HK.dk logo

Flere resultater fra OK15 i regionerne

 |  HK Kommunal

Hjælp til medarbejdere der afskediges. Ansatte, som fyres på grund af besparelser eller omstruktureringer, kan som noget nyt få frihed med løn i to timer til at søge vejledning i a-kassen eller i fagforeningen.  

Mere job­rotation. Parterne i overenskomsten bakker op om brugen af jobrotation i regionerne, og det er aftalt, at der skal ske en særlig formidlingsindsats for at inspirere til at bruge denne ordning. 

Fra IT-tekniker til IT-konsulent. Der gennemføres i perioden et projekt om nye roller for IT-personale. 

Socialt kapitel opdateres. Parterne er enige om at opdatere rammeaftalen om det sociale kapitel, så den bliver identisk med den aftale, der er indgået med KL.

Ledende læge­sekretærer i fremtidens sygehusvæsen. Ledende lægesekretærer er vigtige i fremtidens sygehusvæsen, og der er behov for at stille skarpt på den faglige administration. Derfor er der aftalt et projekt med Danske Regioner, som handler om de ledende lægesekretærers rolle – deres jobfunktion, ansvar og ledelse. Projektet ser på udfordringer og muligheder for de ledende lægesekretærer. HK Kommunal har store forventninger til, at projektet vil sætte fokus på de ledende lægesekretærers rolle i fremtidens sygehusvæsen og medvirke til, at faget ledelse i højere grad anerkendes på lægesekretærområdet. Projektet er udtryk for den store betydning, lægesekretærgruppen har.

Projekt om arbejdstid. Der sker ikke nogen ændringer i arbejdstidsaftalen for lægesekretærer m.fl. HK Kommunal kom ikke igennem med kravet om, at fridagen 1. maj skulle flyttes til grundlovsdag. Men husk, at det kan aftales lokalt, hvis HK er enig med FOA og Sundhedskartellet om det. I stedet for ændringer gennemføres et stort projekt i perioden om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i fremtidens sundhedsvæsen sammen med Sundhedskartellet, FOA og regionerne. Den nuværende måde at arbejde på skal afdækkes, og der skal diskuteres nye regler blandt andet på baggrund af gode eksempler, som understøtter det gode arbejdsmiljø. 

Husk din udviklingsplan. Som HK’er har du ret til en udviklingsplan, der skal revideres en gang om året. Har du ikke en udviklingsplan, så tal med din tillidsrepræsentant og din chef om at få en. Udviklingsplanen kan hjælpe med at udvikle din karriere, og husk at du kan søge op til 25.000 kroner hvert år gennem Kompetencefonden til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Bedre mulighed for fuldtid. Forhandlingsfællesskabet har ved overenskomstforhandlingerne stillet krav om bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse, og regionerne har i 2013 vedtaget en politik om at ændre kulturen på de regionale arbejdspladser i retning af flere ansatte på fuldtid. På den baggrund gennemføres i overenskomstperioden et projekt, der skal understøtte udviklingen hen mod en større andel af fuldtidsbeskæftigede.

Reglerne om åremålsansættelse ændres. Fremover vil der ikke blive udbetalt fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, når man genansættes på åremålsvilkår i samme stilling. Ændringen gælder for nyansættelser, hvor tiltrædelsen sker 1. juni 2015 eller senere. 

Tidsbegrænset ansættelse granskes. Det er aftalt, at parterne i perioden drøfter regionernes brug af tidsbegrænsede ansatte, herunder også brug af timelønnede vikarer.

MED-systemet forenkles. Der sker en række ændringer i MED-systemet med det formål at gøre det mere enkelt og smidigt. Det betyder, at der justeres på forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence, når det gælder genforhandling af en lokal MED-aftale. Ændringerne betyder blandt andet, at når en region ændrer struktur, kan hoved-MED fremover selv ændre MED-systemet. Samtidig er der aftalt kortere opsigelsesvarsel af den lokale MED-aftale, så den kan opsiges skriftligt til bortfald med ni måneders varsel.

Videreudvikling af den danske model. Det er aftalt, at organisationerne i Forhandlingsfællesskabet og regionerne i overenskomstperioden skal have en fælles politisk dialog om, hvordan man kan udvikle aftalesystemet i relation til udviklingen af hospitalsvæsenet. Formålet med dialogen er at se på, om aftalesystemet kan udvikles, så det yderligere understøtter den generelle udvikling på hospitalsområdet og parternes fælles interesse i at udvikle og fremtidssikre den danske model.

Fleksjobbere ind i forhandlingssystemet. Med den nye overenskomst kommer fleks­jobbere, der ansættes efter 1. juni 2015, med ind i forhandlingssystemet. Det betyder blandt andet, at tillidsrepræsentanten (TR) skal indgå lønaftaler for fleksjobbere på præcis samme måde som for alle andre ansatte. TR skal derfor også holdes orienteret ved forestående ansættelser og afskedigelser, ligesom tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at se alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold. 

Digitaliseringsprojekt. Hvordan kan arbejdsgiverne og de faglige organisationer – herunder tillidsrepræsentanterne – digitalisere samarbejdet? Det er parterne enige om at undersøge. Projektet skal blandt andet vurdere, hvordan udveksling af informationer kan ske nemt, billigt og hensigtsmæssigt for alle parter.

Grafikere. I løbet af overenskomstperioden skal det afklares, hvordan grafisk personale i regionerne i givet fald ved OK18 kan skrives ind i overenskomsten for kontor- og IT-personale m.v. 

Forbedringer på gruppeliv. Den fælleskommunale gruppelivsordning, der gælder for tjenestemænd og elever uden pension, forbedres. Hovedsummen forhøjes fra 400.000 til 450.000 kroner, og aftrapningen af hovedsummen fjernes, så hovedsummen udbetales indtil det 67. år. Begge dele sker pr. 1. januar 2015. Invalidesummen forhøjes fra 50.000 kroner til 140.000 kroner. Overenskomstansatte er omfattet af den gruppelivsordning, der er i vedkommendes pensionsordning.

Mere til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Akut-midler er penge til uddannelse af tillidsrepræsentanter. For hver præsteret arbejdstime lægger arbejdsgiverne et øre-beløb i Akut-fonden. Dette beløb forhøjes i perioden fra 35,7 øre til 37,8 øre. Det lyder ikke af meget, men samlet giver det mulighed for at uddanne vores tillidsrepræsentanter løbende, så de er godt rustet til opgaven – til glæde for både arbejdsgiverne og medlemmerne. Ud over forhøjelsen er det aftalt, at der skal sikres en mere gennemskuelig administration af midlerne.

TR styrket ved brug af vikarbureauer. Hvis et vikarbureau ikke selv har overenskomst, skal vikarerne følge vilkårene i regionen. Og tillidsrepræsentanten i regionen kan fremover på anmodning få oplysninger om, hvilke informationer regionen har givet vikarbureauet om overenskomster, lokalaftaler og kutymer. 

Flere fridage når barnet er på hospital. Forældre til børn under 14 år får ret til tjenestefrihed med løn i op til 10 arbejdsdage, hvis barnet er indlagt på hospital. Dette gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig hjemme. Tidligere har forældre kun haft ret til fem dages tjenestefrihed med løn, og for de forældre, som står i en svær situation med et hospitalsindlagt barn, er det en værdifuld forbedring. Ændringen træder i kraft for børn, der indlægges fra 1. april 2015.

Bestemmelser om opsigelse. HK Kommunal får at vide, hvis en medarbejder afskediges, så vi kan gå ind og hjælpe. Der er enighed mellem parterne om, at overenskomstens opsigelsesbestemmelser skal tilpasses lov om digital post.

Overenskomsten skifter navn. Overenskomsten for kontor- og IT-personale m.v. skifter navn til Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl. Det er et udtryk for, at vi skærper arbejdet med vores faglighed.

Flere grundlønninger på miljøområdet. Specialisterne på miljøområdet kan nu også efter lokal aftale indplaceres på grundløn 41 og 46, hvor mange lønmæssigt er i forvejen. 

Stort projekt om lokal løndannelse. HK Kommunal havde gerne set, at regionerne skulle tydeliggøre, hvad der var at forhandle om lokalt. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med, så aftalerne om den lokale løndannelse er uændret. Der er stadig årlige forhandlinger, og de er vigtige, for vi kan se, at selvom pengene er små, så giver forhandlinger generelt resultater. Der har dog været en stor fælles vilje til at drøfte udfordringerne med den lokale løndannelse, hvor organisationerne hører om mange vanskeligheder. Derfor er der aftalt et stort projekt med regionerne, hvor man i den kommende periode skal arbejde med udfordringerne. Projektet foregår både centralt mellem overenskomstparterne og ude i regionerne.

Forskudt tid. Alle forskudttids-satser forhøjes lige som lønnen. Desuden er der afsat en pulje til at forhøje dem yderligere, men det er ikke forhandlet færdigt endnu.


Redigeret: 10. marts 2015 kl. 08:34

hvad står der i aftalerne fra OK15?


Find forligene her

Alt om resultaterneAktuelt


Haderslev i samarbejde med bisiddere

”Syg i X-Kommune” har grupper over hele landet og er ofte i hård clinch med kommune og...

Administration Social og beskæftigelse Ydelse og borgerbetjening

Du indkaldes hermed til alvorlig samtale ...!

Aabenraa har fået hård kritik af ombudsmanden for at indkalde til tjenstlige samtaler uden...

HR, økonomi, it og stab Tillidsrepræsentant

UPS – hver anden faldt i phishing fælden

Heldigvis var det ikke en rigtig svindelmail, men en mail Region Midtjylland selv havde sendt ud...

HR, økonomi, it og stab Digitalisering

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artiklerKommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og... Se flere artikler
Aktuelt

Haderslev i samarbejde med bisiddere

”Syg i X-Kommune” har grupper over hele landet og er ofte i hård clinch med kommune og...

Administration Social og beskæftigelse Ydelse og borgerbetjening

Du indkaldes hermed til alvorlig samtale ...!

Aabenraa har fået hård kritik af ombudsmanden for at indkalde til tjenstlige samtaler uden...

HR, økonomi, it og stab Tillidsrepræsentant

UPS – hver anden faldt i phishing fælden

Heldigvis var det ikke en rigtig svindelmail, men en mail Region Midtjylland selv havde sendt ud...

HR, økonomi, it og stab Digitalisering

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Kommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og... Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk