Regnskab og budget

Fra 2013 har HK brugt en fælleskontoplan, så medlemmerne kan se, hvad deres kontingent går til på tværs af HK.

Prioritering og anvendelse af kontingentkronerne er således inddelt i nogle hovedområder, som kan ses i budgetter og årsrapporter fra 2013 og frem.

I resultatsammendrag for kongresårene 2011-2014 vil du derfor se, at 2011 og 2012 fremstår på én måde, mens 2013 og 2014 indeholder de nye hovedområder.

Der er også sket ændringer i regnskabsopstillingen i perioden. I selve årsrapporterne er regnskaberne 2011 og 2012 opgjort netto - for eksempel fremgår den fulde AKUTindtægt ikke i regnskabet, men kun i noten. De tilsvarende udgifter er heller ikke er medtaget. Fra 2013 fremgår alle indtægter og udgifter af regnskaberne.

For sammenligningens skyld er den fulde AKUT-indtægt og –udgift medtaget i resultatsammendraget for 2011 og 2012. Tilsvarende gør sig gældende for deltagerbetaling.

I resultatsammendraget er der endvidere byttet rundt på udgifterne i 2011 og 2012, således at de tilnærmelsesvist har samme opstilling som hovedområderne i 2013 og 2014.

Hovedområderne, som er med fra 2013, er følgende:

 • Personaleomkostninger
 • Overenskomster
 • Tillidsrepræsentantorganisationen
 • Juridisk assistance
 • Uddannelse til og af HK’ere
 • Medlemsdemokratiet
 • Arbejdsmiljø
 • Generel faglig rådgivning/bistand/mægling
 • Medlemsaktiviteter / -fordele
 • Medlemskommunikation
 • Politisk arbejde
 • Medlemskab af organisationer
 • Organisering
 • Administration

RESULTATSAMMENDRAG 2011-2012

INDTÆGTER 2011 2012
Sektorkontingent  46.643.311
46.596.723
Tilskud DL
6.330.300
6.330.300
Tilskud fra AKUT - Fonden (brutto)
34.070.899
35.660.866
Deltagerbetaling konference og kursus (brutto)
1.013.495
2.407.950
Indtægter FIU
2.720.100
2.714.989
Projektindtægter mv.
878.719 1.843.910
Indtægter i alt
91.656.824
95.554.766
     
UDGIFTER 
   
Løn 36.866.856 35.535.904
Overenskomstfornyelse 1.822.603 820.637
Bestyrelsesaktiviteter 992.922 923.325
Sektorkongres 569.510 5.066.906
Udvalgsaktiviteter 6.023.924 5.400.912
Faglige aktiviteter 38.753.655 39.088.242
Kommunalbladet 552.710 4.715.777
Kontingenter 4.188.003 4.142.710
Nyanskaffelser, inventar og IT 511.225 1.083.777
Administrationsomkostninger 1.090.052 1.322.496
Udgifter i alt 91.371.460 98.100.686
     
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
285.364 -2.545.920

   
Hensættelser
-1.515.000  
Forbrug af hensættelser
  5.030.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
-1.229.636 2.484.800
   
Finansielle poster
909.560 1.595.036
RESULTAT FØR SKAT
-320.076 4.079.116
     
Foreningsskat
194.300 194.000
ÅRETS RESULTAT
-514.376 3.885.116
     
Overført til egenkapital
-514.376 3.885.116
     
BALANCE
   
     
Aktiver
   
Finansielle aktiver
 3.047.137 3.047.624
Omsætningsaktiver
49.615.306 46.611.550
AKTIVER I ALT
52.662.443 49.659.174

   
Passiver    
Egenkapital
41.248.089 45.133.205
Hensættelser 5.300.000  
Kortfristet gæld  6.384.354 4.525.969
PASSIVER I ALT 52.662.443 49.659.174
     
     

RESULTATSAMMENDRAG 2013-2014

INDTÆGTER 2013 2014
Sektorkontingent  46.088.306
46.299.686
Tilskud DL
6.330.300
6.330.300
Tilskud fra AKUT - Fonden
26.640.891
37.587.680
Deltagerbetaling konference og kursus
2.574.378 2.244.215
Indtægter FIU
2.741.100
2.739.276
Projektindtægter mv.
728.731 792.432
Indtægter i alt
85.103.706 95.993.589
     
UDGIFTER 
   
Løn  33.862.927 32.016.017
Overenskomster 1.130.570 1.556.704
Tillidsrepræsentantorganisationen 29.978.368 31.088.960
Juridisk assistance 13.423 27.166
Uddannelse til og af HK'ere 1.497.429 3.430.320
Medlemsdemokratiet 4.458.939 4.546.335
Arbejdsmiljø 447.409 193.416
Generel faglig rådgivning/bistand/mæling 5.922.069 4.263.407
Sociale medlemsaktiviteter og -fordele (DL) 33.514 32.898
Medlemskommunikation 7.146.708 3.766.071
Politisk arbejde 369.976 202.531
Medlemskab af organisationer 4.460.350 4.438.904
Organisering 89.789 215.053
Administration 1.928.053 2.070.139
Udgifter i alt 91.339.524 87.847.921
     
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
-6.235.818 8.145.668 

   
Hensættelser
1.415.000 1.365.000
Forbrug af hensættelser
   
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
-7.650.818 6.780.668
   
Finansielle poster
1.495.194 2.286.877
RESULTAT FØR SKAT
-6.155.624 9.067.545 
     
Foreningsskat
424.104 2.481
ÅRETS RESULTAT
-6.579.728 9.065.064
     
Overført til egenkapital
-6.579.728 9.065.064
     
BALANCE
   
     
Aktiver
   
Finansielle aktiver
3.050.000 3.000.000
Omsætningsaktiver
43.122.630 54.316.060
AKTIVER I ALT
46.172.630 57.316.060

   
Passiver    
Egenkapital
38.553.478 47.618.542
Hensættelser 1.415.000 2.730.000
Kortfristet gæld  6.204.152 6.967.518
PASSIVER I ALT 46.172.630 57.316.060
     
     

BUDGETSAMMENDRAG 2015-2016

INDTÆGTER 2015 2016 
Sektorkontingent  46.324.000 45.572.000
Tilskud DL
6.330.000 6.330.000
 Tværgående landsforeninger 458.000 458.000
Tilskud fra AKUT - Fonden
37.588.000 37.046.000
Deltagerbetaling konference og kursus
1.620.000 1.970.000
Indtægter FIU
2.700.000 2.870.000
Projektindtægter mv.
1.100.000 700.000
Indtægter i alt
96.120.000 94.946.000
     
UDGIFTER 
   
Løn 35.844.000 35.644.000
Overenskomster 1.450.000 390.000
Tillidsrepræsentantorganisationen 33.196.000 30.635.000
Juridisk assistance 30.000 30.000
Uddannelse til og af HK'ere 3.390.000 3.967.000
Medlemsdemokratiet 4.185.000 1.975.000
Arbejdsmiljø 250.000 3.285.000
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling 5.503.000 5.770.000
Medlemskommunikation 4.700.000 4.275.000
Politisk arbejde 720.000 840.000
Medlemskab af organisationer 4.295.000 4.465.000
Organisering 150.000 500.000
Administration 2.110.000 2.800.000
Udgifter i alt 95.823.000 94.576.000
     
RESULTAT FØR HENSÆTTELSER
297.000 370.000

   
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
-1.068.000 -1.530.000
   
Finansielle poster
1.300.000 1.300.000
RESULTAT FØR SKAT
232.000 -230.000
     
Foreningsskat
   
ÅRETS RESULTAT
232.000 -230.000
     
Resultat overføres til egenkapital

 

hent sammendrag og årsrapporter som fil

Vil du se alle årsrapporter fra kongresperioden, inklusiv revisor- og ledelsespåtegninger, så kan du downloade det som pdf-fil her. Vær opmærksom på at filen fylder 6mb.

På denne side er det muligt at oprette noter, hvis du er logget på HK.dk.