HK Menu

Almindelige forslag

0. HK Kommunals forbundssektorbestyrelse foreslår:

Overenskomstrelaterede kongresforslag

Overenskomstrelaterede kongresforslag, der vedtages, betragtes som øvrige indkomne overenskomstforslag. I konsekvens heraf behandles de - som alle senere indsendte forslag - i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i køreplanen for overenskomstfornyelsen.


Motivering:

Et tilsvarende forslag er fremsat og vedtaget på samtlige HK/Kommunals forbunds-sektorkongresser siden 1992.

Baggrunden for forslaget er - og var - at HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse er forhandlingsudvalg for den samlede overenskomstsituation. Det er derfor for-bundssektorbestyrelsen, der har det samlede overblik over såvel de overenskomstfor-slag, der vedtages af forbundssektorkongressen, som de overenskomstforslag, der i henhold til overenskomstkøreplanen indsendes fra klubber og HK-afdelinger.

Med en vedtagelse af forslag 0 vil overenskomstforslag, der er fremsendt til behandling på forbundssektorkongressen som almindelige forslag, og som vedtages af kongressen, indgå i forbundssektorbestyrelsens samlede behandling/prioritering af overenskomstforslag sammen med de øvrige forslag, der i henhold til køreplanen indsendes efterfølgende. For ikke at begrænse grundlaget for denne samlede behandling, har forbundssektorbestyrelsen - under forudsætning af at forslag 0 ved-tages - valgt at indstille alle overenskomstrelaterede forslag, hvis hovedsigte bestyrelsen er enig i, til vedtagelse. Kongressens debat om forslagene vil kun være vejledende for forbundssektorbestyrelsen ved kravsudtagelsen.


Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til vedtagelse.

1. HK-klubben Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Tillidsrepræsentantsvilkår

HK Kommunal skal arbejde for, at tillidsrepræsentanterne har ret til særlige karrieresamtaler. I den skriftlige udviklingsplan skal indarbejdes de kompetencer man opnår i udførelsen af tillidsrepræsentanterhvervet, samt TR uddannelserne.

Der skal afsættes særlige puljemidler til kompetenceudvikling, hvor uddannelsesretning skal tænkes meget bredt, det vil sige ud over tillidsrepræsentantens nuværende arbejdsområde/plads. Det kan være en tillidsrepræsentant der ønsker en længerevarende uddannelse som efter ophør af erhvervet er målrettet arbejdet i anden forvaltning, en anden offentlig arbejdsgiver eller på det private arbejdsmarked.

Motivering:

Det skal være således at en tillidsrepræsentant ved kompetenceudvikling under udøvelsen af erhvervet tilegner sig kompetencer som betyder at vedkommende er bedre rustet til hele arbejdsmarkedet, både i det offentlige og det private, efter ophør af erhvervet som TR.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Dette forslag kan kræve overenskomstmæssige ændringer og med vedtagelse af forslag 0 indgår forslaget derfor i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne i 2018.

I øvrigt er der fuld opbakning til forslagets intentioner. Efter overenskomsterne er der i dag en pligt til at afholde en årlig MUS-samtale og på HK Kommunals område er der endvidere en pligt til at udarbejde en individuel, skriftlig udviklingsplan. I MED-aftalernes TR-vilkårsprotokollat står der også, at ”Spørgsmålet om særlige uddannelsesaktiviteter for tillidsrepræsentanten, herunder faglig efteruddannelse under hvervet og i forbindelse med hvervets ophør drøftes, idet varigheden af hvervet og omfanget af tillidsrepræsentantens opgaver indgår i behovet for og vurderingen af eventuel (efter)uddannelse”. HK Kommunals Kompetencefonde er i øvrigt også til rådighed for TR, og de kan også støtte kompetencegivende uddannelser, der bringer en videre på arbejdsmarkedet.

Det må derfor i forbindelse med forberedelsen til OK18 og i forbindelse med den kommende revision af HK Kommunals TR politik overvejes, hvorledes indsatsen evt. kan styrkes. I relation til de lokale TR-aftaler kan emnet indgå i den årlige TR-udviklingssamtale eller arbejdspladsmøde og i afviklingssamtalen med HK-afdelingen, når tillidsrepræsentanten ikke længere skal være tillidsrepræsentant, som er en del af HK Kommunals TR-politik.

2. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Karriereplan via kompetencesamtaler

HK Kommunal skal arbejde for at MU samtalerne udfases i sin nuværende form, samtidig udfases den årlig skriftlig udviklingsplan. Disse samtaler skal erstattes af en skriftlig Karriereplan via kompetencesamtaler (KS).

Første kompetencesamtale skal være gennemført senest et halv år efter fastansættelsen. I den forbindelse gennemføres en kompetenceafklaring, men både faglige og personlige færdigheder, til brug for dette kan der indgå en personprofil.

Der skal laves en plan for hvilke personlige og faglige kompetencer den ansatte løbende skal tilegne sig, i den forbindelse skal der laves en tidsplan for opnåelse af de enkelte kompetencer. Herudover skal udarbejdes en målbeskrivelse af hvilke færdigheder medarbejderen skal have opnået efter 5 år.

Der skal aftale en 5. års plan for hvilke uddannelser der skal gennemføres med en løbende tidsplan fra år 0 til år 5.

Karriereplanen underskrives at medarbejderen og lederen.

Der skal gennemføres en midtvejssamtale, hvor Karriereplanen gennemgås, for at sikre at man følger aftalerne. I midtvejssamtalerne kan der ske ændringer af den oprindelige plan hvor både medarbejder og leder er enig herom. Ved tvist skal TR og HK inddrages.

Hvis begge parterne i øvrigt er enige om at gennemføre en karrieresamtale, fordi medarbejderen ønsker at udvikle sig i en anden retning end den aftalte plan, så gennemføres der er kompetencesamtale straks. Det samme er gældende ved en uforudsigelig situation.

Motivering:

Ved ændringen opnås en mere kvalitativ og målrettet udviklingsplan for den enkelte. Det sikres at alle personlige og faglige kompetencer opgøres og udvikles. Ved en mere langsigtet planlægningshorisont, kan man bedre tilrettelægge fordelingen af alle kompetencemidler, samtidig med arbejdstilrettelægning vil være lettere at planlægge for udførelsen af de daglige opgaver på arbejdspladsen

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Dette forslag kræver overenskomstmæssige ændringer og med vedtagelse af forslag 0 indgår forslaget derfor i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne i 2018.

HK Kommunals overenskomster indeholder i dag bestemmelser om, at der skal være en skriftlig, individuel udviklingsplan. Der skal følges op på udviklingsplanen årligt. Efter bestemmelserne skal TR og ledelsen drøfte tilrettelæggelsen af arbejdet med planerne og der skal gøres en fælles status årligt, eller mindst én gang i overenskomstperioden. 

HK Kommunals personalepolitiske undersøgelser viser, at omkring 50% af medlemmerne har en udviklingsplan, så der er behov for at styrke udbredelsen og for at TR går ind i arbejdet med ledelsen omkring udarbejdelsen og den årlige status.

3. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Arbejdsmiljø-stress

HK Kommunal skal arbejde for at der laves en beredskabsplan på alle kommunale og regionale arbejdspladserne i form af en stresspolitik.
En stresspolitik analog med en voldspolitik, hvor der er en handleplan for at undgå vold og en handleplan, hvis et medlem bliver udsat for vold på arbejdspladsen.

Der skal laves en stresspolitik med konkrete planer og anvisninger på den enkelte arbejdsplads, således at vores medlemmer ikke opnår symptomer på stress.

Hvis et medlem har stress-symptomer, skal der laves en konkret handleplan, som afhjælper stress-symptomerne, herunder eventuelt sygmelding i en periode.

Ved sygemelding på grund af stress skal der laves en handleplan for, hvordan den stressramte kommer tilbage på arbejdet, herunder opstart med midlertidig arbejdstid og opgavemængde, samt andre støttende foranstaltninger.

Motivering:

Flere eksperter peger på at de næste årtiers folkesygdom, bliver stress. Med disse forudsigelser skal HK Kommunal handle mere målrettet og konkret for at det ikke kommer til at ske.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Dette forslag kræver overenskomstmæssige ændringer og med vedtagelse af forslag 0 indgår forslaget derfor i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne i 2018.

Der er i øvrigt stor sympati for forslaget.

Ifølge MED-rammeaftalen har Hovedudvalget som obligatorisk opgave at sikre, at der i kommunen og regionen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.

Hertil kommer Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne samt vejledningen hertil, hvor det bl.a. er beskrevet, at selvom retningslinjerne er på plads, kan der godt være behov for, at MED-udvalgene drøfter indsatsen mod arbejdsbetinget stress. MED-udvalget kan blandt andet drøfte erfaringerne med de indgåede retningslinjer om arbejdsbetinget stress samt hvordan koordineringen af indsatsen med arbejdsmiljøorganisationen har fungeret.

Efter kongressen skal forbundssektorbestyrelsen behandle en ny arbejdsmiljøstrategi, hvori forslagets intentioner også vil blive inddraget.

4. HK-klubben, Vallensbæk Kommune foreslår:

Grænseaftaler mellem DS og HK opsiges.

Motivering:

Grænseaftalen mellem HK og DS forhindrer socialrådgivere der ønsker medlemskab af HK at blive medlemmer. Vi er af den overbevisning at det udelukkende er i DS’s interesse fortsat at opretholde en grænseaftale.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forlaget er identisk med forslag fra HK Klubben i Vallensbæk fremsat på HK Kommunals kongres i 2012. Dette forslag blev trukket til fordel for det vedtagne forslag 1. Der henvises derfor til afrapporteringen om bestyrelsens arbejde med dette forslag. Og på baggrund heraf anmodes om, at dette forslag trækkes. HK Kommunals forbundssektorbestyrelse forstår, at grænseforhold kan være meget irriterende for TR og arbejder videre med problematikken jfr. afrapporteringen.

Alternativt indstilles forslaget til forkastelse. Selvom HK Kommunal opsagde grænseaftalerne med Dansk Socialrådgiverforening ville HK Kommunal alligevel ikke kunne optage socialrådgivere som medlemmer, når de er omfattet af en overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening. Dette fremgår af samarbejdsaftalen mellem LO og FTF.

5. HK-klubben, Vallensbæk Kommune foreslår:

Grænseaftaler opsiges der, hvor det ikke giver mening at have disse.

Motivering:

Det giver ikke mening at have grænseaftaler på de områder, hvor det forhindre HK’ere i at have et smidigt samarbejde med andre organisationer eller der hvor det forhindre kollegaer i at blive medlem af HK/Kommunal, hvor det var naturligt at de er det. Eks.: 1. IT medarbejdere / grænseaftalen med Metal. 2. Socialrådgivere / grænseaftalen med DS.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Der henvises til bemærkningerne til forslag 4 ovenfor. Problemstillingen vil være den samme i forhold til Dansk Metal, der har en overenskomstdækning af de pågældende, hvorfor HK Kommunal ikke kan optage dem som medlemmer uanset grænseaftalen. Dette fremgår af samarbejdsaftalen mellem LO og FTF.

6. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Flere HK-ledere

HK Kommunal skal arbejde for at der inden næste kongres er 20 procent flere HK ledere ansat i Kommunerne og i Regionen. HK skal i den forbindelse tilbyde før-lederkurser, hvis det er muligt i samarbejde med arbejdsgiverne. Herudover skal der tilbydes kurser og temadage som motivere HK-medarbejdere i, at søge lederstillinger. Også her, hvis det er muligt, i samarbejde med arbejdsgiverne. Kurserne kan eventuelt finansieres af OK-kompetencemidlerne.

Motivering:

Antallet af HK-ledere, specielt på højeste niveau er nedadgående, derfor må der gøres noget offensivt for at ændre nedgangen til opgang.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til vedtagelse under forudsætning af, at det fremsættes uden angive en specifik fremgang. Alternativt indstilles forslaget til forkastelse.

Der er fuld opbakning til forslagets intentioner om at øge antallet af HK ledere.
Der arbejdes i det daglige med følgende tilbud:
  • Individuelt Coachingtilbud til nye ledere.
  • Førlederuddannelse som etableres i samarbejde med Professionshøjskolerne i regi af OAO og FTF (initieret af HK Kommunal).

7. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Beskæftigelsesområdet-reformer

HK Kommunal skal arbejde for, at politikerne reducerer regler og kontrolopgaver på beskæftigelsesområdet, så medarbejderne sikres arbejdsro og tid til at hjælpe de ledige borgere.

HK Kommunal skal desuden arbejde for en reformpause, så beskæftigelsesområdet får mulighed for at udmønte de seneste års mange reformer.

Motivering:

Der skal være arbejdsro for vores medlemmer til at udføre et kvalificeret stykke arbejde. Sagsbehandlingen skal fortages i jobcentrene og ikke i Folketinget.


Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forbundssektorbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

Det har altid været en del af HK Kommunals politiske arbejde at sikre arbejdsro, men bestyrelsen anerkender, at medlemmerne på beskæftigelsesområdet igen har været udsat for en lang række reformer med kort mellemrum og uden fornøden tid til at kunne udmønte den ene, før den næste var på vej.

Det skyldes fortrinsvis overdreven reformiver på Christiansborg, men også kommunerne selv bærer en del af skylden for det bureaukrati, der er vokset op på landets jobcentre.

8. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Beskæftigelsesområdet

HK Kommunal skal arbejde for at alle under HK’s overenskomst, inden for 5 år ansættelse på beskæftigelsesområdet, skal være påbegyndt diplomuddannelsen i beskæftigelse eller diplom i socialformidling.

Motivering:

Vi skal sikre at vores medlemmer har de nødvendige kompetencer for at kunne honorere fremtidens krav. Specielt inden for beskæftigelsesområdet er der meget politisk og samfundsmæssigt fokus på kvaliteten.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Dette forslag kan kræve overenskomstmæssige ændringer og med vedtagelse af forslag 0 indgår forslaget derfor i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne i 2018.

HK Kommunal arbejder på at løfte vores medlemmers faglighed, og på beskæftigelsesområdet er vi netop gået i gang med et projekt, der sammen med KL og Socialrådgiverne skal give bud på fremtidens uddannelseskrav på området.

Målet er på den ene side at opnå en fælles forståelse for de kompetencer, medarbejderne skal have på landets jobcentre i fremtiden, og på den anden side efterfølgende at målrette videreuddannelsesmidlerne, så disse kompetencer sikres.

HK Kommunal spiller ind med et stærkt fokus på, at enhver uddannelse på området skal være kompetencegivende, og at der er behov for flere fælles forløb for alle medarbejdere som starten på en egentlig beskæftigelsesfaglighed.

Det kan derfor vise sig, at de i forslaget nævnte moduler er mindre relevante eller endda afløst af nogle, der er langt mere tidssvarende.

9. HK-klubben, Vesthimmerlands Kommune foreslår:

Flere HK elever i Kommunerne og Regionen

HK Kommunal skal arbejde for at der ansættes 50 procent flere HK elever i kommunerne og i Regionen inden år 2018. Der skal ligeledes arbejdes på at eleverne i større grad end i dag lærer mere om internationale forhold, herunder en praktikperiode i udlandet under elevtiden.

Motivering:

Der skal ansættes flere elever, da de er fødekæden i HK, samt det forhold at der skal være kontorhåndværker, der kan arbejde med de grundlæggende færdigheder i det administrative arbejde, som hverken AC’er og ufaglærte kan. Man kan sammenligne det med bygning af huse, hvor der skal bruges håndværkere. Her kan man ikke alene nøjes med arkitekter og ingeniører.
Herudover skal eleverne have internationale indsigt, da arbejdsmarkedet bliver mere og mere internationalt.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse.

Forslaget om at HK KOMMUNAL skal arbejde for 50% flere elever i kommunerne er med baggrund i en god hensigt om at fastholde de praksisnære færdigheder i kommunerne. 

Udviklingen i HK’s medlemskreds og i kommunernes rekruttering af praksisfærdigheder betyder dog, at der er flere grunduddannelsesindgange i dag end tidligere. Der rekrutteres ikke kun EUD kontorelever, men også professionsbachelorer, finansøkonomer, administrationsøkonomer m.fl. i kommunerne. Hensigten med forslaget, og arbejdet med at få flere elever ligger bedst lokalt i et samspil med rekrutteringsbehovet for de andre grunduddannelsesniveauer. Lokalt kan der arbejdes med de bedste forudsætninger for, at få en dynamisk sammensætning af kompetencer til at sikre den bedst mulige administration af den offentlige velfærd.

10. HK-klubben, Kolding Kommune foreslår:

Elektronisk afstemning til valg af delegerede og suppleanter

At der arbejdes på en mulighed for elektronisk afstemning til valg af delegerede og suppleanter til næste kongres i 2020.


Motivering:

Vi regner med, at det vil få flere medlemmer til, at deltage i afstemningen vedr. valg af kongresdelegerede.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse, idet det er forhold, der er reguleret via standardlovene for forbundssektorlovene. Klubben opfordres til at fremsætte forslaget via den lokale afdelingssektorbestyrelse til fremsættelse på forbundskongressen i 2017.

11. HK-klubben, Sønderborg Sygehus, foreslår:

Reglerne for valg af delegerede til HK Kommunals kongres

Reglerne for valg af delegerede til HK Kommunals kongres bør gennemgås, da de på det regionale område kan opleves uhensigtsmæssige.


Motivering:

Der er brug for at få set på om HK Kommunals nuværende regler for valg af delegerede til kongressen kan gøres mere hensigtsmæssige i forhold til samspillet mellem klubstruktur og sygehusstruktur henover kommunegrænser.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling
:

Forslaget indstilles til vedtagelse.

Forbundssektorbestyrelse vil i kongresperioden igangsætte et arbejde, der skal afdække problemets aspekter og omfang og komme med evt. løsningsforslag til regelændringer.

Det indstilles ligeledes til kongressen, at forbundssektorbestyrelsen bemyndiges til i givet fald at godkende forslag til ændring af valgreglerne på det regionale område, så en evt. ændring vil kunne træde i kraft ved forbundssektorkongressen i 2020.

12. HK Kommunal Hovedstaden foreslår:

Der gives mulighed for at stemme med fuldmagt på klubbernes generalforsamlinge

Der gives mulighed for at stemme med fuldmagt på klubbernes generalforsamlinger – såfremt man er pålagt normaltjeneste eller beordret tjeneste og således ikke har mulighed for at deltage i klubgeneralforsamlingen.

HK Kommunal skal såfremt forslaget bliver vedtaget, udarbejde præcise retningslinjer for brug af fuldmagten.


Motivering:

På sidste års generalforsamling lovede afdelingssektorbestyrelsen, at komme med forslag om brug af fuldmagt til afstemninger ved generalforsamlinger – dette skete med baggrund i et forslag om at kunne stemme med fuldmagt til valg af tillidsrepræsentant, såfremt man var i vagttjeneste, når generalforsamlingen blev afholdt.
Medlemmernes arbejdstid bliver i stigende grad mere og mere differenceret i takt med at kommunerne indfører forlænget åbningstid i de borgerrettede funktioner – f.eks. i borgerservice. I Regionen har vi i rigtig mange år haft flere områder som dækkes af HK medlemmer døgnet rundt.
Disse medlemmer har således ikke mulighed for at deltage i deres klubs generalforsamling og bruge deres demokratiske ret til at stemme.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

En gennemførelse af forslaget forudsætter en ændring af standardvedtægterne for klubber under HK Kommunal. Det drejer sig om paragraf 3 stk. 5. Den lyder i dag: ”Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. .....”.

Når standardvedtægterne har den ordlyd skyldes det et ønske om, at man ved sin tilstedeværelse ikke blot kan ytre sig; men også høre andre synspunkter af betydning for en stillingtagen. Det er der en gruppe af medlemmer som er forhindret i, hvis de er på job/tjeneste under selve generalforsamlingen. Med det stillede forslag får denne gruppe muligheden for at få indflydelse på generalforsamlingen. Som forslagsstilleren lægger op til forudsætter en vedtagelse af forslaget, at der udarbejdes retningslinjer for, hvordan indflydelse pr. fuldmagt skal fungere; fx hvem og hvad man giver den til, herunder om der er grænser for rækkeviden af en fuldmagt.

Det indstilles at forslaget trækkes, idet forbundssektorbestyrelsen har bemyndigelse til at ændre standardvedtægterne for klubber under HK Kommunal.

Forbundssektorbestyrelsen tilkendegiver at man i den kommende kongresperiode vil kigge nærmere på behovet for en modernisering af standardvedtægterne for klubber under HK Kommunal.

13. HK Kommunals forbundssektorbestyrelse foreslår:

Afvige fra kongresperiodens længde på 4 år

Kongressen giver sektorbestyrelsen bemyndigelse til i kongresperiode 2015-2019 at afvige fra kongresperiodens længde på 4 år, således at kongresperioden kan afkortes eller forlænges med baggrund i en aftale med hovedbestyrelsen og de øvrige forbundssektorbestyrelser om afholdelse af forbundskongressen og sektorkongresser i tilknytning til hinanden.


Motivering:

Forbunds- og sektorkongresserne er i dag spredt henover en periode på flere år. For at forbedre samspillet mellem kongressernes beslutninger forslås det at give mulighed for at flytte kongresserne, så de tidsmæssigt ligger tættere på hinanden.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til vedtagelse.

14. HK-klubben, Kolding Kommune foreslår:

Sundhedsforsikring

At der arbejdes for etablering af en sundhedsforsikring via medlemskab af HK Kommunal


Motivering:

For at få samme mulighed som kollegerne på det private arbejdsmarked.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse.

Bestyrelsen har jævnligt drøftet spørgsmålet om fordele og ulemper ved en sundhedsforsikring. Bestyrelsen anerkender, at mange medarbejdere på private arbejdspladser har sundhedsforsikringer og at det derfor kan føles urimeligt, at tilsvarende ordninger ikke kendes i samme omfang på det offentlige område.

En sundhedsforsikring i dag kan indeholde mange elementer spændende fra adgang til indlæggelse på privathospitaler til kun at indeholde elementer af mere forebyggende karakter.

Bestyrelsen har den opfattelse, at sundhedsforsikringer uanset det konkrete indhold er en konkurrent til det offentlige sundhedsvæsen.

Helt grundlæggende ønsker bestyrelsen at fastholde sygehusvæsenet i regionerne som et af de helt centrale elementer i den danske velfærdsmodel, hvor alle har lige ret til den offentlige ydelse. Jo flere tilbud og forsikringer der indføres via private initiativer, jo mere vil det regionale sygehusvæsen blive svækket.

15. HK-klubben, Billund Kommune foreslår:

Sundhedsforsikring

At der arbejdes for etablering af en sundhedsforsikring via medlemskab af HK Kommunal.


Motivering:

For at få samme mulighed som på det private arbejdsmarked.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse.

Bestyrelsen har jævnligt drøftet spørgsmålet om fordele og ulemper ved en sundhedsforsikring. Bestyrelsen anerkender, at mange medarbejdere på private arbejdspladser har sundhedsforsikringer og at det derfor kan føles urimeligt, at tilsvarende ordninger ikke kendes i samme omfang på det offentlige område.

En sundhedsforsikring i dag kan indeholde mange elementer spændende fra adgang til indlæggelse på privathospitaler til kun at indeholde elementer af mere forebyggende karakter.

Bestyrelsen har den opfattelse, at sundhedsforsikringer uanset det konkrete indhold er en konkurrent til det offentlige sundhedsvæsen.

Helt grundlæggende ønsker bestyrelsen at fastholde sygehusvæsenet i regionerne som et af de helt centrale elementer i den danske velfærdsmodel, hvor alle har lige ret til den offentlige ydelse. Jo flere tilbud og forsikringer der indføres via private initiativer, jo mere vil det regionale sygehusvæsen blive svækket.

16. HK Klubben Silkeborg Kommune foreslår:

Afspejler pensionsordning vores medlemmers ønsker om valgmuligheder

HK Kommunal iværksætter en undersøgelse af, om vores pensionsordning afspejler vores medlemmers ønsker om valgmuligheder.


Motivering:

Dødsfaldssum (500.000 kr.) der tilfalder ægtefælle, såfremt medlemmet dør først, kan ikke forhøjes, ligesom pensionsopsparingens værdi ikke udbetales ved dødsfald.

Alderspensionens værdi tilfalder således ikke de efterladte – uanset om dødsfald sker før eller efter pensioneringen.

Et medlem sammenligner sin pensionsordning hos Sampension med sin ægtefælles private pensionsordning, som vedkommende føler sig meget mere tryg ved pga. flere individuelle muligheder for sikring af hinanden.

Ved møde med medlemmet, er drøftet de kollektive incitamenter, der ligger bag vores pensionsordning hos Sampension – og sikring af fællesskabet.
Vi ønsker en afklaring af, om vores pensionsordning egentlig – i 2015 – afspejler de ønsker til sammensætning, som vores medlemmer har.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Forslaget indstilles til forkastelse.

HK Kommunals pensionsordninger i Sampension (KL området) og PKA (det regionale område) hviler på et princip om at det enkelte medlem skal opnå en livslang pension på så højt et niveau som muligt fra det tidspunkt, man pensioneres.

Det er et princip, der er aftalt med vores kommunale og regionale arbejdsgivere og som ligger arbejdsgiverne og HK Kommunal meget på sinde.

En af årsagerne til de høje egenpensioner skyldes fordelingen af midler fra depoterne ved medlemmets død. Hvis disse midler obligatorisk blev udbetalt til familiemedlemmer eller andre, ville det medføre en generel og markant dårligere dækning på den livsvarige pension for alle vores medlemmer i pensionskasserne.

På den anden side har bestyrelsen forståelse for forslagets intentioner. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at HK Kommunal skal arbejde for at forøge de allerede fleksible muligheder for den enkelte inden for ens eget depot. Der er i dag gode muligheder for at sikre efterladte med forsørgelsesbehov ud over gruppelivsdækningerne. Det vil således også fremadrettet være en individuel disposition, der dermed alene påvirke medlemmets egne aldersydelser, som derfor, helt naturligt, bliver lavere.

Herudover er det bestyrelsens opfattelse, at HK Kommunal skal arbejde for, at der aftales nye produkter i pensionskasserne, der muliggør endnu bedre sikring af efterladte i tilfælde af død end i dag.

17. HK Klubben, Dragør Kommune, foreslår:

Lønforsikring skal dække karensdage

Lønforsikring skal dække karensdage, hvis de vedtages af regeringen.


Motivering:

Såfremt regeringen genindfører karensdage i dagpengeregler.

Tiltrække og fastholde medlemmer.

Forbundssektorbestyrelsens indstilling:

Det foreslås at forslaget trækkes, alternativt indstilles det til forkastelse.

Det er i dag HK Kommunals sektorbestyrelse, som har kompetencen til løbende at tilpasse lønforsikringen til gældende lovgivning og behov.

Forslaget indebær at sektorbestyrelsens handlefrihed til at foretage nødvendige tilpasninger af lønforsikringens rammer og regler svækkes.

Derfor tilkendegiver HK Kommunals sektorbestyrelse at forslaget vil indgå i den løbende tilpasning af lønforsikringen.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.