK Stats forbundssektorbestyrelse.


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.i

Dog skal antallet af de, der er valgt direkte til forbundssektorkongressen i henhold til litra h), være større end antallet af de, der er udpeget i henhold til litra a), b), d), e) og g).


§6 Forbundssektorkongressens sammensætning

 

6.2

Landsklubber, der har et forbundssektorbestyrelsesmedlem - jf. § 12 stk. 5 - reduceres med en delegeret i den forlods tildeling nævnt i litra b) og e).§7 Valg af delegerede

7.1

Valg af delegerede i henhold til § 6, litra i) til forbundssektorkongressen skal foregå på en generalforsamling eller et medlemsmøde og foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst 2.

Det skal af dagsordenen for generalforsamlingen eller medlemsmødet fremgå, at der foretages valg af delegerede til forbundssektorkongressen.


§7 Valg af delegerede

7.2

Valgbare er alle medlemmer af HK Stat med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på pension eller efterløn i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive medlemmer.

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed.

Valgbare er alle medlemmer af HK Stat med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på pension i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive medlemmer.

Ordene ”eller efterløn” skal udgå, HK Danmarks love har ikke dette med længere – betragtes som værende af redaktionel karakter.§8 Deltagelse i forbundssektorkongressen

 

8.1

Ud over de i § 6, stk. 1, litra a) til i) nævnte delegerede kan følgende deltage i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret:

a. Medlemmer af forbundets forretningsudvalg

b. HK Stats kongresvalgte revisorer

c. En repræsentant fra HK Ungdom.§9 Mandaternes godkendelse

9.1

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingssektorformand eller formanden for landsklubben samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.2

Mandatlisten skal til et af HK Stat fastsat tidspunkt indsendes til forbundet til prøvelse i et af HK Stat nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.§10 Indsendelse af forslag

10.1

Forslag til behandling på en ordinær forbundssektorkongres skal være godkendt til fremsendelse til forbundssektorkongressen på en afdelingssektorgeneralforsamling eller det medlemsmøde, hvor man vælger delegerede, og som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til forbundssektorkongressen skal behandles.

Herfra undtages dog forslag fra hovedbestyrelsen og forbundssektorbestyrelsen.

Bestyrelser i landsklubber kan gennem deres repræsentanter i forbundssektorbestyrelsen, jf. § 12, stk. 5, senest 2 måneder før kongressen indsende forslag til forbundssektorkongressen.

10.2

Forslag skal med kort, skriftlig motivering indsendes til HK Stat fra afdelingssektorer og landsklubber senest 2 måneder før forbundssektorkongressens afholdelse.

Herfra er undtaget forslag fra hovedbestyrelsen og HK Stats forbundssektorbestyrelse.

 


§10 Indsendelse af forslag

10.3

HK Stat opstiller og trykker forbundssektorens beretning, regnskab og samtlige indsendte forslag, der skal tilstilles de geografiske afdelinger, landsklubber og forbundssektorkongressens delegerede samt de i § 8 nævnte senest én måned før forbundssektorkongressens åbning.

HK Stat opstiller og publicerer ...

Betragtes som værende af redaktionel karakter.§11 Forbundssektorkongressens dagsorden

 

 

11.1

Forbundssektorkongressens dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Godkendelse af mandater
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af forbundssektorkongressens tillidsrepræsentanter
 4. Beretning om virksomheden
 5. Forelæggelse af regnskaberne
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Vedtagelse af 4-årigt målprogram

Valg af de i § 12, stk. 1 og stk. 9 nævnte tillidsrepræsentanter§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.1

Forbundssektorkongressen vælger forbundssektorens formand og næstformand. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

12.2

I de tilfælde, hvor forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de samme regler, som er gældende i forbundets love, § 27.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.3

Foruden forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden består forbundssektorbestyrelsen af 18 medlemmer.

Heraf vælges 14 fra HK-afdelingernes afdelingssektorer samt 3 fra HK Stats landsklubber.

Justering, så Trafik & Jernbane udgår.

Betragtes som værende af redaktionel karakter. HK’s hovedbestyrelse besluttede 3. februar 2021, at brancheafdelingen Trafik & Jernbane pr. 1. juli 2021 skulle ophøre, og at alle medarbejdere og aktiviteter efter indgået aftale skulle indgå i øvrige sektorer.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.4

Hver HK-afdeling vælger 2 forbundssektorbestyrelsesmedlemmer, der vælges fra HK-afdelingens statssektor. 

De til enhver tid 7 valgte afdelingssektorformænd er forlods valgt.

De øvrige 7 vælges af og blandt den regionale afdelingssektorbestyrelses medlemmer.

De lokalt valgte medlemmer af HK Stats forbundssektorbestyrelse forestår i samarbejde med HK-afdelingen og HK Stat koordineringen af det lokale fagpolitiske arbejde inden for HK Stats forhandlingsområde.

Valgbare er alle medlemmer af HK Stat med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling, samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på efterløn eller pension.

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem ikke opfylder disse betingelser, skal vedkommende udtræde af forbundssektorbestyrelsen.

Hver HK-afdeling vælger 2 forbundssektorbestyrelsesmedlemmer, der vælges fra HK-afdelingens statssektor.

De til enhver tid 7 valgte afdelingssektorformænd og afdelingssektornæstformænd er forlods valgt.

De lokalt valgte medlemmer af HK Stats forbundssektorbestyrelse forestår i samarbejde med HK-afdelingen og HK Stat koordineringen af det lokale fagpolitiske arbejde inden for HK Stats forhandlingsområde.

Valgbare er alle medlemmer af HK Stat med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, forbundssektor og HK-afdeling, samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på efterløn eller pension.

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem ikke opfylder disse betingelser, skal vedkommende udtræde af forbundssektorbestyrelsen.

 

 

Forslag fra HK Stats forbundssektorbestyrelse.

Næstformanden i afdelingen er her automatisk medlem af forbundssektorbestyrelsen – i stedet for et bestyrelsesmedlem.

Som § 7, stk. 2 – redaktionel karakter.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.5

HK Stats landsklubber vælger 3 bestyrelsesmedlemmer til forbundssektorbestyrelsen.

Valget sker af og blandt formændene for HK Stats landsklubber.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.6

På samme måde vælges i hver af de 7 HK-afdelingers afdelingssektorer et passende antal suppleanter, dog mindst 2 i prioriteret rækkefølge. I landsklubberne vælges suppleanterne i prioriteret rækkefølge.

På samme måde vælges i hver af de 7 HK-afdelingers afdelingssektorer et passende antal suppleanter, dog mindst 2 i prioriteret rækkefølge.

I landsklubberne er suppleanten fra den landsklub, der ikke opnår valg til forbundssektorbestyrelsen.


Forslag fra HK Stats forbundssektorbestyrelse.

Teksten er ændret for landsklubberne, da der kun er en suppleant.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.7

Såfremt afdelingssektorformanden afgår/ikke opnår genvalg, indtræder den nyvalgte/konstituerede afdelingssektorformand i forbundssektorbestyrelsen.

Meddelelse herom skal ske til HK Stat senest 14 kalenderdage efter afdelingssektorgeneralforsamlingen/
konstitueringen.

Såfremt et afdelingssektorbestyrelsesmedlem afgår/ikke opnår genvalg, vælges af og blandt afdelingssektorbestyrelsens medlemmer et andet ordinært afdelingssektorbestyrelsesmedlem.

Meddelelse herom skal ske til HK Stat senest 14 kalenderdage efter.

Såfremt en formand for en landsklub afgår/ikke opnår genvalg, foretages der senest 14 kalenderdage herefter valg af nyt landsklubsektorbestyrelsesmedlem og valget meddeles straks herefter til HK Stat.

 

Såfremt afdelingssektorformanden eller afdelingssektornæstformanden afgår/
ikke opnår genvalg, indtræder den nyvalgte/konstituerede afdelingssektorformand eller afdelingssektornæstformand i forbundssektorbestyrelsen.

Meddelelse herom skal ske til HK Stat senest 14 kalenderdage efter afdelingssektorgeneralforsamlingen/konstitueringen.

 

Udgår

 

 

 

 

 

Udgår

 

 

Såfremt en formand for en landsklub afgår/ikke opnår genvalg, foretages der senest 14 kalenderdage herefter valg, af og blandt formændene, af et nyt landsklubsektorbestyrelsesmedlem og valget meddeles straks herefter til HK Stat.


 

Er en konsekvensrettelse i forhold til § 12, stk. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten er gjort mere tydelig.


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.8

I tilfælde af et forbundssektorbestyrelsesmedlems fravær på et forbundssektorbestyrelsesmøde kan suppleanten fra den pågældende HK-afdelings statssektor indtræde i den rækkefølge, de er valgt af og blandt afdelingssektorbestyrelsens medlemmer. Tilsvarende gælder for landsklubber, jf. § 12, stk. 6.

12.9

På forbundssektorkongressen vælges endvidere 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

12.10

Valgene i stk. 1 og 9 er gældende for 4 år.

12.11

HK Ungdoms Landsudvalg kan udpege en observatør til HK Stats forbundssektorbestyrelse, der uden stemmeret deltager i bestyrelsesarbejdet. Pågældende skal være medlem af HK Stat.

 


§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.12

Alle HK’s medlemmer er valgbare til hvervet som forbundssektorformand og forbundssektornæstformand med undtagelse af medlemmer på frikontingent og medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på efterløn eller pension.

Den sidste linje ”dvs. er på efterløn eller pension” er ikke med i forbundets love (§ 9,6).

Betragtes som en redaktionel ændring.§12 Forbundssektorbestyrelse, suppleanter og revisorer

 

12.13

Forudsætningen for valg i henhold til stk. 1 og 3 og forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for faget. Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Til de i stk. 1 valgte tillidshverv kan alene vælges medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter valgperioden ud. Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de er villige til valg, kan vælges, selv om de er forhindret i at give møde.

 

Forudsætningen for valg i henhold til stk. 1 og 3 og forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for faget. Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Til de i stk. 1 valgte tillidshverv er sidste mulige valgperiode den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås.

Valgte, hvis første valg ligger forud for HK Danmarks kongres 2017, kan vælge at bibeholde de fratrædelsesbestemmelser pågældende var omfattet af på daværende tidspunkt som en personlig ordning.

Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de er villige til valg, kan vælges, selv om de er forhindret i at give møde.

 

Sektorlovene, § 9, stk. 1 – konsekvens af forbundskongressen i 2017.

Linje 3 – inden for faget… og ikke er på frikontingent ------- står der tillige i forbundets love (§9,7).

Betragtes som en redaktionel ændring.


§13 Forbundssektorbestyrelsens arbejdsgrundlag

 

 

13.1

Forbundssektorformanden leder forbundssektorens virksomhed i overensstemmelse med de af forbundskongressen, hovedbestyrelsen og forbundssektorkongressen trufne beslutninger.

13.2

Forbundssektornæstformanden bistår og træder i stedet for forbundssektorformanden i de i stk. 1 nævnte opgaver.

13.3

Forbundssektorbestyrelsen afholder møde, så ofte forbundssektorformanden finder det nødvendigt, eller når over halvdelen af forbundssektorbestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret begæring herom.§14 Økonomi

14.1

Forbundssektorformanden er ansvarlig for regnskaberne og for at disse forelægges i overensstemmelse med lovene. Endvidere for udarbejdelse af budget og er sammen med den øvrige forbundssektorbestyrelse ansvarlig for HK Stats midler.

14.2

Til at forpligte HK Stat ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved transport, kvittering af obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer, kræves underskrift af forbundssektorformanden, forbundssektornæstformanden og mindst ét forbundssektorbestyrelsesmedlem.

14.3

§ 14, stk. 1 er kun gældende for egne midler i HK Stat og kan ingensinde omfatte forbundets midler.

14.4

Der udarbejdes et årligt regnskab, som følger kalenderåret. Regnskabet skal i revideret stand forelægges forbundssektorbestyrelsen til godkendelse inden udgangen af førstkommende april kvartal.

14.5

De på forbundssektorkongressen valgte revisorer reviderer regnskabet og der foretages uanmeldte bilagseftersyn i hver regnskabsperiode.

Derudover skal regnskabet revideres af et Statsautoriseret Revisionsfirma, i overensstemmelse med gældende god revisionsskik for statsautoriserede revisorer.

14.6

Medlemmerne hæfter ikke for HK Stats gældsforpligtelser.

14.7

Forbundssektorkontingentet fastsættes af forbundssektorbestyrelsen i henhold til § 16, stk. 4, litra e).§15 Diæter og befordringsudgifter

 

Befordringsudgifter

 

Betragtes som en redaktionel ændring.


§15 Diæter og befordringsudgifter

 

15.1

Diæter og befordringsudgifter i forbindelse med forbundssektorens virksomhed ydes efter forbundets regler.

Befordringsudgifter i forbindelse med forbundssektorens virksomhed ydes efter forbundets regler.

Diæter udbetales ikke længere, også ændret på forbundets kongres i 2017.

Betragtes som en redaktionel ændring.


§16 Forbundssektorens kompetence

 

16.1

HK Stats forbundssektorbestyrelse har kompetence til at afslutte alle løbende faglige sager inden for forbundssektorens område under hensyntagen til de af hovedbestyrelsen fastlagte faglige og politiske principper.

16.2

HK Stat er ansvarlig inden for sit faglige område for:

 1. Indgåelse og fornyelse af overenskomster
 2. Udtagelse af overenskomstkrav
 3. Sager til faglig voldgift og Arbejdsretten
 4. Teknologi- og samarbejdsaftaler

Behandling af øvrige faglige spørgsmål, såvel nationalt som internationalt.

16.3

HK Stat har indstillingsret til hovedbestyrelsen vedrørende iværksættelse og afslutning af faglige konflikter og ydelse af strejkeunderstøttelse i forbindelse med indgåelse og fornyelse af landsdækkende overenskomster, indgået med en modstående arbejdsgiverorganisation.

16.4

HK Stats forbundssektorbestyrelse har desuden ret til:

 1. Iværksættelse af faglige og agitatoriske tiltag inden for forbundssektoren
 2. Ansættelse af det fornødne antal medarbejdere efter fælles retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen
 3. Nedsættelse af forhandlingsudvalg
 4. Indsendelse af forslag til HK’s forbundskongres

Fastsættelse af forbundssektorkontingent.§17 Forhandlingsregler

17.1

Faglige problemer søges løst gennem lokale forhandlinger af den enkelte klub.

Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat, videregives sagen til den lokale HK-afdeling.

Kan ej heller HK-afdelingen opnå et tilfredsstillende resultat, videregives sagen til HK Stat.


§17 Forhandlingsregler

17.2

Inden for områder, hvor der findes landsklubber, deltager formanden eller den af landsklubben udpegede stedfortræder i forhandlinger af principiel karakter sammen med den af forbundet udpegede faglige sekretær.

Faglige sekretær = faglige konsulent.

Betragtes som en redaktionel ændring.


§17 Forhandlingsregler

17.3

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane er tillagt kompetence til selvstændigt at indgå i alle former for forhandling med virksomhederne efter en generel bemyndigelse fra HK Stat – i overensstemmelse med aftalen mellem Trafik & Jernbane, HK Danmark og HK Stat af 22. december 2009.

Punktet udgår.

Betragtes som værende af redaktionel karakter. HK’s hovedbestyrelse besluttede 3. februar 2021, at brancheafdelingen Trafik & Jernbane pr. 1. juli 2021 skulle ophøre, og at alle medarbejdere og aktiviteter efter indgået aftale skulle indgå i øvrige sektorer.

§17 Forhandlingsregler

17.4

Alle ændringsforslag af generel karakter til bestående overenskomster skal indsendes til HK Stat.§18 Nedlæggelse af HK Stat

18.1

I tilfælde af HK Stats nedlæggelse tilfalder HK Stats formue HK Danmark.

18.2

Formuen kan aldrig blive genstand for deling mellem medlemmerne.

 §19 Ændring af forbundssektorlovene

 

19.1

Disse love kan kun ændres af en forbundssektorkongres/forbundskongres eller ved urafstemning i henhold til forbundets love, § 22.

§ 22 er ok.

§19 Ændring af forbundssektorlovene

 

19.2

Ændringer i disse love indstilles efterfølgende til godkendelse af HK’s hovedbestyrelse.


§19 Ændring af forbundssektorlovene

 

Generelt

Redaktionelle ændringer – HK Stats sekretariat bemyndiges til at kunne foretage redaktionelle ændringer i lovene og eventuelle konsekvensrettelser som følge af vedtagne ændringsforslag.


HK Stats love og forslag som pdf

Klik på billedet og hent en pdf-version

love forside