HK.dk logo

Skal regionerne afvikles eller udvikles

30. august 2011  |  Østjylland

Tirsdag holder HK Kommunal et TR-træf i Odense, hvor alle tillidsrepræsentanter på det regionale område er inviteret. Anledningen er regeringen og Dansk Folkepartis forslag om at afskaffe regionerne. Forslaget lægger sundhedsområdet til rette for udlicitering og privatisering.

Det er småt med argumenter og dokumentation for, at forslaget om den ny struktur vil give mere sundhed for pengene. Kun at det (vist nok) giver større ensartethed og bedre ressourceudnyttelse. Det vil jeg knytte et par bemærkninger til.

Ensartethed

Hans-Henrik Hansen HK Kommunal Østjylland

Hans-Henik Hansen

Regeringen og Dansk Folkeparti argumenterede stik modsat, da regionerne blev indført for bare fem år siden. I aftalen om Kommunalreformen fra juni 2004 hed det, at ”langt hovedparten af regionernes finansiering sker via bloktilskuddet, hvilket skal sikre regionernes frihed til prioritering og planlægning af indsatsen” (min fremhævelse). Men nu er forskelligheden åbenbart blevet problemet; hvorfor fem regioner og demokratisk valgte regionsråd nedlægges til fordel for tre ikke-folkevalgte bestyrelser.

Ressourceudnyttelse

Regionernes opgaver forsvinder jo ikke men overflyttes til de tre nye sundhedsenheder, staten og kommunerne. Det kunne måske give nogle stordriftsfordele.

Imidlertid er erfaringerne med VK-regeringens ’stordriftsfordele’ ikke lovende. I årene efter Kommunalreformens gennemførelse blev der således ansat 35.000 flere i den offentlige sektor. (Svarende til ca. 14,6 mia. kr. – eller næsten hvad efterlønsordningen koster.) I dag er antallet af kommunalt ansatte faldende, men det er personalet i de udøvende led, der bliver sparet på. Med andre ord er det ’de nødvendige hænder’, der nu må betale regningen for reformens omkostninger.

Sammenlagt har Kommunalreformen ikke betydet bedre og billigere men tværtimod dyrere og dårligere velfærd.

 

Flere udgifter

Og hvad angår produktiviteten er det også vanskeligt at få øje på de åbenlyse besparelsesmuligheder. I perioden 2007-10 steg produktiviteten på de offentlige sygehuse årligt med knap 2 pct. Mens den i det private erhvervsliv kun steg med under 0,1 pct. om året. (Administrationsudgifterne i det amerikanske sundhedsvæsen oppe på over 20 pct.)

Der er ganske enkelt ikke mere at komme efter. Ventelisterne er faldet, kvaliteten i behandlingerne er forbedret og flere patienter er blevet behandlet og opereret, viser statistikken.

Danske Regioner oplyser desuden, at udgifterne til det administrative personale udgør 4,4 pct., hvilket er lavt også i international sammenhæng.

Dertil kommer de såkaldte transaktionsomkostninger – altså de udgifter, som er forbundet med overflytning fra region til stat og kommuner: nødvendige personaleadministrative ændringer, flytning, møblering, ombygninger, istandsættelser, uddannelse, omlægning af it-systemer, produktivitetstab m.v. . Regeringen har ikke fremlagt et bud på, hvad det vil koste, men helt gratis bliver det nu nok ikke. (Fx har Indenrigs- og sundhedsministeriet selv anslået, at Kommunalreformen kostede 1,2 mia. kr.)

Intet tyder derfor på, at Dansk Folkeparti får ret i, at man kan spare 500 mio. kr. på at nedlægge regionerne. Et tal, som eksperterne heller ikke kan nikke genkendende til. Direktør for Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard frygter tværtimod, at vi vil få et mere bureaukratisk sundhedsvæsen, hvis man regionerne nedlægges. (Information 3. aug. 2011) Man kan også se på erfaringerne fra Norge, hvor der efter den statslige centralisering i 2002 kom store budgetoverskridelser.

 

 

Hvad er meningen?

Men hvorfor tror VK-regeringen og Dansk Folkeparti så, at de kan opnå så store besparelser?

Det korte svar er: det tror de heller ikke.

Forklaring følger her:

Kommunalreformen blev lanceret med ønsker om ’én indgang’, stordriftsfordele, borgernærhed osv. Men regeringens målsætning var i virkeligheden langt mere vidtrækkende, end de fleste kunne forstille sig i januar 2007, da reformen trådte i kraft.

Med reformen blev amterne nedlagt og erstattet af fem regioner, som alene skulle finansieres af staten og de 98 kommuner. Finansieringen på sundhedsområdet blev delt op i faste og aktivitetsbaserede tilskud. Meningen var – og er - at de sidste skal vokse, og finansieringen i stigende grad ske i form af køb af ydelser. Derfor deles sundhedsområdets handlinger og opgaver op i ydelser, som udmåles og kategoriseres med henblik på fastsættelse af priser.

VK-regeringen ville med Kommunalreformen og regionerne sætte turbo på omdannelsen af den offentlige sektor på markedsøkonomiske principper. Nu er denne udvikling godt på vej, men regionerne er ikke længere de bedst egnede til næste skridt: øget udlicitering og privatisering af sundhedssektoren.

Det politiske led – regionsrådene med deres folkelige mandat – står i vejen. De skal derfor erstattes af ’professionelle bestyrelser’, som kan bestille sundhedsydelserne hos forskellige – private og offentlige - leverandører.

Set med regeringens øjne er den store sundhedspizza nu parat til at blive sliced – skive for skive. Noget som de store internationale sundhedskoncerner med glæde ser frem til.

 

Men er det nu også det, vi vil? 

I HK Kommunal er vi uenig i denne udvikling. Vi går vi ind for at fastholde regionerne. De skal ikke afvikles men udvikles.

Regionsrådene har ansvaret for vores sundhedsprioriteringer og dermed et stort ord, når det gælder vores liv og helbred. Vi kan skifte rådet ud ved valgene, hvis vi ønsker det. Den mulighed får vi ikke, hvis beslutningerne overlades til udpegede og lukkede bestyrelser.

HK Kommunal stiller i stedet følgende forslag til udvikling af regionerne:

  •  At regionerne får ret til at udskrive skatter ligesom de gamle amter og får en kommunalfuldmagt.
  • At man kan flytte langt det meste af det specialiserede socialområde til regionerne.
  • At man kan flytte forebyggelses- og genoptræningsindsatsen mv. til regionerne.
  • At der på miljøområdet kan flyttes opgaver til regionerne fx inden for jordforurening, luftforurening og vandløb, hvor udfordringerne går på tværs af kommunegrænser.
  • At man kan styrke regionernes opgave med regional udvikling for at fremme væksten i udkantsområderne.
Og sidst men ikke mindst bør markedsgørelsen af sundhedsområdet stoppes. Der bør indføres et nyt økonomisk styringssystem og en flerårig plan, så man kan sikre en ordentlig borgerbetjening og arbejdstilrettelæggelse. Og der skal indføres en ny behandlingsgaranti, så patienter med de mest alvorlige lidelser kommer til først. (Læs også fire fagforbunds forslag ’Brug ressourcerne rigtigt’)

Sundhedsområdet må aldrig blive et marked, hvor det er den enkeltes pengepung frem for den enkeltes behov, der bestemmer behandlingen.

Det handler valget også om.

 

Af Hans-Henrik Hansen
Formand, HK Kommunal Østjylland  

 

Fakta om regeringen og Dansk Folkepartis forslag

Fredag den 19. august nåede VK-regeringen og Dansk Folkeparti til en ”politisk forståelse om en ny organisering af sundhedsområdet og øvrige regionale områder”.

Formålet med aftalen er ”en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet, så patienterne sikres ensartet høj behandlingskvalitet overalt i landet” og ”mest mulig sundhed for de afsatte ressourcer”.

For at opnå dette skal rammer og organisering ændres, ”så de kan matche de kommende års opgaver og udfordringer” på sundhedsområdet.

I stedet for fem regioner opdeles landet derfor i tre ”sygehusenheder med de store universitetssygehuse som krumtap”. Staten overtager ansvaret for ”den overordnede planlægning og prioritering i sygehusvæsenet” fx i forhold til behandlingstilbud og -kvalitet. Det skulle sikre ”en bedre anvendelse af kapacitet og personaleressourcer, så administrationen mindskes og patientbehandlingen styrkes”. Og dermed give os ”mest mulig sundhed inden for de økonomiske rammer, der er givet ved 2020-reformerne”.

Ansvaret for de øvrige regionale opgaver skal placeres i enten statsligt eller kommunalt regi.

Hvad angår regionernes personale er udgangspunktet, at ”ansatte beskæftiget med en opgave overføres til den myndighed, som opgaven overføres til”.

To udvalg skal inden årets udgang beskrive detaljerne i den nye organisering. Det er planen, at ”det direkte valgte regionale forvaltningsled afskaffes pr. 1. januar 2013”.

Så vidt aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Omvendt mener S, SF og De Radikale, at regionerne skal bestå og endda udbygges med flere tværgående opgaver.

Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk