HK.dk logo

Risiko for storkonflikt – eller mulighed for dialog og samarbejde i 2013

30. december 2012  |   |  Andreas Hasle

HK Trafik & Jernbanes formand Andreas Hasle gør status på forberedelserne til forårets overenskomstforhandlinger

Københavns Universitets analyse – og forskningscenter for det danske arbejdsmarked, FAOS, opsummerer i en nyligt udkommet rapport, december 2012, de forestående overenskomstforhandlinger på det offentlige område således:

”Overenskomstforhandlingerne 2013 kommer ligesom overenskomstforhandlingerne i 2011 til at foregå under økonomisk krise og smalhals. Men i modsætning til for to år siden er der denne gang en vis sandsynlighed for, at forhandlingerne kan ende i konflikt. Det er startet med markante arbejdsgiverkrav om afvikling af visse arbejdstidsregler på undervisningsområdet, hvilket gør konfliktscenariet sandsynligt. Og det kan senere sprede sig til andre områder.

Trods den internationalt højt respekterede ”Danske Model” - så er der også krav fra de offentlige arbejdsgivere om at reducere i tillidsrepræsentantbeskyttelsen som er en central del af modellen. Oveni dette kommer krav til forringelser i senior-relaterede goder til trods for at politikerne kræver senere og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det vil møde modstand.

De offentlige arbejdsgiveres krav om afskaffelse af lønreguleringsordningen må opfattes som et signal om, at hele løndannelsen på de offentlige arbejdspladser vil være meget uens i fremtiden – og det kunne være et varsel om helt nye lønsystemer, hvor vi også skimter et ønske om, at den enkelte ansatte selv skal forhandle sin løn. Det vil være den rene gift for lønmodtagernes sammenhold i en krisetid – og det er til at forudse, at ”taberne” i det spil godt kan kigge sig om efter ekstra – jobs i en ikke så fjern fremtid for at få det hele til at løbe rundt. Hvis det ikke lykkedes at afvise denne retning mod meget større lønspredning.

Lønmodtagerorganisationerne vil slås for at beholde reguleringsordningen, satse på generelle lønstigninger og sætte ind på at forbedre de ansattes tryghed. Det sidste vil dog ikke ske i form af traditionelle krav om længere opsigelsesvarsel og afskedigelsesgodtgørelse. 

I stedet handler tryghed anno 2013 om bedre at hjælpe dem, der mister deres job til hurtigt at få et nyt, bl.a. skal der investeres betydeligt mere i de ansattes arbejdsmarkedsværdi og dermed øget fleksibilitet gennem systematisk kompetenceudvikling.

Ligestilling er også et vigtigt lønmodtagerkrav denne gang, ligesom der er opstået et nyt markant tema omkring begreber som tillid, kvalitet, faglighed og psykisk arbejdsmiljø.

Som det ses, kan vi forvente, at overenskomstforhandlingerne her i foråret risikerer at blive en kamp blot for at bevare tilkæmpede rettigheder hvad angår løn - og arbejdsvilkår. Samtidig med at det vil blive endnu mindre attraktivt at være arbejdsløs under den ”danske flexicurity – model” sådan som dagpengenes værdi udhules og dagpengeretten er mindsket.


Nej til reallønsfald

I en tid med krise er det fagbevægelsens opgave at arbejde for, at medlemmernes købekraft ikke udhules. Derfor er det en meget høj prioritet at sikre reallønnen bedst muligt – og ikke at indstille sig på en såkaldt ”løntørke” de næste 4 år, som en nylig foretaget meningsmåling i december 2012 har vist, at et flertal af de adspurgte er indstillet på.

Det ville alt andet lige svare til et fald i levestandarden på i alt 8 % i forhold til dagens niveau.

Man kan forestille sig, at denne holdning er skabt ud af truslen om ledighed, hvis konkurrenceevnen ikke forbedres. Problemet er bare, at forbruget og dermed efterspørgslen vil falde tilsvarende og gøre det endnu sværere at skabe vækst og dermed komme samfundsmæssigt ud af krisen. Og bemærk at al snak om at et lønstop skal modsvares af skattelettelser samtidig er forstummet.

Dagligt kan man læse, hvordan fraværet af priskonkurrence og mangelfuldt tilsyn med prisudviklingen i Danmark gør det sværere og sværere at få husholdningsbudgetterne til at hænge fornuftigt sammen i mange hjem. Det er måske nok et område, man bør sætte ind overfor som et vist alternativ til skattelettelser – uden at vi dermed har accepteret et reallønsfald.

Det kunne tænkes, at der gøres politiske spekulationer i at få lønmodtagerne til at begynde at tære på deres opsparinger - som de løbende kritiseres for ikke at ville bruge løs af. Men man kan ikke fortænke lønmodtagerne i en vis økonomisk forsigtighed i en tid med stor arbejdsløshed.

De offentligt ansattes fagforeningers krav om størst mulige generelle lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne i 2013 må derfor have høj prioritet - samtidig med at lønmodtagerne gennem øget adgang til kompetenceudvikling selv kan positionere sig til løbende lønforbedringer.

Pensionsproblemer rammer flere

Mange af de ældre overenskomstansatte lønmodtagere der nærmer sig pensionsalderen har også grund til at ”vende hver en krone”, fordi den opsparede arbejdsmarkedspension i sin relativt korte levetid på et par årtier er for beskeden - hvis man ikke har en supplerende privat pensionsordning. Og særlig galt er det, hvis man i perioder har været ramt af ledighed o.a. i sit arbejdsliv uden indbetaling på en pensionsordning.

Og i samfundsdebatten er man på det seneste blevet opmærksomme på, at rigtig mange lønmodtagere kun har pensionsmidler – udover folkepensionen – at gøre godt med i en periode på 10 års efter pensionering. Og som alle ved, er den gennemsnitlige levealder højere end 75 år – og stigende. Hvad skal der gøres ved det?

Her vil formentlig blive skabt et pres på, at man i overenskomsterne udstrækker udbetalingen af arbejdsmarkedspensionen over en længere periode - ikke ulig det der kendes fra livrentepensionen. Igen vil det kunne medføre, at de ældste lønmodtagergrupper skal holde for økonomisk måske endda i en længere en periode, førend pensionsopsparingen kan tilsikre en nogenlunde rimelig alderdom – uden relativ fattigdom.

Mon ikke vi igen kommer til at skulle høre nedladende udtryk som ”ældrebyrden” i samfundsdebatten som et led i det politiske pres på overenskomsternes bestemmelser om pension.

Og det vil næppe undre, hvis også tjenestemændenes pensionsforhold igen skal udsættes for angreb - orkestreret af politiske kræfter, der gerne vil så splid mellem lønmodtagerne.

Tryghed – kun gennem kompetenceudvikling

Fagbevægelsen på det offentlige område stiller derfor også krav om, at den enkelte ansatte sikres mere tryghed gennem hele arbejdslivet ved at bevare sin værdi på arbejdsmarkedet. Øget kompetenceudvikling generelt på de offentlige arbejdspladser - og for den enkelte lønmodtager - er derfor et centralt indsatsområde.

Der er nu stillet der krav om, at der sikres en bedre effekt af de overenskomstmidler, der trods alt afsættes til kompetenceudvikling i staten og i kommunerne. Og bag det ligger implicit en kritik af, at flere og flere offentlige arbejdspladser har sparet store dele af uddannelsesbudgettet væk for at forbedre deres ”bundlinje” på kort sigt.

Dette har bevirket, at uddannelseskulturen er sandet til – og der er langt mellem elever og praktikpladser. Det samme sker på det private arbejdsmarked – så skal man ud af dette dødevande, så nytter det ikke, at den offentlige sektor ligger i hængekøjen. Hvis ikke det sker, så risikerer man, at store dele af ungdomsårgange havner i ledighed og decideret kommer til at mangle, når mulighederne for et opsving er til stede.

Utroligt, at det er nødvendigt, at lønmodtagerne stiller disse krav overfor stat og kommuner, når man betænker, at der politisk er bred enighed om, at fremtidens arbejdsmarked kræver uddannelse, uddannelse, uddannelse….

Man må konstatere, at der er brug for klare politiske signaler på det offentlige område, hvis denne udvikling skal vendes. Overenskomstforhandlingerne kan ikke stå alene – men kræver et aktivt medspil fra regeringens side.

Alt dette kunne formentlig allerede være afstemt og aftalt på nuværende tidspunkt, hvis ikke regeringen havde afblæst 3 - partsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter for et år siden - p.g.a. uenighed om annullering af visse helligdage - uden at sætte noget effektivt i stedet. Det kan blive småt for enhver – men en regering må kunne sætte sig ud over forbigående knaster i den sociale dialog og samarbejdet.

Den strandede Akutpakke for ”udfaldstruede” langtidsledige er et vidnesbyrd om, at 2 – partsforhandlinger, i dette tilfælde mellem regeringen og arbejdsgiverne, ikke er vejen frem. Alle parter må involveres, hvis der skal findes gode og holdbare løsninger.

Bedre vilkår for fagbevægelsen og tillidsrepræsentanterne

At lønmodtagerne optræder ansvarligt ved overenskomstforhandlingerne – ikke mindst i denne krisetid – sker ikke på grund af men på trods af regeringens optræden overfor fagbevægelsen.

Det er et udtryk for, at fremtiden for lønmodtagerne er for vigtig til at overlade alene til politikerne og arbejdsgiverne. Tiden er løbet fra klassiske tanker om ”økonomisk demokrati ” og erstattet af ideer og initiativer til social dialog og samarbejde nationalt som internationalt i EU. Men succesen i dette forudsætter, at løsningsforslagene samler bredt og nyder tillid på tværs af samfundslag.

Der bør ikke være tvivl om, at det er systemfejl, som har givet anledning til den nuværende finansielle krise – som har været båret af uhæmmet og utæmmet grådighed. Oprydningen og reorganiseringen kræver en helt ny type af samfundsmæssig ansvarlighed – og her har lønmodtagerne et legitimt krav på at blive hørt og inddraget gennem deres organisationer og repræsentanter.

Det er simpelthen en forudsætning – længere rækker tilliden ikke efter udbruddet af den dybe finansielle krise, som har værdiskadet det danske samfund – for slet ikke at tale om, hvad vi er vidne til i landene ved Middelhavet. Hvem har skylden – og hvem skal betale – er det evige spørgsmål som skal besvares!

Men helt nede på jorden forudsætter dialogen og samarbejdet om løsninger en langt højere grad af ligeværdighed for parterne og deres repræsentanter - på alle niveauer af arbejdsmarkedet, i brancher og virksomheder.

Vi mangler klare politiske signaler for fremtiden

Desværre ser det ud til, at arbejdsgivermodparterne i stat og kommuner ikke helt har forstået budskabet om dialog og samarbejde – så derfor er det nu skåret ud i pap i fagbevægelsens krav ved overenskomstforhandlingerne i foråret i form af en såkaldt ”Tillidsreform”. Vi vil i senere artikler på hjemmesiden redegøre for dette væsentlige reformkrav.

Statens arbejdsgiverorganisation, Moderniseringsstyrelsen, har ikke i nævneværdig grad ændret signaler i sin tilbageholdenhed overfor fagbevægelsen og tillidsrepræsentanterne efter regeringsskiftet. Kun navnet er ændret – tidligere hed det nemlig Personalestyrelsen. Man fremturer med stadig stærkere krav om forringelser for de offentligt ansatte og deres tillidsrepræsentanters muligheder for at udføre et fagligt arbejde.

Og som om det ikke kunne være nok, så er selvsamme Moderniseringsstyrelse netop blevet dømt i Ligebehandlingsnævnet for aldersdiskrimination og skal udrede en større erstatning til de ramte og nu ledige lønmodtagere - vel at mærke i en tid hvor ledighed kan være socialt katastrofalt.

Altså tilfælde af klare lovovertrædelser – af den styrelse som skal fungere som en slags personalepolitisk controller for de statslige virksomheder og styrelser af de regler og love, som Folketinget har besluttet skal gælde. Det kan befrygtes, at der nu kan rejses tilsvarende og andre sager rundt om på de statslige arbejdspladser – grundet forkert rådgivning på arbejdsgiversiden. Det er fatalt for tilliden til ”systemet”.

Der er også her behov for klare politiske signaler om viljen til dialog og samarbejde, hvilket nærmest er det stik modsatte af, hvad Moderniseringsstyrelsen har meldt ud i deres arbejdsgiverkrav til de kommende overenskomstforhandlinger de nærmeste måneder.

Godt nytår – det trænger vi til

Som det ses, har vi som fagforening og tillidsrepræsentanter i HK Trafik & Jernbane temmelig store udfordringer allerede fra starten af året – og det er store sager, som er i spil. Vi ved godt, at lige om lidt så starter forhandlingerne om de nye overenskomster bag lukkede døre – og dernæst med en øredøvende ordkrig i medierne, hvor lønmodtagerne vil blive afkrævet mådehold, lønstop, billigt overarbejde, forringelser for tillidsrepræsentanter etc.

Vi kan ikke love jer noget sikkert om, hvor vi lander – men vi vil holde jer som medlemmer så godt orienteret som muligt og allerede nu opfordre jer til at følge nøje med i overenskomstsituationen og den politiske udvikling. Og se på det med de briller vi her har leveret.

Samtidig skal vi bede jer om at støtte op om HK Trafik & Jernbane og jeres tillidsrepræsentanter, når presset stiger, og slagene skal slås senere i foråret.

Vi kan ikke love jer et absolut godt nytår – vi kan håbe og arbejde på det – men en ting er sikkert: kedeligt bliver det ikke.

Med venlig hilsen

Andreas Hasle, formand

Overenskomst Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk