HK.dk logo

OK15 i staten

Her kan du læse om resultatet af HK Stats forhandlinger om din overenskomst.

Din løn stiger

ORDFORKLARING

CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, består af OAO, Akademikerne og SKAF (Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010, CO10). De 3 centralorganisationer repræsenterer tilsammen alle fagforeninger for de 184.000 ansatte i staten.

OAO: Organisationen af Offentligt Ansatte. Her er blandt andre HK Stat, 3F og Metal med.

Organisationsaftaler: Den enkelte fagforenings aftaler for særlige faggrupper. HK Stat har fx organisationsaftaler for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere. 

Reguleringsordningen: En økonomiskmekanisme, der skal sikre en ligelig lønudvikling mellem de privatansatteog de statsansatte

ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension

Der er aftalt generelle lønstigninger på 4,45 procentfor den 3-årige periode og 0,05 procent til andreforbedringer (fx minipension og barsel).

Det betyder – med de nuværende forventninger til inflationen og til lønudviklingen i den private sektor – en reallønsfremgang i perioden.

Reguleringsordningen bliver suppleret med et såkaldt ’privatlønsværn’. Det betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling på denne måde:

 • Hvis lønningerne i staten vokser langsommere end i den private sektor, bliver de statslige lønninger efterreguleret med 80 procent af forskellen. Dog sker der ikke nogen regulering den 1. april 2016.
 • Får den statslige sektor derimod et lønforspring i forhold til den private sektor, bliver de statsligelønninger reguleret med hele forskellen. Parterne forventer ikke, at reguleringen bliver negativ i løbet af den 3-årige overenskomstperiode.

Ud over de generelle lønstigninger og udmøntning fra reguleringsordningen, vil der fortsat være lokal løndannelse. Parterne er enige om at forvente en lokalreststigning i overenskomstperioden på gennemsnitligt 0,7 procent pr. år. 

I de 0,7 ligger både den lokale løndannelse og forhøjelser af statens lønninger fx på grund af strukturelle forandringer – det kan fx være, at der bliver ansat flere inden for én faggruppe og færre inden for en anden.

Generelle lønstigninger og prognoser for udmøntning af reguleringsordningen

 UDMØNTNING   1.4.2015   1.4.2016   1.4.2017   1.12.2017  I ALT OK15
 Generel lønstigning   0,22%  0,80%   1,00%   1,50%  3,52%
 Reguleringsordning  0,23%  0,00%  0,70%  0,00%  0,93% 
 Øvrige resultater*  0,05%  0,00%  0,00%  0,00%  0,05%
 Resultater i alt  0,50%   0,80%  1,70%  1,50%  4,50%
*Barsel til fædre, minipension, ATP, styrket lokalt samarbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø. 

Højere minipension og ATP-bidrag

For alle grupper i OAO-Stat med såkaldt minipension hæves bidraget med 0,54 procentpoint pr. 1. april 2015. Det betyder, at cirka 10.500 ansatte får en pensionsforhøjelse.
For HK Stats medlemmer med minipension i Sampension, hæves pensionsprocenten fra 10,65 til 11,19 procent.

ATP-satsen bliver forhøjet pr. 1. januar 2016. Detårlige bidrag til ATP stiger med 168 kroner til samlet 3.408 kroner om året. Arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget.

REGLER FOR URAFSTEMNINGEN

En urafstemning er alle medlemmers mulighed for at give deres mening tilkende om en ny overenskomst eller andre vigtige spørgsmål. Et flertal af deltagerne skal stemme ja, før overenskomstener godkendt.

Resultatet af afstemningen blandt HK Stats medlemmer bliver lagt sammenmed resultaterne af tilsvarende afstemninger i de øvrige faglige organisationer inden for OAO. Også medlemsorganisationerne i de 2 andre centralorganisationer i staten stemmer om overenskomsten.

Forliget er kun godkendt, hvis der er flertal i hver af de  3 centralorganisationer. Nogle organisationer lader deres repræsentantskab sige ja eller nej til overenskomsten i stedet for at gennemføre en urafstemning.

Hvis forliget om ny overenskomst bliver stemt ned, kan det resultere i en konflikt og i sidste ende et lovindgreb – hvis det ikke lykkes at blive enige om et andet resultat.

Mere barsel til fædre

Der er aftalt endnu en uges barsel til fædre. Det betyder, at fædre fremover kan holde 7 ugers forældreorlov med fuld løn frem for 6 uger i dag.

Samlet set kan faderen fremover holde mindst 9 ugers orlov med løn i forbindelse med et barns fødsel. Han kan holde 2 uger i direkte forlængelse af fødslen og 7 ugers forældreorlov senere.

Dette gælder også medmødre og medadoptanter. Ændringen gælder for børn født 1. april 2015 eller senere.

Styrket lokalt samarbejde

Parterne er enige om at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og tillidsrepræsentanter. Samarbejde er forudsætningen for udviklingen af de statslige arbejdspladser.

Det skal ske ved lokalt at skabe en øget gensidig respekt for de forskellige roller og funktioner, ledere og tillidsrepræsentanter har på den enkelte arbejdsplads. Der skal være en forståelse og anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i brug til udvikling af arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler.

I perioden bliver der sat en række fælles indsatser igang for at bidrage til et styrket lokalt samarbejde. Indsatserne er blandt andre:

 • Fælles partsrådgivning til de statslige arbejdspladser. Rådgivningen skal være med til at understøtte lokale dialoger og løsninger. Det betyder eksempelvis, at en tillidsrepræsentant og en lokal ledelse, som har svært ved at blive enige om implementeringen af en aftale, kan få råd og vejledning fra de centrale parter med det sigte at finde en fælles løsning, som alle kan bakke op om.
 • Ledelser og tillidsrepræsentanter vil blive tilbudt relevant fælles uddannelse med fokus på den værdi, det giver for en arbejdsplads at have et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte.
 • Den enkelte arbejdsplads vil få mulighed for at lade sig inspirere af andre arbejdspladser. Parterne vil tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på tværs, for at arbejdspladserne kan dele deres erfaringer med samarbejde.
 • Parterne vil understøtte udviklingsforsøg på enkelte statslige arbejdspladser. Formålet er at videreudvikle det lokale samarbejde samt få erfaringer og inspiration, der kan udbredes til andre arbejdspladser.

Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført.

Bedre psykisk arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at:

 • Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse.
 • For at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne er det aftalt, at det psykiske arbejdsmiljø bliver omdrejningspunktet for en fælles partsindsats i overenskomstperioden.
 • Et centralt element i aftalen er at oprette et rejsehold, der kan støtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
 • Med rejseholdet ønsker CFU og Finansministeriet at styrke dialogen om det psykiske arbejdsmiljø lokalt. Rejseholdets rolle er at understøtte det lokale arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens leder og tillidsrepræsentant, der i fællesskab kan rekvirere rejseholdet. Med inspiration fra rejseholdet tilrettelægger de, hvilke indsatser der skal iværksættes på arbejdspladsen.
 • Endelig er det aftalt at indsamle og formidle gode erfaringer og viden om et godt psykisk arbejdsmiljø. Det vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til informationsmøder forskellige steder i landet.

Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført.

Kompetenceudvikling

Fremover vil Kompetencesekretariatet i sin rådgivning om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) også have fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

Parterne prioriterer fortsat at kunne støtte lokale projekter for eksempel ved større omstillingsprocesser. Samtidig er det prioriteret fortsat at kunne støtte og igangsætte særlige indsatser for afgrænsede målgrupper.

Det er aftalt, at der ved fordelingen af midler fra Kompetencefonden skal være ekstra fokus på, at der er tale om overenskomstmidler, som er et supplement til arbejdspladsens egne kompetenceudviklingsmidler.

Øvrige resultater

Opsparingsdage

Omsorgsdage, der er optjent ved at konvertere over/-merarbejde, kaldes fremover opsparingsdage. Opsparingsdagene kan fremover udbetales ved den ansattes fratræden eller død. 

Opsparingsdagene holdes efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Arbejdsgiveren kan ikke pålægge en medarbejder at afholde opsparingsdage. Man kan bruge opsparingsdagene som timer eller som hele dage.

Rådgivning om tilbagekaldelse af opsigelse

De, der bliver fyret fra en arbejdsplads uden egen skyld, får lidt bedre chancer for at blive genansat samme sted senere, hvis der viser sig ledige stillinger. Finansministeriet vil nemlig i sin rådgivning gøre opmærksom på, ”at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, for eksempel på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen.”

Finansministeriet vil i sin rådgivning også gøre opmærksom på muligheden for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden.

Forbedringer i organisationsaftalerne

Alle de penge, der kom ud af forhandlingerne om OK15, bliver brugt på generelle lønstigninger og på forbedringerne af minipensionen, barsel til fædre osv. På trods af HK Stats ønske blev der ikke afsat penge fra den samlede ramme til at forbedre vores organisationsaftaler. 

Der var kort sagt ikke noget at gøre godt med. Det betyder, at langt de fleste organisationsaftaler er fornyet uden ændringer. Visse justeringer blev vi dog enige med arbejdsgiverne om. 

For kontorfunktionærer og it-medarbejdere har vi aftalt følgende:

Kontorfunktionærer

Kontorserviceelever og kontorserviceassistenter er fremover omfattet af organisationsaftalen. For eleverne gælder, at de aflønnes på 2. og 3. trin i elevskalaen. For kontorserviceassistenterne gælder, at deres basisløn er fastsat til 94,5% af lønnen i løngruppe 2 sats I. Det er præciseret, at uanset ordlyden i det særlige protokollat for ansatte ved SKAT gælder, at tillidsrepræsentanten kan aftale oprykninger til højere løngrupper ved den årlige lønforhandling.

It-medarbejderne

It-medarbejdere har en særlig udfordring om afvarsling af tjeneste (overarbejde) i sidste øjeblik. Nu kommer der en cirkulærebemærkning i organisationsaftalen om, at der skal tages hensyn til medarbejderne ved arbejdstidstilrettelæggelsen, og at ændringer heri skal varsles så tidligt som muligt. Cirkulærebemærkningen kan anvendes som afsæt for lokal drøftelse af problemstillingen. 

Fremover skal arbejdsgiverne ikke sende kopi af ansættelsesbreve vedrørende it-medarbejdere til HK.


Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk