Lovforslag

Forbundssektorbestyrelsen har stillet forslag om en række ændringer samt gennemskrivninger af flere paragraffer.

Nuværende lovtekst

Ændringsforslag

Bemærkninger

§

Om lovpakkerne

Forbundssektorbestyrelsen har fremsat i alt tre lovpakker, som samlet skal forenkle de nuværende § 4 (pakke 1), §§ 6-9 (pakke 2) samt § 17 (pakke 3).

De tre pakker er fremsat som samlede lovforslag, hvilket i praksis betyder:

 • at der ikke kan stilles ændringsforslag til indholdet i de enkelte pakker. Der kan kun stilles ændringsforslag til de eksisterende love.
 • at kongressen vedtager eller forkaster de enkelte pakker i sin helhed.

§

L1

HK/Kommunal HK Kommunal

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Skråstregen mellem HK og Kommunal fjernes for at skabe sammenhæng til den nye fælles grafiske profil for HK Danmark. 

Forslaget indstilles til vedtagelse


§

L2

Hovedbestyrelsen forbundets hovedbestyrelse

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

"Hovedbestyrelsen" ændres til "forbundets hovedbestyrelse". Præcisering 

Forslaget indstilles til vedtagelse


§

L3

Bestyrelsen forbundssektorbestyrelsen

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Præcisering. 

Forslaget indstilles til vedtagelse


§

L4

Afdelingen afdelingssektoren

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Præcisering. 

Forslaget indstilles til vedtagelse§1

HK/Kommunal er den kommunale sektor for HK-medlemmer ansat i kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

L5

HK/Kommunal er den kommunale sektor for HK-medlemmer ansat i kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Den nuværende § 1 slettes. Bestemmelsen er dækket ind af § 3, der har en bredere formulering.

Indstilles til vedtagelse§2

HK/Kommunals (forbundets) hjemsted er Københavns kommune.

L6

HK/Kommunals (forbundets) hjemsted er HK Kommunal hører under HK Danmark med hjemsted i Københavns Kommune

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Præcisering. 

Forslaget indstilles til vedtagelse§3

Stk. 3 

Inden for ovennævnte forhandlingsområder er HK/Kommunals medlemmer omfattet af overenskomster/aftaler for: 

 1. Kontorpersonale m.fl. 
 2. Socialformidlere 
 3. It-personale 
 4. Tandklinikassistenter 
 5. Laboratorie- og miljøpersonale 
 6. Lægesekretærer m.fl. 
 7. Chefer og ledere 
 8. Jobkonsulenter m.fl.
 9. Grafikere
 10. Øvrige personalegrupper

L7

Stk. 3 

Inden for ovennævnte forhandlingsområder er HK Kommunals medlemmer omfattet af overenskomster/aftaler for: de til enhver tid gældende overenskomster/aftaler for de enkelte medlemsgrupper.

 1. Kontorpersonale m.fl. 
 2. Socialformidlere 
 3. It-personale 
 4. Tandklinikassistenter 
 5. Laboratorie- og miljøpersonale 
 6. Lægesekretærer m.fl. 
 7. Chefer og ledere 
 8. Jobkonsulenter m.fl.
 9. Grafikere
 10. Øvrige personalegrupper

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Vi har løbende lavet lovændringer i forbindelse med udviklingen i overenskomst- og aftaledækningen. Den nye formulering er mere generel og dækkende. Dermed bliver der ikke brug for løbende gennemsyn og ændringer. 

Listen med enkeltgrupper slettes ud fra devisen ”ingen nævnt, ingen glemt”.

Forslaget indstilles til vedtagelse§4

Stk. 1

HK/Kommunals formål er:

 • at udføre et bevidst fagligt arbejde - i samarbejde med HK/Danmark, HK-afdelingerne og HK-klubberne - for at varetage medlemmernes løn-, arbejds-, uddannelsesmæssige, sociale og familiepolitiske forhold.
 • at styrke og udbygge det faglige samarbejde med andre organisationer inden for det kommunale/regionale område.
 • at gøre befolkningen opmærksom på vigtigheden og nødvendigheden af en velfungerende kommunal/regional sektor.
 • at gøre befolkningen opmærksom på det værdifulde og nødvendige arbejde HK/Kommunals medlemmer inden for de forskellige fagområder udfører direkte eller indirekte for borgerne.

Stk. 2

HK/Kommunal skal arbejde for:

 • at alle, der arbejder inden for HK/Kommunals forhandlingsområde, organiseres i HK,
 • at der på samtlige arbejdspladser oprettes klubber og vælges tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for dette, efter de gældende tillidsrepræsentantregler inden for det pågældende forhandlingsområde,
 • at minimere antallet af klubløse medlemmer,
 • at afsøge mulighederne for at nye jobområder og uddannelser omfattes af HK/Kommunals overenskomster,
 • at der gennem en bred informations- og kursusvirksomhed skabes mulighed for en effektiv faglig indsats på den enkelte arbejdsplads,
 • at arbejde for reel ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdspladserne og i HK/Kommunal,
 • at arbejdspladsernes ansatte afspejler befolkningens etniske sammensætning,
 • at forbedre familiepolitikken med hensyn til barselorlov, omsorgsdage, børnepasning, arbejdstid og seniorområdet,
 • at skabe bedre forståelse for menneskelige værdinormer såsom miljøforhold, økologisk balance og trivsel,
 • at faget og det faglige arbejde til stadighed fornyes, så det er levende og vedkommende for det enkelte medlem,
 • at sikre efter- og videreuddannelse til medlemmerne, således at de kan matche fremtidens arbejdsopgaver,
 • at der er konstant fokus på chef- og lederområdet med henblik på at rekruttere og fastholde lederne som medlemmer,
 • at forbundsektorbestyrelsen/ fagudvalgene markerer sig i medierne i forbindelse med faget, fagforeningen og individet, herunder social, arbejdsmarkeds-, kulturpolitiske, samfunds- og kommunaløkonomiske samt ligestillingsmæssige emner.

L8 - PAKKE 1

Der foreslås en gennemskrivning af hele § 4 stk. 1 og stk. 2!

Stk. 1

HK Kommunals formål er

 • at fremme tryghed, trivsel og udvikling i medlemmernes arbejde og arbejdsliv,
 • at forbedre medlemmernes økonomiske, sociale og kulturelle vilkår, medlemmernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold samt medlemmernes indflydelse på eget arbejde og egen tilværelse,
 • at styrke og udbygge det faglige samarbejde med andre organisationer

Stk. 2

HK Kommunal skal arbejde for

 • at alle, der arbejder inden for HK Kommunals forhandlingsområde samt studerende ved uddannelser, der er målrettet HK Kommunals område, organiseres i HK,
 • at alle, der arbejder inden for HK Kommunals forhandlingsområde er omfattet af en klub og har en valgt tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant,
 • at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er kvalificerede til at varetage deres opgaver og at det faglige arbejde løbende udvikles, så det opleves nærværende og vedkommende for det enkelte medlem,
 • at bidrage til positiv forståelse og anerkendelse af den kommunale og regionale sektors rolle i forhold til vækst, velfærd og social sammenhængskraft,
 • at medlemmernes fag og faglighed løbende udvikles i overensstemmelse med udviklingen i den kommunale og regionale sektor,
 • at udbuddet af grund-, efter- og videreuddannelser løbende udvikles og tilpasses, så det modsvarer udviklingen i kompetencebehovet i den kommunale og regionale sektor,
 • at medlemmerne har de bedst mulige rammer og vilkår for deres arbejde og at ingen bliver syge af, at gå på arbejde,
 • at medlemmerne kan opretholde en god balance mellem arbejdsliv og familieliv
 • at fremme og udvikle god ledelse
 • at fremme reel ligestilling mellem mænd og kvinder samt fremme mangfoldighed på arbejdspladserne, så de ansatte afspejler befolkningens sammensætning
 • at modvirke enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse,
 • at søge tidlig indflydelse på love, aftaler m.v., der har betydning for medlemmernes arbejdsliv lokalt, nationalt og internationalt

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Den nye tekst letter og skærper formålsbestemmelsen, så den bliver tydeligere og mere letlæselig. 

Formålsbestemmelsen har gennem årene fået løbende småjusteringer og en del af det, der står under ”formål” har mere karakter af, hvad HK Kommunal skal arbejde for, der står under stk. 2.

Forslaget indstilles til vedtagelse


§4

Stk. 2

HK/Kommunal skal arbejde for:

 • at alle, der arbejder inden for HK/Kommunals forhandlingsområde, organiseres i HK,
 • at der på samtlige arbejdspladser oprettes klubber og vælges tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for dette, efter de gældende tillidsrepræsentantregler inden for det pågældende forhandlingsområde,
 • at minimere antallet af klubløse medlemmer,
 • at afsøge mulighederne for at nye jobområder og uddannelser omfattes af HK/Kommunals overenskomster,
 • at der gennem en bred informations- og kursusvirksomhed skabes mulighed for en effektiv faglig indsats på den enkelte arbejdsplads,
 • at arbejde for reel ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdspladserne og i HK/Kommunal,
 • at arbejdspladsernes ansatte afspejler befolkningens etniske sammensætning,
 • at forbedre familiepolitikken med hensyn til barselorlov, omsorgsdage, børnepasning, arbejdstid og seniorområdet,
 • at skabe bedre forståelse for menneskelige værdinormer såsom miljøforhold, økologisk balance og trivsel,
 • at faget og det faglige arbejde til stadighed fornyes, så det er levende og vedkommende for det enkelte medlem,
 • at sikre efter- og videreuddannelse til medlemmerne, således at de kan matche fremtidens arbejdsopgaver,
 • at der er konstant fokus på chef- og lederområdet med henblik på at rekruttere og fastholde lederne som medlemmer,
 • at forbundsektorbestyrelsen/ fagudvalgene markerer sig i medierne i forbindelse med faget, fagforeningen og individet, herunder social, arbejdsmarkeds-, kulturpolitiske, samfunds- og kommunaløkonomiske samt ligestillingsmæssige emner.

L9

Stk. 2

HK/Kommunal skal arbejde for:

 • at alle, der arbejder inden for HK/Kommunals forhandlingsområde, organiseres i HK,
 • at der på samtlige arbejdspladser oprettes klubber og vælges tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for dette, efter de gældende tillidsrepræsentantregler inden for det pågældende forhandlingsområde,
 • at minimere antallet af klubløse medlemmer,
 • at afsøge mulighederne for at nye jobområder og uddannelser omfattes af HK/Kommunals overenskomster,
 • at der gennem en bred informations- og kursusvirksomhed skabes mulighed for en effektiv faglig indsats på den enkelte arbejdsplads,
 • at arbejde for reel ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdspladserne og i HK/Kommunal,
 • at arbejdspladsernes ansatte afspejler befolkningens etniske sammensætning,
 • at forbedre familiepolitikken med hensyn til barselorlov, omsorgsdage, børnepasning, arbejdstid og seniorområdet,
 • at skabe bedre forståelse for menneskelige værdinormer såsom miljøforhold, økologisk balance og trivsel,
 • at faget og det faglige arbejde til stadighed fornyes, så det er levende og vedkommende for det enkelte medlem,
 • at sikre efter- og videreuddannelse til medlemmerne, således at de kan matche fremtidens arbejdsopgaver,
 • at der er konstant fokus på chef- og lederområdet med henblik på at rekruttere og fastholde lederne som medlemmer,
 • at forbundsektorbestyrelsen/ fagudvalgene markerer sig i medierne i forbindelse med faget, fagforeningen og individet, herunder social, arbejdsmarkeds-, kulturpolitiske, samfunds- og kommunaløkonomiske samt ligestillingsmæssige emner,
 • at øge antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtige tillidsvalgte på arbejdspladserne men er fraværende i den nuværende tekst.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Forslaget bortfalder, hvis det samlede forslag til en ny § 4 stk. 2 bliver vedtaget (L8)


§4

§ 4 Stk. 2

at forbundsektorbestyrelsen/ fagudvalgene markerer sig i medierne i forbindelse med faget, fagforeningen og individet, herunder social, arbejdsmarkeds-, kulturpolitiske, samfunds- og kommunaløkonomiske samt ligestillingsmæssige emner.

L10

§ 4 Stk. 2

at forbundsektorbestyrelsen/ fagudvalgene HK Kommunal markerer sig i medierne i forbindelse med faget, fagforeningen og individet, herunder social, arbejdsmarkeds-, kulturpolitiske, samfunds- og kommunaløkonomiske samt ligestillingsmæssige emner herunder social-, arbejdsmarkeds-, kultur- og samfundspolitiske samt kommunaløkonomiske og ligestillingsmæssige emner.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Uanset, om det er medlemmer af forbundssektorbestyrelsen, fagområdeformænd eller andre, der markerer sig i medierne, så gør de det som repræsentanter for HK Kommunal. Derfor foreslås det, at lette formuleringen i teksten uden at ændre betydningen.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Forslaget bortfalder hvis det samlede forslag til en gennemskrivning af § 4 (L8) vedtages.§5

Stk. 1

Der afholdes ordinær forbundssektorkongres hvert 4. år. Indkaldelse sker senest ni måneder forud.

Stk. 2

Ekstraordinær forbundssektorkongres skal afholdes, når klubber, repræsenterende mindst 1/3 af HK/Kommunals medlemmer, eller HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse eller hovedbestyrelsen stiller motiveret forslag herom.

Stk. 3

Den ekstraordinære forbundssektorkongres, der indkaldes med mindst én måneds varsel, skal afholdes senest to måneder herefter.

Ved afholdelse af ekstraordinær forbundssektorkongres kan såvel indkaldelse (varsel), anmeldelse af delegerede samt udsendelse af dagsorden ske med kortere tidsfrister end de for ordinære forbundssektorkongresser gældende.§§ 6-9

Forbundssektorkongressen sammensættes således:

a) HK/Kommunals forbundssektorbestyrelsesmedlemmer er delegerede til forbundssektorkongressen.

b) En tværgående landsforening, der har medlemmer inden for HK/Kommunals område tildeles én delegeret for hver påbegyndt 2.000 medlemmer inden for sektoren, dog maksimalt fire delegerede. De delegerede skal være medlemmer af såvel landsforeningens bestyrelse som af HK/Kommunal. Hvis en tværgående landsforenings bestyrelse ikke har medlemmer inden for HK/Kommunals område, tildeles formanden eller næstformanden én plads som delegeret på forbundssektorkongressen.

c) Landsklubber inden for HK/Kommunals forhandlingsområde og formænd for HK/Kommunals fagudvalg tildeles forlods ét mandat.

d) Forbundsformand og forbundsnæstformand er forlods delegerede.

e) En repræsentant for HK-Ungdoms Landsudvalg, der er medlem af HK/Kommunal.

f) Til forbundssektorkongressen har endvidere anmeldte og godkendte arbejdspladsklubber ret til at vælge delegerede.

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal.

Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

Medlemstal fra 25 - 150 giver ret til valg af én delegeret.

Herudover kan der, for hver påbegyndt 150 medlemmer, vælges yderligere én delegeret.

Afdelingerne gør arbejdspladsklubberne opmærksomme på, at der skal afholdes valg.

Valgene foretages således, at de delegerede repræsenterer så mange områder som muligt.

g) Til at repræsentere HK/Kommunals arbejdspladsklubber med under 25 medlemmer, ledige og øvrige medlemmer, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, vælges inden for hver HK-afdelings geografiske område delegerede efter samme retningslinjer som under litra f, uden hensyntagen til tilhørsforhold til forhandlingsområde.

Det samlede antal medlemmer i arbejdspladsklubber med under 25 medlemmer inden for hver HK-afdelings geografiske område sammenlagt med antallet af ledige medlemmer og øvrige medlemmer inden for samme område, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, er afgørende for, hvor mange delegerede der kan vælges.

HK-afdelingen indkalder til medlemsmødet og foranlediger valget foretaget.

§7

Stk. 1

Valg i henhold til § 6 litra f) og g) af delegerede til forbundssektorkongressen skal foregå på et medlemsmøde og foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to.

Stk. 2

Valgbare er alle medlemmer inden for HK/Kommunals forhandlingsområde med undtagelse af medemmer der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. på pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

§8

Stk. 1

Udover de i § 6 nævnte delegerede kan følgende deltage som observatør i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret:

a) Medlemmerne af forbundets forretningsudvalg

b) En repræsentant for HK-Ungdom

c) HK/Kommunals valgte revisorer

Stk. 2

Interesserede kan efter forudgående aftale overvære sektorkongressen som tilhørere uden tale- og stemmeret. Dog har medlemmer af HK/Kommunal altid fortrinsret.

§9

Stk. 1

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingsformand eller landsforeningsformand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Mandatlisten skal til et af HK/Kommunal fastsat tidspunkt indsendes til forbundet til prøvelse i et af HK/Kommunal nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.

L11 - PAKKE 2

Der foreslåes en gennemskrivning af §§ 6-9

§ 6 Forbundssektorkongressens sammensætning

Følgende er delegeret til HK Kommunals forbundssektorkongres

a) Medlemmer af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

b) HK Danmarks formand og næstformand

c) Én repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg, der er medlem af HK Kommunal

d) Én repræsentant fra landsklubber inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 3

e) En tværgående landsforening, der har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 3 tildeles én delegeret per påbegyndt 2.000 medlemmer, dog maksimalt 4 delegerede. De delegerede skal være medlemmer af såvel landsforeningens bestyrelse som af HK Kommunal

f) For en tværgående landsforening, der ikke har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde i bestyrelsen, tildeles landsforeningens formand eller næstformand én plads som delegeret

Stk. 2

Følgende har ret til at vælge delegerede til HK Kommunals forbundssektorkongres

a) Anmeldte og godkendte arbejdspladsklubber jf. § 7 stk. 1-2

b) Medlemmer, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub jf. § 7 stk. 3

Stk. 3

Følgende har ret til at deltage som observatør i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret

a) Medlemmer af HK Danmarks forretningsudvalg

b) HK Kommunals områdeformænd

c) Formænd for HK Kommunals chefbestyrelse og elevudvalg

d) En repræsentant fra Admimistrationsbachelorernes Landsforening

e) En repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg

f) HK Kommunals valgte revisorer

Stk. 4

Interesserede kan efter forudgående aftale overvære forbundssektorkongressen som tilhørere uden tale- og stemmeret. Medlemmer af HK Kommunal har altid fortrinsret.

§ 7 Antal delegerede fra arbejdspladsklubber m.v.

Stk. 1

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

Stk. 2

Medlemstal fra 25 – 150 giver ret til valg af én delegeret. Herudover kan der, for hver påbegyndt 150 medlemmer, vælges yderligere én delegeret. Valgene foretages under hensyn til, at de delegerede repræsenterer så mange fag- og forvaltningsområder som muligt.

Stk. 3

For HK Kommunals arbejdspladsklubber med færre end 25 medlemmer, ledige og øvrige medlemmer, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, vælges inden for hver afdelingssektors geografiske område delegerede efter samme retningslinjer som under stk. 1-2 uden hensyntagen til tilhørsforhold til forhandlingsområde.

Det samlede antal medlemmer i arbejdspladsklubber med færre end 25 medlemmer inden for hver afdelingssektors geografiske område sammenlagt med antallet af ledige medlemmer og øvrige medlemmer inden for samme område, der ikke er omfattet af en arbejdspladsklub, er afgørende for, hvor mange delegerede, der kan vælges.

§ 8 Valg af delegerede til forbundssektorkongressen

Stk. 1

Valg af delegerede i henhold til § 7 stk. 1-3 skal foregå på et medlemsmøde. Såfremt der er opstilles flere end der skal vælges, foretages valget skriftligt. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to.

Stk. 2

Valgbare er alle medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde jf. § 3 med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til HK Danmark, HK Kommunal og afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. på pension eller i kontingentgruppen for ikke-erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

Stk. 3

Afdelingssektorerne gør arbejdspladsklubberne opmærksomme på, at der skal afholdes valg. Afdelingssektorerne indkalder til medlemsmøde og foranlediger at valg i henhold til § 7 stk. 3 foretages.

Stk. 4

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingssektorformand eller landsforeningsformand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5

Mandatlisten skal inden et fastsat tidspunkt indsendes til HK Kommunal til prøvelse i et dertil nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Ny struktur i §§ 6-9, der omhandler forbundssektorkongressens sammenhæng, valg af delegerede m.v.

Der foreslås en omfattende ændring af teksten i §§ 6-9 med det formål at strukturere bestemmelsen bedre, så den bliver mere letlæselig og forståelig. Som udgangspunkt ændres der ikke ved indholdet. Det sker dog på et enkelt punkt.

Med forbundssektorbestyrelsens beslutning om at ændre i organiseringen af arbejdet med fag (fra fagudvalg til fagområder og netværk) har områdeformændene ret til at deltage som observatør på kongressen med taleret, men uden stemmeret.

HK Kommunals Chefbestyrelse og Elevudvalg er fortsat nedsat i henhold til de tidligere retningslinjer for fagudvalg og formændene for Chefbestyrelsen og Elevudvalget har derfor stemmeret på kongressen. Med forslaget sidestilles de med fagområdeformænd og vil fremover blive inviteret til at deltage som observatører med taleret men uden stemmeret. Desuden vil formanden for Administrationsbachelorernes Landsforening fremover også blive inviteret til at deltage på samme vilkår.

Denne ændring er indarbejdet i det samlede forslag til en ny lovstruktur i §§ 6-9. Der er desuden udarbejdet særskilte forslag med disse ændringer, der behandles, såfremt det samlede forslag til ny lovstruktur forkastes.

Forslaget indstilles til vedtagelse§6

Stk. 1 litra c

c) Landsklubber inden for HK/Kommunals forhandlingsområde og formænd for HK/Kommunals fagudvalg tildeles forlods ét mandat.

L12

Stk. 1 litra c

c) Landsklubber inden for HK/Kommunals forhandlingsområde og formænd for HK/Kommunals fagudvalg tildeles forlods ét mandat.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Forbundssektorbestyrelsen har ændret i organiseringen af arbejdet med fag, så vi har fagområder og netværk i stedet for fagudvalg. Forslaget bringer lovene i overensstemmelse med den nye struktur.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Ændringen er skrevet ind i forslag L11, så det bortfalder, hvis L11 vedtages.


§6

Stk. 1 litra f

f) Til forbundssektorkongressen har endvidere anmeldte og godkendte arbejdspladsklubber ret til at vælge delegerede.

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal.

Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

Medlemstal fra 25 - 150 giver ret til valg af én delegeret.

Herudover kan der, for hver påbegyndt 150 medlemmer, vælges yderligere én delegeret.

Afdelingerne gør arbejdspladsklubberne opmærksomme på, at der skal afholdes valg.

Valgene foretages således, at de delegerede repræsenterer så mange områder som muligt.

L13

Stk. 1 litra f

f) Til forbundssektorkongressen har endvidere anmeldte og godkendte arbejdspladsklubber ret til at vælge delegerede.

Hvor der inden for en kommunes geografiske område er dannet flere arbejdspladsklubber, omfattende samme personalegruppe inden for samme forhandlingsområde, er det arbejdspladsklubbernes samlede medlemstal, der bestemmer antallet af delegerede til forbundssektorkongressen.

Hvis flere personalegrupper er sammensluttet til en arbejdspladsklub, vælges delegerede ud fra arbejdspladsklubbens samlede medlemstal.

Beregningen sker på grundlag af medlemstallet den 1. juli året forud for forbundssektorkongressen.

Medlemstal fra 25 - 150 giver ret til valg af én delegeret.

Herudover kan der, for hver påbegyndt 150 medlemmer, vælges yderligere én delegeret.

Afdelingerne gør arbejdspladsklubberne opmærksomme på, at der skal afholdes valg.

Valgene foretages således under hensyn til, at de delegerede repræsenterer så mange fagområder som muligt.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Sproglig præcisering.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Forslaget bortfalder, hvis det samlede forslag til ny lovstruktur i §§ 6-9 (L11) vedtages.§8

Stk. 1

Udover de i § 6 nævnte delegerede kan følgende deltage som observatør i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret:

a) Medlemmerne af forbundets forretningsudvalg

b) En repræsentant for HK-Ungdom

c) HK/Kommunals valgte revisorer

Stk. 2

Interesserede kan efter forudgående aftale overvære sektorkongressen som tilhørere uden tale- og stemmeret. Dog har medlemmer af HK/Kommunal altid fortrinsret.

L14

Stk. 1

Udover de i § 6 nævnte delegerede kan følgende deltage som observatør i forbundssektorkongressen med taleret, men uden stemmeret:

a) Medlemmerne af forbundets forretningsudvalg

b) En repræsentant for HK-Ungdom

c) HK/Kommunals valgte revisorer

d) Formændene for de af forbundssektorbestyrelsen definerede fagområder

e) Formændene for HK Kommunals chefbestyrelse, elevudvalg samt Administrationsbachelorernes Landsforening

Stk. 2

Interesserede kan efter forudgående aftale overvære sektorkongressen som tilhørere uden tale- og stemmeret. Dog har medlemmer af HK/Kommunal altid fortrinsret.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Forslaget hænger sammen med forslaget til ændring af § 6 stk. 1 litra c.

Med forbundssektorbestyrelsens beslutning om at ændre i organiseringen af arbejdet med fag (fra fagudvalg til fagområder og netværk) har områdeformændene fået ret til at deltage som observatør på kongressen med taleret, men uden stemmeret.

HK Kommunals Chefbestyrelse og Elevudvalg er fortsat nedsat i henhold til de tidligere retningslinjer for fagudvalg og formændene for Chefbestyrelsen og Elevudvalget har derfor stemmeret på kongressen. Med forslaget sidestilles de med fagområdeformænd og vil fremover blive inviteret til at deltage som observatører med taleret men uden stemmeret. Desuden vil formanden for Administrationsbachelorernes Landsforening fremover også blive inviteret til at deltage på samme vilkår.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Ændringen er indarbejdet i det samlede forslag til nye §§ 6-9 (L11). Forslaget udgår, hvis det samlede forslag til ny lovstruktur i §§ 6-9 vedtages.§9

Stk. 1

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingsformand eller landsforeningsformand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Mandatlisten skal til et af HK/Kommunal fastsat tidspunkt indsendes til forbundet til prøvelse i et af HK/Kommunal nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.

L15

Stk. 1

De valgte delegerede til forbundssektorkongressen skal være opført på en mandatliste, som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor-/afdelingsformand eller landsforeningsformand samt to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Mandatlisten skal til et af HK/Kommunal inden et fastsat tidspunkt indsendes til forbundet HK Kommunal til prøvelse i et af HK/Kommunal dertil nedsat udvalg. Den endelige godkendelse af mandaterne foretages af forbundssektorkongressen.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Sproglig justering og præcisering.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Forslaget udgår, hvis det samlede forslag til ny lovstruktur i §§ 6-9 (L11) vedtages.§12

Stk. 3

Såfremt forbundssektorformanden definitivt afgår i første halvdel af kongresperioden, ind¬kaldes til ekstraordinær forbundssektorkongres for afholdelse af nyvalg. I andre tilfælde kan forbundssektorbestyrelsen konstituere en stedfortræder til den førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

Såfremt forbundssektornæstformanden afgår i valgperioden, kan forbundssektorbestyrelsen konstituere sig med en ny forbundssektornæstformand fra sin midte indtil førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

L16

Stk. 3

Såfremt forbundssektorformanden definitivt afgår i første halvdel af kongresperioden, indkaldes til ekstraordinær forbundssektorkongres for afholdelse af nyvalg. I andre tilfælde kan forbundssektorbestyrelsen konstituere en stedfortræder til den førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

Såfremt forbundssektornæstformanden afgår i valgperioden, kan forbundssektorbestyrelsen konstituere sig med en ny forbundssektornæstformand fra sin midte indtil førstkommende ordinære forbundssektorkongres. I anden halvdel af kongresperioden kan forbundssektorbestyrelsen fra sin midte konstituere en stedfortræder for formand og næstformand indtil den førstkommende ordinære forbundssektorkongres.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Præcisering.

Forslaget indstilles til vedtagelse


§12

Stk. 4

Forudsætningen for valg til forbundssektorbestyrelsesmedlem og forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for det kommunale HK-område.

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter forbundssektorbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræder i stedet.

L17

Stk. 4

Forudsætningen for valg til forbundssektorbestyrelsesmedlem og forbliven er, at de valgte er erhvervsaktive inden for det kommunale HK-område et af de under § 3 stk. 2 nævnte forhandlingsområder.

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter forbundssektorbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræder i stedet.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Formuleringen i § 3 stk. 2 om, hvem der organiseres i HK Kommunal er væsentligt mere præcis end ”det kommunale HK-område”. Derfor foreslås det, at referere til den bestemmelse, så eventuelle fremtidige ændringer også kun skal laves ét sted.

Forslaget indstilles til vedtagelse


§12

Stk. 5

Forbundssektorformand og forbundssektornæstformand vælges hver for sig af den samlede forbundssektorkongres.

Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valgbare er alle medlemmer af HK/Danmark, der på valgdagen ikke er fyldt 60 år. Ved nyvalg dog 61 år. De valgte fortsætter valgperioden ud.

Herfra er undtaget medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.

Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

I de tilfælde, hvor forbundssektorformanden eller forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser.

L18

Stk. 5

Forbundssektorformand og forbundssektornæstformand vælges hver for sig af den samlede forbundssektorkongres.

Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valgbare er alle medlemmer af HK/Danmark, der på valgdagen ikke er fyldt 60 år. Ved nyvalg dog 61 år. De valgte fortsætter valgperioden ud.

Herfra er undtaget medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.

For valgte, hvis første valg ligger forud for HK Kommunals forbundssektorkongres 2016 gælder de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg. Vælges man på HK Kommunals forbundssektorkongres 2016 eller senere til en ny post, følges de nye regler.

Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

I de tilfælde, hvor forbundssektorformanden eller forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Konsekvensrettelse som følge af vedtagelsen på HK Danmarks kongres i 2013.

Forslaget indstilles til vedtagelse§15

HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse er ansvarlig inden for sit faglige område for:

a) Udtagelse af overenskomstkrav

b) Indgåelse og fornyelse af overenskomster

c) Sager til faglig voldgift og Arbejdsretten

d) Teknologi- og samarbejdsaftaler

e) Behandling af øvrige faglige spørgsmål såvel nationalt som internationalt

HK/Kommunal har indstillingsret til hovedbestyrelsen vedrørende iværksættelse og afslutning af faglige konflikter og ydelse af strejkeunderstøttelse i forbindelse med indgåelse og fornyelse af landsdækkende overenskomster indgået med en modstående arbejdsgiverorganisation.

L19

HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse er ansvarlig inden for sit faglige område for:

a) Udtagelse af overenskomstkrav

b) Indgåelse og fornyelse af overenskomster og aftaler

c) Sager til faglig voldgift og Arbejdsretten

d) Teknologi- og samarbejdsaftaler

e) Behandling af øvrige faglige spørgsmål såvel nationalt som internationalt

HK/Kommunal har indstillingsret til hovedbestyrelsen vedrørende iværksættelse og afslutning af faglige konflikter og ydelse af strejkeunderstøttelse i forbindelse med indgåelse og fornyelse af landsdækkende overenskomster indgået med en modstående arbejdsgiverorganisation.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

”Teknologiaftaler” er et forældet begreb og dækker i dag over MED aftaler. Med den foreslåede ændring af litra b, så den indeholder ”aftaler”, bliver litra d overflødig.

Forslaget indstilles til vedtagelse§16

HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse har desuden ret til:

a) Fastsættelse af forbundssektorkontingent.

b) Iværksættelse af faglige og agitatoriske tiltag inden for forbundssektoren.

c) Ansættelse af det fornødne antal medarbejdere efter fælles retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen.

d) Indsendelse af forslag til forbundskongressen.

L20

HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse har desuden ret til:

a) Fastsættelse af forbundssektorkontingent.

b) Iværksættelse af faglige og agitatoriske organiserende tiltag inden for forbundssektoren.

c) Ansættelse af det fornødne antal medarbejdere efter fælles retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen.

d) Indsendelse af forslag til forbundskongressen.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

HK er ”den organiserende fagforening” og det foreslås derfor, at skrive ”organiserende” i stedet for ”agitatoriske” tiltag, så formuleringen i lovene er i overensstemmelse med strategien.

Forslaget indstilles til vedtagelse§17

Forbundssektorbestyrelsen er HK/Kommunals forhandlingsudvalg i forhold til hele overenskomstsituationen og er som forhandlingsudvalg bemyndiget til at føre og afslutte forhandlinger om samtlige overenskomster og aftaler.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger knyttes der til forbundssektorbestyrelsen en repræsentant for de overenskomstområder/tværgående landsforeninger, der ikke i forvejen er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen.

Overenskomstområder, der er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen, men som ikke i relation til overenskomstforhandlingerne føler sig dækket ind heraf, vil efter anmodning ligeledes blive tilknyttet forbundssektorbestyrelsen med en repræsentant. De nævnte repræsentanter har taleret, men ikke stemmeret i forbundssektorbestyrelsen.

Forbundssektorbestyrelsen kan efter behov nedsætte specielle ad hoc arbejdsgrupper til at gennemgå og forberede overenskomstkravene forud for forbundssektorbestyrelsens behandling og udtagelse af de krav, som skal fremsættes overfor de kommunale arbejdsgivere.

L21 - PAKKE 3

Ændring i strukturen i §17

Stk. 1

Forbundssektorbestyrelsen er HK Kommunals forhandlingsudvalg i forhold til hele overenskomstsituationen og er som forhandlingsudvalg bemyndiget til at føre og afslutte forhandlinger om samtlige overenskomster og aftaler.

Stk. 2

I forbindelse med overenskomstforhandlinger nedsætter forbundssektorbestyrelsen et udvidet forhandlingsudvalg. Det udvidede forhandlingsudvalg udgøres foruden forbundssektorbestyrelsen af én repræsentant fra hver af de tværgående landsforeninger, der har medlemmer inden for HK Kommunals forhandlingsområde, formænd for de af forbundssektorbestyrelsen definerede fagområder.

Forbundssektorbestyrelsen kan invitere andre relevante interessenter med i det udvidede forhandlingsudvalg.

Medlemmer af det udvidede forhandlingsudvalg, der ikke er medlemmer af forbundssektorbestyrelsen, har taleret men ikke stemmeret i forbundssektorbestyrelsen.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

§ 17 vedrører overenskomstfornyelsesprocessen, hvem der udgør forhandlingsudvalg m.v. Forslaget gør teksten mere letlæselig, præcis og i fuld overensstemmelse med praksis.

Forslaget indstilles til vedtagelse


§17

Forbundssektorbestyrelsen er HK/Kommunals forhandlingsudvalg i forhold til hele overenskomstsituationen og er som forhandlingsudvalg bemyndiget til at føre og afslutte forhandlinger om samtlige overenskomster og aftaler.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger knyttes der til forbundssektorbestyrelsen en repræsentant for de overenskomstområder/tværgående landsforeninger, der ikke i forvejen er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen.

Overenskomstområder, der er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen, men som ikke i relation til overenskomstforhandlingerne føler sig dækket ind heraf, vil efter anmodning ligeledes blive tilknyttet forbundssektorbestyrelsen med en repræsentant. De nævnte repræsentanter har taleret, men ikke stemmeret i forbundssektorbestyrelsen.

Forbundssektorbestyrelsen kan efter behov nedsætte specielle ad hoc arbejdsgrupper til at gennemgå og forberede overenskomstkravene forud for forbundssektorbestyrelsens behandling og udtagelse af de krav, som skal fremsættes overfor de kommunale arbejdsgivere.

L22

Forbundssektorbestyrelsen er HK/Kommunals forhandlingsudvalg i forhold til hele overenskomstsituationen og er som forhandlingsudvalg bemyndiget til at føre og afslutte forhandlinger om samtlige overenskomster og aftaler.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger knyttes der til forbundssektorbestyrelsen en repræsentant for de overenskomstområder/tværgående landsforeninger, der ikke i forvejen er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen.

Overenskomstområder, der er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen, men som ikke i relation til overenskomstforhandlingerne føler sig dækket ind heraf, vil efter anmodning ligeledes blive tilknyttet forbundssektorbestyrelsen med en repræsentant. De nævnte repræsentanter har taleret, men ikke stemmeret i forbundssektorbestyrelsen.

Forbundssektorbestyrelsen kan efter behov nedsætte specielle ad hoc arbejdsgrupper til at gennemgå og forberede overenskomstkravene forud for forbundssektorbestyrelsens behandling og udtagelse af de krav, som skal fremsættes overfor de kommunale arbejdsgivere.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Det er forbundssektorbestyrelsen, der tilrettelægger hvordan HK Kommunal arbejder med fornyelser af overenskomster og aftaler. Dette afsnit er overflødigt og foreslås derfor slettet.

Forslaget indstilles til vedtagelse

OBS: Forslaget bortfalder, hvis forslaget om gennemskrivning af § 17 (L21) vedtages§19

Stk. 4

De på forbundssektorkongressen valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner i henhold til en af HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse godkendt instruks og vejledning.

Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab reviderer HK/Kommunals regnskab i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i den gældende lovgivning.

L23

Stk. 4

De på forbundssektorkongressen valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af sektorens økonomiske dispositioner i henhold til en af HK/Kommunals forbundssektorbestyrelse godkendt instruks og vejledning.

Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab reviderer HK/Kommunals regnskab i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i den gældende lovgivning.

HK Kommunals regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Med den gældende formulering kræver det en lovændring, hvis et andet revisionsfirma skal revidere HK Kommunals regnskab. Derfor foreslås denne ændring.

Forslaget indstilles til vedtagelse§21

I tilfælde af HK/Kommunals nedlæggelse tilfalder HK/Kommunals formue HK/Danmark. Formuen kan ingensinde blive genstand for deling mellem medlemmerne.

L24

I tilfælde af HK/Kommunals nedlæggelse tilfalder HK/Kommunals formue HK/Danmark. Formuen kan ingensinde blive genstand for deling mellem medlemmerne.

Stillet af

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse

Motivering

Når formuen tilfalder HK Danmark, kan der ikke ske en deling mellem medlemmerne.

Forslaget indstilles til vedtagelsePå denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.