HK.dk logo

Krav til OK15

 |  HK Kommunal

HK Kommunals udgangspunkt for OK15-forhandlingerne er en omfattende medlemsdialog. Den har givet et stærkt indtryk af, hvad medlemmerne oplever og lægger vægt på, når det gælder et godt arbejdsliv.

Det er tydeligt, at

 • Resurser og arbejdsopgaver ofte ikke passer sammen
 • Kompetenceudvikling er vigtig
 • HK’ernes arbejde skal anerkendes
 • Arbejdsmiljøet er presset
 • Frokostpause og friheden skal beskyttes
 • Der er rigtig mange gode arbejdspladser og opgaver
 • Fleksibilitet i egen arbejdstid er vigtig
 • Klare rammer og medindflydelse er afgørende
 • Der skal være en sammenhæng mellem kvalifikationer, arbejdsopgaver og løn
 • Inddragelse og medindflydelse på beslutninger er vigtig 

Mange af disse udfordringer kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne, men kræver klare holdninger og nytænkning af arbejdsgiverne i kommuner og regioner. HK Kommunal vil gøre sit til, at de kommer på dagsordenen. 

Udfordringerne ligger også bag de krav HK Kommunal stiller ved OK-forhandlingerne og de holdninger, HK Kommunal vil have, når der forhandles om de enkelte emner.

Generelle krav - markeret her med en * - forhandles af Forhandlingsfællesskabet (tidl. KTO) og kravene rejses gennem OAO.

HK Kommunal har følgende krav til OK15

Løn *

Lønstigninger til alle er afgørende for købekraften. Det er vigtigt, at vi også i fremtiden sikrer en lønudvikling i takt med det private arbejdsmarked. Der skal også være midler til at aftale særlige forbedringer for HK Kommunals faggrupper.

Der stilles krav om

 • Generelle lønstigninger til alle grupper
 • Videreførelse af reguleringsordningerne
 • Midler til organisationsforhandlingerne 

Lokal løndannelse

Lønudviklingen for HK Kommunals faggrupper er overvejende baseret på funktioner og kvalifikationer og ikke anciennitet.  Efter at forlodsfinansieringen med særlige midler til lokale forhandlinger desværre er væk, mangler der tilstrækkelig fokus på, at lønnen skal afspejle og understøtte den enkeltes udvikling, så der alle steder er reelle muligheder for forhandlinger. Kommuner og regioner må tage ansvar for, at der er økonomi til at føre reelle lønforhandlinger. Ellers bliver der brug for at sikre den enkeltes lønudviklingen, fx med anciennitetsbestemmelser.

HK Kommunal ønsker en fortsat lokal løndannelse for alle faggrupper baseret på aftaler mellem ligeværdige lokale parter. Ligeværdigheden forudsætter åbenhed, synlighed og respekt for procedurer, der understøtter en god lokal forhandlingsproces på det decentrale niveau.

Løndannelsen skal være gennemsigtig for den enkelte. Både centrale og lokale kriterier for lokal løn skal være tydelige.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • En fortsættelse af gennemsnitslønsgarantien * 
 • Fælles initiativer der kan understøtte en bedre forhandlingsproces 
 • Der skal sikres en lokal klarhed over de økonomiske muligheder og prioriteringer i det lokale økonomiske råderum, så de lokale parter har en klar viden om, hvad der er at forhandle for 
 • Modernisering af bilaget om det lokale økonomiske råderum i regionerne 
 • Der skal etableres en internetbaseret lokal forhandlerstatistik i regionerne

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Kommuner og regioner har brug for en stadig mere veluddannet arbejdskraft. HK Kommunals faggrupper skal kunne følge med udviklingen gennem efter- og videreuddannelse, så der er bedre muligheder for udvikling i jobbet eller et jobskifte. Langt flere skal have en kompetencegivende efter- og videreuddannelse. 

HK Kommunal aftalte ved OK13 Den Kommunale Kompetencefond med KL og en Ekstra Kompetenceindsats med Regionerne til en særlig indsats for HK Kommunals faggrupper. Der har været en meget stor interesse fra ledere, ansatte og TR til at søge midlerne. I Regionerne blev midlerne brugt på få måneder.

Der arbejdes på at få flere uddannelser udbudt som kompetencegivende uddannelse og dermed omfattet af positivlisterne.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Der tilføres nye midler til Den Kommunale Kompetencefond i KL
 • Der aftales en kompetencefond i Regionerne, og der tilføres nye midler

Arbejdsmiljø *

Computerarbejde

Kvaliteten af relationerne på arbejdspladsen har afgørende betydning for trivsel og et godt arbejdsmiljø. Er relationerne præget af høj grad af Social Kapital – tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven, så gavner det kvaliteten af arbejdet og dermed arbejdet om kerneopgaven. Mange arbejdspladser er præget af et højt arbejdstempo, og det kan opleves som et kronisk tidspres, hvor der ikke er den nødvendige tid til relationel koordinering og sparring, og hvor arbejdsmiljøet kan være psykisk belastende. 

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • En styrket fælles indsats for at sikre arbejdsmiljøet 
 • En styrket inddragelse af AMR, der aflønnes for funktionen (KL)
 • Drøftelsen om resurser og arbejdsmængde skal også føres i de relevante lokale MED-udvalg

TR og samarbejde *

Rygraden i det gode samarbejde er HK Kommunals tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er afgørende, at TR og MED-reglerne sikrer et stærkt fundament for det gode lokale samarbejde, der er baseret på ligeværdighed og tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere.

Det gode samarbejde skal også vise sig ved, at kommuner og regioner arbejder aktivt med tillidsreformens 7 principper, der skal sikre mere dialog og mindre kontrol.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Der gennemføres et serviceeftersyn af MED-aftalen, så den fremtidssikres som ramme, der understøtter et respektfuldt og ligeværdigt lokalt samarbejde 
 • Forbedret beskyttelse af TR/AMR mod opsigelse 
 • Udvidet omplaceringspligt ved opsigelse af TR/AMR
 • Forhøjet AKUT-bidrag til uddannelsen af TR/AMR

Socialt Kapitel*

Der ansættes mange ekstraordinært ansatte i kommuner og regioner, og der er brug for et stærkt fokus på forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte i respekt for alle. De ansatte skal sikres ordentlige løn- og ansættelsesforhold gennem aftaler med arbejdsgiverne.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Der indgås aftale med TR om lønvilkårene, når der ansættes fleksjobbere efter den nye ordning ·       Fleksjobbere efter den gamle ordning omfattes fuldt ud af overenskomsterne  

Tryghed og opsigelse

Et højt kompetenceniveau giver en god tryghed i, at kunne udvikle sig i jobbet og have de bedste muligheder på arbejdsmarkedet, hvis man bliver udsat for nedskæringer eller opsiges af anden grund. Der skal være bedre muligheder for at sikre omplacering i stedet for opsigelse og mulighed for at hjælpe den enkelte videre.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Forudgående høring af HK Kommunal inden opsigelse med det formål at sikre omplacering i videst mulige omfang
 • Videreførelse af Tryghedspuljen *
 • Der sikres frihed til vejledning i A-kasse/overenskomstbærende organisation ved afsked 
 • Alle sager om afskedigelse af seniorjobbere skal kunne rejses i afskedigelsesnævn

Barsel og ligestilling *

Danske fædre tager langt mindre orlov end fædrene i de øvrige skandinaviske lande, hvor der i højere grad er øremærket orlov til fædrene. Erfaringen viser, at individuelle rettigheder har en positiv effekt på længden af fædres orlov med deres børn, som igen har betydning for ligestilling og ligeløn.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Barselsorlov målrettet fædrene

Fleksible omsorgsdage *

Der er et stort pres på arbejdstiden, også med det stigende samfundsmæssige pres for øget deltagelse fra familie og pårørende på offentlige institutioner lige fra børnehaver til plejehjem. Der er derfor et stort behov for en øget fleksibilitet i den måde frihed kan afholdes på, så der skabes mulighed for løbende at opspare feriedage og seniordage til afholdelse over en længere periode, så den enkelte har en mulighed for at vælge mellem det og udbetaling, hvis dagene ikke holdes.

Der stilles krav om forbedringer, herunder

 • Mulighed for at opspare 6. ferieuge og seniordage m.v. og afholde dem over en længere periode i form af fleksible omsorgsdage

Personalepolitiske projekter 

Personalepolitiske projekter er en velegnet måde at sætte fokus på faggrupper og deres interesser. Der afsættes derfor midler på kommunale område og det regionale område målrettet HK Kommunals faggrupper.* 

Arbejdet i ”Fremfærd” der fokuserer på faggrupperne og kerneydelserne i kommunerne fortsættes.* 

Og der foreslås blandt andet projekter vedrørende

 • Seniorpolitiske udfordringer og muligheder, herunder anvendelsen af delpension
 • Styrkelse af kompetenceudviklingen med fokus på de strategiske behov og den enkeltes medarbejders udvikling til hele arbejdslivet
 • Kendskabet til og ansættelsen af elever, også i lyset af erhvervsuddannelsesreformen
 • Kendskabet til og ansættelsen af professionsbachelorer
 • Skolereformens betydning for skolesekretærers opgaver  

Arbejdstid 

Engageret samtale på kontor

Arbejdspresset er højt og mange er pressede på arbejdstid og pauser. Arbejdstidsreglerne skal understøtte trygge arbejdsforhold, fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø. Overenskomsterne skal sikre rammerne omkring arbejdstiden og de skal suppleres af lokale aftaler.

Rammerne om arbejdstid skal balancere mellem arbejdspladsens behov for fleksibilitet og tilstedeværelse og medarbejdernes behov for fleksibilitet og selvtilrettelæggelse og selvledelse, der også giver den enkelte mulighed for en god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv i forskellige livsfaser.   

Betalingen for arbejdstidsbestemte forhold skal selvfølgelig følge belastningen og kravene til den enkelte.

Der stilles krav om forbedringer af arbejdstidsreglerne, herunder

 • Overenskomsten skal rumme forskellige arbejdstidsbestemmelser for ansatte, der arbejder forskelligt, herunder ansatte der indgår i vagter uden for almindelig dagarbejdstid, har borgerbetjening i fastsatte tider eller har høj grad af selvtilrettelæggelse og opgaver der kræver selvtilrettelæggelse
 • Betaling for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid forbedres
 • Forskellen mellem anvendelse af flekstid og anvendelse af overarbejde tydeliggøres
 • Ret til rådighedstillæg til specialister og ledere
 • Arbejdstidsreglerne for Københavns Kommune og resten af KL området harmoniseres
 • Satserne for overarbejdsbetaling ajourføres

samt yderligere for Lægesekretærer; 

 • Grundlovsdag erstatter 1. maj som særlig fridag
 • Sikring af beskyttelse og honorering i forhold til ændring af arbejdstider
 • Forbedring af pension for arbejdstidsbestemte ydelser
 • Forbedring af reglerne for særlige fridage

Pension

Høje pensionsbidrag fra starten af ansættelsen er særdeles vigtige, og HK Kommunal har sikret at disse mål er nået for alle færdiguddannede i HK Kommunals egne overenskomster. En fortsat udbygning af pensionsordningerne og en forbedring af ATP er en høj prioritet, i det omfang der er midler til det. 

Der stilles krav om

 • Fortsat udbygning af pensionsordningerne
 • Udbygning af pension for elever, herunder for voksenelever i Regionerne
 • ATP-bidragene forhøjes * 
 • Ansatte der får udbetalt pension fra anden ansættelse skal have pensionsbidrag

Særligt vedr. de enkelte faggrupper 

Kravene om lønstigninger, kompetenceudvikling, arbejdstid, arbejdsmiljø og medindflydelse, pensionsforbedringer, tryghed, omsorgsdage og livsfaser er afgørende krav rejst for alle HK Kommunals faggrupper.  Der stilles i øvrigt krav om forbedringer af grundlønninger og forhøjelse af det halve løntrin afhængigt af de økonomiske muligheder, samt

Kontor- og IT personale med flere       

 • Bestemmelser om praktikvejledere/uddannelsesvejledere udbredes    
 • Indplacering som assistent på grundløn 30 forudsætter kommunom eller tilsvarende uddannelse eller tilbud herom

Beskæftigelsesområdet

Der etableres en samlet overenskomst for hele HK Kommunals beskæftigelsesområde   

Laboratorie og miljøpersonale

Der indføres flere og højere specialist og ledergrundlønninger, der svarer til de faktiske aflønninger

Tandklinikassistenter

Stillingsbetegnelsen i ”Specialist” ændres til ”Tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer/opgaver”

Grafikere

Indskrives i kontor- og IT overenskomsterne og stillingsbetegnelserne moderniseres   

Vagtcentralpersonale i Regionerne

 • Pensionen for vagtcentralpersonale i regionerne hæves mod samme niveau som for HK Kommunals øvrige grupper
 • Der aftales tillæg for uddannelsesvejledere   

Lokalbanepersonale

Pensionen for lokalbanepersonale forbedres (Øvrige krav fremsendes særskilt)   

Chefer og ledere

 • Bedre mulighed for indplacering i cheflønsaftalen
 • Rådighedstilllæg til ledere i kontoroverenskomsten
 • Direktørers og øvrige chefer særlige position i den kommunale og regionale forvaltning skal understøttes af såvel ansættelsesformer som afskedigelsesvilkår
 • Ledende lægesekretærer indplaceres fremover på grundløn 43 eller grundløn 47. Ledende lægesekretærer på grundløn 36 nyindplaceres på grundløn 43. Medarbejdere der ikke udfører egentlige ledelsesopgaver bevarer grundløn 36 som specialist
 • Stillingsbetegnelsen ”ledende lægesekretær” i overenskomsten ændres til ”leder” 

Opkvalificering

Der er ansatte uden en faglært uddannelse.

 • Der skal arbejdes målrettet på opkvalificering af ikke-faglærte til faglærte
 • Telefonister på hospitaler med faglært kontoruddannelse aflønnes som assistenter

Dækningsområder 

Aftaler og overenskomsters dækningsområder ajourføres med nye uddannelser og elevforløb inden for overenskomsternes naturlige/hidtidige dækningsområder. 

Der stilles krav om

 • Overenskomsternes dækningsområder ajourføres med en række elev-, akademi- og professionsbacheloruddannelser 
 • Det aftales, at overenskomsters dækningsområder fremover justeres løbende efter nye uddannelser o.l.
 • Dækningsområdet på beskæftigelsesområdet præciseres
 • Det præciseres, at ansatte på HK Kommunals overenskomst, der ikke opfylder de egentlige krav i andre overenskomsters dækningsområder, fortsat er omfattet af HK Kommunals overenskomst
 • Det præciseres, at studerende ligesom alle andre beskæftiget på HK Kommunals overenskomstområder er omfattet af overenskomsterne   

Redaktionelle ændringer

Der gennemføres redaktionelle ændringer og ajourføringer af overenskomsterneRedigeret: 15. december 2014 kl. 09:51

Overenskomst OK15 HK Kommunal


Aktuelt


Odense freder frokostpausen

Idéen om at indføre en spisepause uden løn i den fynske hovedstad er taget endegyldigt af bordet.

OK18 Overenskomst

Svendborg indfører arbejdsklausuler

Hoteller og restauranter, der ønsker at levere mad, afholde arrangementer e.l. for kommunen skal...

Overenskomst

Flere HK'ere føler sig overvåget på jobbet

Hver femte medarbejder i det offentlige giver udtryk for, at arbejdspladsen overvåger dem mere...

Digitalisering Overenskomst

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Se hvor mange der har stemt i din afdeling

Se hvor mange der stemte om overenskomstresultatet i hver af HK's lokale afdelinger.

Overenskomst OK15 HK Kommunal

Læs om resultaterne

Vi har samlet relevant info om resultaterne til dig lige her.

Overenskomst OK15 HK Kommunal

Find forlig og materialer fra OK15

Vi har samlet alle forlig, materialer og publikationer der kan være interessante for dig i...

Overenskomst OK15 HK Kommunal

 Se flere artikler
Aktuelt

Odense freder frokostpausen

Idéen om at indføre en spisepause uden løn i den fynske hovedstad er taget endegyldigt af bordet.

OK18 Overenskomst

Svendborg indfører arbejdsklausuler

Hoteller og restauranter, der ønsker at levere mad, afholde arrangementer e.l. for kommunen skal...

Overenskomst

Flere HK'ere føler sig overvåget på jobbet

Hver femte medarbejder i det offentlige giver udtryk for, at arbejdspladsen overvåger dem mere...

Digitalisering Overenskomst

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Se hvor mange der har stemt i din afdeling

Se hvor mange der stemte om overenskomstresultatet i hver af HK's lokale afdelinger.

Overenskomst OK15 HK Kommunal

Læs om resultaterne

Vi har samlet relevant info om resultaterne til dig lige her.

Overenskomst OK15 HK Kommunal

Find forlig og materialer fra OK15

Vi har samlet alle forlig, materialer og publikationer der kan være interessante for dig i...

Overenskomst OK15 HK Kommunal

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket for i dag
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket for i dag
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk