Indledning: HK Stats mål understøtter hele HK's mål

HK Stats målprogram understøtter de fælles ogoverordnede mål, der er vedtaget på HK Danmarkskongres. Målprogrammet er dermed et supplement til HK-forbundets mål om at udvikle medlemmernes arbejdsmiljø, erhvervsuddannelserne og de faglige kerneydelser, som alle HK-medlemmer har krav på.

HK Danmarks overordnede mål for 2017 til 2021 er:

 • at hæve medlemmernes formelle uddannelsesniveau
 • at skabe et stærkere HK gennem flere medlemmer
 • at skabe værdifulde medlemsoplevelser og øge medlemmernes tilfredshed med HK.

HK Stats målprogram opstiller 5 overordnede mål, som organisationen vil arbejde med. Målene udgør rammerne for de faglige prioriteringer og handlinger, som HK Stats forbundssektorbestyrelse beslutter forud for hvert år i kongresperioden.

Målprogrammet er blevet til med stærk inspiration fra en række medlemmer af HK Stat. Ud fra devisen ’De bedste resultater opnår vi sammen’ har HK Stats formandskab sammen med de respektive afdelingssektorformænd mødt medlemmer over hele landet for at lodde stemningen.

På 7 medlemsmøder har HK Stats formandskab og lokale afdelingssektorformænd spurgt, hvordan fagforeningen bliver endnu bedre. De hundredvis af svar, der kom ud af møderne, er blevet læst og diskuteret i HK Stat med stor interesse. Selv om medlemmernes ønsker til HK Stat er mangfoldige, tegner der sig en række klare tendenser. Disse tendenser går som en rød tråd igennem dette målprogram.

Udgangspunktet for møderne mellem fagforeningens valgte ledere og medlemmerne var et oplæg med debatskabende spørgsmål om blandt andet fællesskab, udfordringer og muligheder i digitaliseringen, forandringer på statens arbejdspladser, det gode arbejdsliv, udviklingen i arbejdsmiljøet og medlemmernes prioritering af fagforeningens ydelser og indsatser.

Veluddannede og kompetente medlemmer

Uddannelse er en vigtig forudsætning for at få et godt arbejdsliv – og fastholde det. Vejen til et spændende og udviklende arbejde bygger på et stærkt fagligt fundament og styrkes blandt andet via kompetenceudvikling og relevant efter- og videreuddannelse.

Uddannelse giver kort og godt flere valgmuligheder. Uddannelse giver medlemmerne mulighed for selv at præge deres beskæftigelsesretning og arbejde med det, de interesserer sig for fagligt.

Uddannelse øger den enkeltes kompetencer og giver mulighed for at få et godt arbejde og derigennem udnytte sine potentialer.

Derfor skal HK Stat vedvarende arbejde for at udvikle grunduddannelserne og medlemmernes mulighed for efter- og videreuddannelse.

HK Stat har følgende mål for at sikre ’Veluddannede og kompetente medlemmer’:

 • Grunduddannelserne skal styrkes og være tidssvarende.
 • HK Stat skal bidrage til, at relevante faglige grunduddannelser bliver udviklet og er til rådighed for de uddannelsessøgende.
 • Der skal skabes efter- og videreuddannelse med dybde og bredde.
 • Adgangen til uddannelse skal være nem og fleksibel.

HK Stat skal være nærværende, kvalificeret og tæt på

HK Stat skal være en nærværende fagforening, der møder sine medlemmer, hvor de er – både fysisk og digitalt. Nærværet er afgørende for, at medlemmerne føler sig set og hørt.

Det er samtidig helt essentielt for HK Stats arbejde, at alle medlemmer møder og oplever en kvalificeret rådgivning og imødekommende service. At være nærværende som fagforening betyder for eksempel, at medlemmer let skal kunne engagere sig i en faglig indsats på arbejdspladsen uden at være en del af det formelle system i form af fx klubbestyrelse og generalforsamling.

Samtidig skal tillidsrepræsentanter også have mulighed for at udføre deres hverv på bedst mulige måde. Til det hverv hører blandt andet at være med til at styrke medlemmernes kompetenceudvikling i samspil med de lokale statssektorafdelingen og HK-forbundet.

HK Stat har følgende mål for at være ’Nærværende, kvalificeret og tæt på’:

 • Medlemmerne skal opleve, at HK Stat er tæt på.
 • Ildsjæle skal understøttes af HK Stat i det faglige arbejde, selv om de ikke er en del af det formelle system.
 • Tillidsvalgte skal føle sig som HK Stat.
 • Tillidsrepræsentanterne skal have organisationens hjælp til at kunne styrke medlemmernes kompetenceudvikling.

Mål 3: Gode HK-jobs

HK’ernes job skal hele tiden tænkes med i den generelle udvikling på arbejdspladsen. Dermed bliver jobs mere udviklende og interessante.

HK’erne spiller en meget vigtig rolle i langt de fleste processer, og det skal både HK’erne selv og lederne huske. Samtidig er et godt samarbejde kolleger imellem – på tværs af fag – vigtigt for et motiverende arbejdsliv.

En god dialog med ledelsen er vigtig og kan give medlemmerne mulighed for at præge deres arbejdsopgaver og forbedre både arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Dialogen giver også bedre grundlag for, at de nødvendige ressourcer bliver stillet til rådighed.

Det er samtidig vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten varetager rollen som brobygger mellem arbejdsgiver og medlemmer – og at HK er med til at udvikle de tillidsvalgte til at varetage denne rolle. Derfor arbejder HK Stat for at udvikle dialogen mellem ledere, medarbejdere og de tillidsvalgte.

HK Stat har følgende mål for ’Gode HK jobs’:

 • HK-gruppens dialog med lederne skal fremmes, og de tillidsvalgte skal spille en vigtig rolle.
 • Gode kollegaskaber på tværs af fagområder skal styrkes gennem dialog.
 • Dialogen skal sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede

Mål 4: Værdifulde HK’ere nu og i fremtiden

Synliggørelse af HK’ernes værdi er vigtig for at sikre, at opgaverne bliver løst med de rette faglige kvalifikationer, og for at HK’erne fastholder og udvikler deres arbejdsopgaver.

Bliver man bedre til at sætte ord på sine kompetencer og synliggøre sin værdi som medarbejder, er der større muligheder for at få flere af de opgaver, man gerne vil have. Og mulighederne for at udvikle sig i jobbet vokser. Samtidig står medlemmerne stærkere, hvis de kan sætte ord på, hvad de er særligt gode til som HK’ere.

Derfor arbejder HK Stat for at klæde medlemmerne på til at sætte ord på deres kompetencer.

HK Stat har følgende mål for de Værdifulde HK’ere nu og i fremtiden:

 • Synliggørelse af HK’ernes kompetencer ved brug af konkrete værktøjer som blandt andet øvelseshæftet ’Fold fagligheden ud - 7 øvelser i at udvikle fagsprog og samarbejde' og HK Stats kompetencehjul.
 • At definere HK’ernes styrker og kompetencer og kommunikere disse til lederne.
 • De rette kompetencer og den rette uddannelse skal tilpasses de rette jobs.
 • I højere grad at indgå partnerskaber for at fremme disse mål.

Mål 5: HK’erne med hovederne dybt inde i teknologien

HK’erne spiller en afgørende rolle i udviklingen, gennemførelsen og driften af digitaliseringsprojekter på de statslige arbejdspladser. HK’erne kender fagligt processerne og materien i opgaveløsningen. Og derfor skal HK’erne inddrages.

Teknologien giver den enkelte statsansatte en lang række nye muligheder og er med til at udvikle arbejdsopgaverne. Det vigtige er, at du spiller en afgørende rolle undervejs i forandringerne. Derfor arbejder HK Stat for, at medlemmerne bliver aktive aktører i digitaliseringsprojekter på arbejdspladsen.

Teknologien ændrer også vores relationer – kolleger imellem og mellem det offentlige og borgeren.

HK Stat har følgende mål under ’HK’erne med hovederne dybt inde i teknologien’:

 • At statens HK’ere bliver aktive medspillere i udvikling og drift af digitale løsninger.
 • Vi skal anvise veje på udvikling af jobs, og hvordan man når derhen.
 • Vi skal skabe relevant digital efteruddannelse.
 • Vi vil skabe opmærksomhed om personligt nærvær i en digital verden.