Målprogram

HK Kommunal skal have et nyt målprogram. Læs her forslaget til et målprogram for 2016-2020, som skal behandles på kongressen.

Målprogram som styringsredskab

 1. HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,
 2. der er vedtaget på HK Danmarks kongres.
 3. Målprogrammet opstiller HK Kommunals overordnede mål 
 4. og danner rammen om de faglige handlingsplaner, som 
 5. efterfølgende besluttes af forbundssektorbestyrelsen en gang årligt.
 6. HK Kommunals målprogram afspejler således de centrale 
 7. udfordringer og mål, der skal prioriteres i kongresperioden.

Pejlemærker fra HK Danmarks målprogram 2014-2017

 1. For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være 
 2. Den Organiserende Fagforening sat to overordnede mål, som 
 3. også gælder for den kommende kongresperiode:

 4. Øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK.
 5. Opnå en højere organisations-procent og et stabilt medlemstal

HK Kommunals fem mål

 1. HK Kommunal står i den kommende kongresperiode over for en række udfordringer,
 2. hvoraf arbejdet med Den Organiserede Fagforening fortsat er et helt centralt
 3. omdrejningspunkt.
 4. Medlemmerne skal være i centrum og opleve en nærværende og relevant fagforening. 
 5. Kendskabet til HK Kommunals indsatser og ydelser skal øges, og ingen skal stå 
 6. udenfor, fordi de aldrig er blevet budt ind.
 7. Dette fokus skal præge alle HK Kommunals aktiviteter - fra arbejdet med 
 8. overenskomster, uddannelse og arbejdsmiljø til arbejdet med fag og rådgivning.
 9. På den baggrund peger sektorbestyrelsen på følgende fem mål for den kommende
 10. kongresperiode:
 11. Organisere og fastholde flere medlemmer
 12. Udvikle HK’ernes fag, uddannelser og kompetencer
 13. Forbedre HK’ernes arbejdsvilkår – løn, arbejdsmiljø m.v.
 14. Styrke tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters indflydelse
 15. Søge politisk indflydelse, når det gælder HK Kommunals mærkesager
 16. Herunder følger en nærmere gennemgang af hvert af de fem mål.

1. Organisere og fastholde medlemmer

 1. En høj organisationsgrad har betydning for HK Kommunals legitimitet som
 2. overenskomstbærende organisation. Jo flere HK Kommunal repræsenterer, jo større
 3. er gennemslagskraften og muligheden for indflydelse – til gavn for medlemmer 
 4. og kommende medlemmer.
 5. Den danske model og partssamarbejdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er 
 6. en af grundstenene i vores velfærdssamfund, og når vi skal sikre, at HK Kommunal 
 7. fortsat har betydende indflydelse, kræver det et stærkt fokus på at 
 8. organisere og fastholde.
 9. Vi har følgende mål:
 10. Medlemmerne skal opleve HK Kommunal som en nærværende og relevant 
 11. fagforening med fokus på medlemmernes visioner for deres arbejdsliv.
 12. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet skal øges.
 13. Vi er dialogsøgende på arbejdspladserne – også over for ikke-medlemmer.
 14. I den kommende periode skal der særligt fokus på organisering, når det gælder 
 15. unge, it-området, lægesekretær-området, jobcentrene samt chef/lederområdet.
 16. Pejlemærket er en organisationsgrad på mindst 80 procent 
 17. på HK Kommunals overenskomstområder.

2. Udvikle hk'ernes fag, uddannelse og kompetenceudvikling

 1. Medlemmernes arbejdsområder er præget af hyppige forandringer. Arbejdsopgaver 
 2. falder væk, og nye kommer til. Der digitaliseres, omstruktureres og samarbejdes på 
 3. nye måder. Denne udvikling præger alle fag og øger behovet for, at medlemmerne 
 4. løbende uddanner sig gennem hele arbejdslivet.
 5. HK Kommunal har derfor stået i spidsen for ved overenskomstforhandlingerne at få 
 6. etableret kompetenceudviklingsfonde i kommuner og regioner, så medarbejderne er 
 7. sikret midler til løbende uddannelse.
 8. Det betyder, at udviklingsplaner bliver et endnu vigtigere redskab, når det gælder 
 9. medarbejdernes udvikling og karriere. Arbejdsgiverne har pligt til at sørge for, at 
 10. medarbejderne har en udviklingsplan, men vi ved, at en ud af fire af HK Kommunals 
 11. medlemmer stadig ikke har en sådan plan. Derfor er det vigtigt, at HK Kommunal 
 12. presser på over for arbejdsgiverne, men det er også vigtigt, at medlemmerne selv og 
 13. tillidsrepræsentanterne har fokus på, at planerne bliver udarbejdet og brugt.
 14. Det er afgørende, at alle medlemmer kan se deres faglige identitet afspejlet i 
 15. organisationen. I den forløbne kongresperiode har HK Kommunal udviklet netværk 
 16. inden for en lang række fagområder. Netværkene skal fortsat udvikles, og alle 
 17. medlemmer skal opleve, at HK Kommunal er en relevant sparringspartner, som har 
 18. fokus på udviklingen af det konkrete fag. Samtidig skal HK Kommunal være i front, når 
 19. det gælder arbejdet med fremtidens faglige profiler på HK Kommunals område.
 20. Vi har følgende mål:
 21. Minimum 75 procent af medlemmerne skal have en fuld uddannelse på 
 22. akademiniveau, og minimum 25 procent af medlemmerne skal have en fuld 
 23. uddannelse på diplomniveau.
 24. HK Kommunal skal videreudvikle kompetencefondene, så alle medlemmer sikres 
 25. adgang til den nødvendige videreuddannelse.
 26. HK Kommunal skal være med til at skabe sammenhæng mellem 
 27. kompetenceudvikling, jobudvikling og lønudvikling.
 28. Medlemmernes faglige identitet skal afspejles gennem udviklingen af faglige 
 29. netværk, og medlemmerne skal opleve HK Kommunal som den foretrukne 
 30. organisation, når det gælder udviklingen af deres fag.
 31. Flere ikke-uddannede skal have en faglært uddannelse.
 32. Uddannelser skal udvikles og justeres løbende i takt med kompetencebehovene.

3. Forbedre HK'ernes arbejdsvilkår - løn, arbejdsmiljø mv.

 1. Overenskomster og aftaler er HK Kommunals vigtigste fagpolitiske redskab, når det 
 2. gælder om at bevare og forbedre medlemmernes rettigheder og arbejdsvilkår. Vi 
 3. arbejder for, at alle HK’ere får en fair løn, der afspejler ansvar og kompetencer og er 
 4. uden kønsmæssige skævheder. I takt med at flere fortsætter længere på 
 5. arbejdsmarkedet, er det et vigtigt fokusområde, at vilkårene for at kunne arbejde i en 
 6. højere alder også udvikles.

 7. Forudsætningen for et godt arbejdsliv er også et godt arbejdsmiljø. Her oplever en del 
 8. medlemmer i disse år desværre et dagligt pres med misforhold mellem antallet af 
 9. arbejdsopgaver og den tid, der er til rådighed til at løse dem. Samtidig oplever flere 
 10. medlemmer, at de ofte må gå på kompromis med deres faglighed, og at etiske 
 11. dilemmaer fylder i dagligdagen. Alt sammen er det med til at forstærke oplevelsen af 
 12. pres i hverdagen.

 13. HK Kommunal prioriterer derfor indsatsen for et godt arbejdsmiljø højt. Vi kæmper for 
 14. en bedring af de overordnede rammevilkår, ligesom vi søger indflydelse på den 
 15. konkrete arbejdsplads. HK Kommunal ser arbejdsrelateret stress som en fælles 
 16. udfordring på arbejdspladsen og ikke et individuelt problem. Ansvaret for at tage hånd 
 17. om at skabe det sunde arbejdsmiljø påhviler ledelsen, men opgaven løses bedst i et 
 18. godt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og 
 19. tillidsrepræsentant.
 20. Vi har følgende mål:
 21. Bevare og forbedre løn- og arbejdsvilkår – det gælder både i kommuner og regioner 
 22. samt i kommunale selskaber og andre virksomheder, hvor HK Kommunal har 
 23. medlemmer.
 24. Udvikle medlemmernes arbejdstidsvilkår og frihed, så der er en god ramme om 
 25. arbejdslivet – gennem hele livet.
 26. Arbejde for et sundt arbejdsmiljø gennem et konstruktivt samarbejde mellem 
 27. arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og ledelse.
 28. Involvere medlemmerne på en måde, der skaber engagement og mobilisering.
 29. Sikre alle medlemmer et højt kendskab til HK’s ydelser og et professionelt niveau af 
 30. bistand og rådgivning.

4. styrke tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters indflydelse

 1. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er et vigtigt omdrejningspunkt i 
 2. organisationen. De yder dagligt en værdifuld og anerkendelsesværdig indsats for 
 3. HK Kommunals medlemmer og for deres respektive arbejdspladser.
 4. HK Kommunal sørger for, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
 5. har mulighed for at blive klædt bedst muligt på til deres vigtige opgaver. 
 6. Hvad enten det gælder samarbejde i MED, sparring med medlemmer, organisering 
 7. eller forhandlinger med ledelsen. HK Kommunal sikrer, at de tillidsvalgte kan få 
 8. uddannelse, indsigt, viden, sparring og støtte, så de er i stand til at varetage de 
 9. vigtige opgaver på arbejdspladserne.
 10. Vi har følgende mål:
 11. HK-afdelingerne er opsøgende og synlige på arbejdspladserne. De støtter den 
 12. enkelte tillidsvalgte, bl.a. med at udarbejde en handlingsplan for 
 13. Den Organiserende Fagforening.
 14. HK Kommunals sekretariat giver et omfattende tilbud om uddannelse til 
 15. tillidsrepræsentanter bl.a. undervisning i, hvordan man organiserer. 
 16. HK Kommunals sekretariat og afdelinger sikrer ligeledes, at der findes relevant 
 17. uddannelse og materiale, som understøtter arbejdsmiljørepræsentanternes 
 18. arbejde.
 19. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tager ansvar for at sikre et 
 20. samarbejde med ledelsen om et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
 21. Tillidsrepræsentanterne byder alle nye kolleger inden for HK Kommunals 
 22. overenskomstområder velkommen – helst personligt og helst i umiddelbar 
 23. tilknytning til ansættelsen.

5. Søge politisk indflydelse, når det gælder HK Kommunals mærkesager

 1. Medarbejderne i kommuner og regioner oplever en offentlig sektor under pres. 
 2. Hverdagen er præget af flere opgaver til færre hænder, stramme økonomiske 
 3. rammer, nedskæringer, udliciteringer og centraliseringer. I mange tilfælde har 
 4. udviklingen betydet ringere service for borgerne og dårligere arbejdsvilkår 
 5. for de ansatte.
 6. HK Kommunal søger indflydelse – nationalt og internationalt – for at skabe 
 7. bedre vilkår for arbejdstagerne. Det gælder både de, der har et arbejde og de, 
 8. der er arbejdssøgende. Velfærd og betydningen af en stærk og retfærdig 
 9. offentlig sektor er nøgleord. Vores indflydelse er afhængig af omdømme. 
 10. Derfor er det afgørende for medlemmerne, at HK Kommunal bliver kendt og 
 11. profileret som den løsningsorienterede og indflydelsesrige organisation, vi er.
 12. Uanset om kommunikationen foregår med det enkelte medlem, med andre 
 13. organisationer eller med den brede offentlighed i pressen er det vigtigt, at 
 14. ansatte og valgte i HK Kommunal optræder konstruktivt og løsningsorienteret.
 15. Vi skal fastholde - og gerne styrke - vores position som en organisation, der 
 16. optræder jævnligt i medierne, og HK Kommunals strategiske indsatser skal altid 
 17. være forankret i hele organisationen, både indadtil over for medlemmer, 
 18. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – og udadtil over for 
 19. relevante politikere, samarbejdspartnere og arbejdsgivere.
 20. Vi har følgende mål:
 21. HK Kommunal optræder jævnligt i medierne.
 22. Vi er centralt og lokalt synlige og tydelige i den offentlige debat.
 23. Kommunikationen er troværdig, ordentlig og redelig – og samtidig 
 24. dialogsøgende og inkluderende.
 25. Nationalt og internationalt søger vi indflydelse på områder, der har 
 26. betydning for medlemmerne – det gælder bl.a. en stærk og solidarisk 
 27. finansieret offentlig sektor samt styringen og organiseringen af denne.
 28. Borgernes retssikkerhed, nem adgang for borgerne til det offentlige samt 
 29. medarbejdernes muligheder for at yde den service, borgere og virksomheder 
 30. med rette kan forvente, er centrale værdier i HK Kommunals arbejde
 31. og kommunikation.


På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.