HK.dk logo

Det får du med de nye overenskomster

20. april 2017  |  HK Privat  |  Dorthe Nerving Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i overenskomstfornyelsen. Vi tager udgangspunkt i industriens funktionæroverenskomst, fordi aftalerne herfra mere eller mindre bliver kopieret over i de andre overenskomster. Men der kan være afvigelser. Så er du omfattet af en af de andre landsoverenskomster, skal du lige tjekke den.


Ikoner med de vigtigste elementer i de nye overenskomster

Fritvalgskontoen fordobles

Din fritvalgsordning (der hedder noget forskelligt i overenskomsterne: fritvalgskonto, fritvalgs lønkonto, særlig opsparing eller opsparingsordning) bliver forhøjet med 2 %. Den kan stadig bruges til ekstra lønudbetaling eller ekstra pensionsopsparing, men kan nu også bruges til at købe børneomsorgsdage eller seniorfridage. Fritvalgskontoen stiger med 0,7 % pr. 1. marts 2017, yderligere 0,7 % fra 1. marts 2018 og derefter med 0,6 % fra og med 1. marts 2019.

Uddannelsesløft med fuld løn

”Aftalt uddannelse” er en ny ordning, som giver dig fuld løn under hele uddannelsen. Er der indgået en lokalaftale i virksomheden, kan du få op til 60 dages uddannelse inden for ordningen, fx en fuld akademiuddannelse. På en del af overenskomsterne afsættes penge til et kollektivt uddannelsesløft. Pengene skal bruges til uddannelse, der rækker lige fra grundlæggende kurser i læsning og matematik til mellemlange videregående uddannelser. Træder i kraft 1. september 2017.
NB! Vær opmærksom på, at du ikke kan tage selvvalgt og aftalt uddannelse samtidig.

På industriens område bliver der ansat uddannelseskonsulenter, som skal rådgive og hjælpe virksomhederne med at få tilrettelagt uddannelsesforløb for medarbejderne.

Seniorer kan trappe ned i tid

Du får en individuel ret til at købe seniorfridage, når du er fem år fra pensionsalderen. Tidligere kunne man kun det, hvis der var indgået en lokalaftale om nedsat arbejdstid til ældre medarbejdere på arbejdspladsen. Du kan betale med din fritvalgskonto og/eller ved at erstatte pensionsbidrag (dog minus administrationsomkostninger og forsikringer. Når ordningen er fuldt indfaset kan du købe op til 32 dage.

Mere luft i børnefamiliernes hverdag

Du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Indtil nu er det blevet regnet for barns 1. sygedag, hvis du fx blev kaldt hjem for at hente dit syge barn kl. 14. Med den nye aftale har du ret til løn resten af dagen og til at holde fri med løn den efterfølgende dag. Træder i kraft 1. maj 2017.

Fremover får forældre fuld løn, når de holder de 13 ugers forældreorlov. Hidtil har der været et loft på 140-145 kroner pr. time. Som hidtil er 5 uger reserveret til den ene forælder, og 5 uger til den anden. Forældrene aftaler selv, hvem der skal have de sidste 3 uger. Gælder for forældreorlov, der påbegyndes tidligst 1. juli 2017.

Forældre, der har ret til at holde fri i forbindelse med barns sygedag, får mulighed for at købe to børneomsorgsdage pr. år via fritvalgskontoen. To børneomsorgsdage vil cirka koste en fjerdedel af det, der bliver sat ind på fritvalgskontoen i løbet af et år. Træder i kraft 1. maj 2017.

Retten til at holde 5 dage fri inden for 12 måneder ved børns hospitalsindlæggelse udvides, så retten også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet. Træder i kraft 1. maj 2017.

Systematisk overarbejde

I virksomheder, hvor arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten ikke har kunnet blive enige om at indgå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle systematisk overarbejde i perioder med travlhed.
Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer om ugen - 1 time om dagen. Overarbejdstimerne skal afspadseres i hele dage og inden for 12 måneder, og overarbejdsbetalingen følger overenskomstens almindelige satser. Træder i kraft 1. marts 2017.

Tillidsrepræsentanter 

Når en tillidsrepræsentant stopper med sit hverv efter mindst tre års virke, men fortsætter i virksomheden, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling. Træder i kraft 1. maj 2017.
Vederlag til tillidsrepræsentanter forhøjes. Træder i kraft 1. april 2017.
Opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter, der har haft posten i mere end et år, forlænges med seks uger i det første år efter, han eller hun er gået af som tillidsrepræsentant. Træder i kraft 1. maj 2017.

Overenskomstdækning

Overenskomstens dækningsområde udvides, så flere funktionærer vil være omfattet af overenskomsten.
En ny aftale sikrer, at det bliver lidt lettere at få afklaret, om vi indfrier kravene til at få overenskomst i en virksomhed, hvor vi skal opfylde 50%-reglen. Reglen, som siger, at mindst 50 % af medarbejderne skal være medlem af HK, for at de har ret til at få en overenskomst. Træder i kraft 1. maj 2017.

Nyskabelser i andre overenskomster

De forbedringer, som HK/Privat har forhandlet hjem på industriens område, går igen i de fleste andre overenskomster. Og så er der nogle særlige forbedringer i nogle af de øvrige overenskomster. Her er et udpluk

Dansk Erhverv, IT-overenskomsten

It-overenskomsten kan som noget nyt også omfatte beslægtede virksomheder som medie-, tele- og supportvirksomheder, eksempelvis callcentre.

Dansk Erhverv, Reklame & Forlagsoverenskomsten

Medarbejdere, som ikke er funktionærer, får ret til en godtgørelse, hvis de bliver opsagt efter minimum 3 års ansættelse. Godtgørelsen er på 5.000 kr. efter 3 års ansættelse, 10.000 kr. efter 6 års ansættelse og 15.000 kr. efter 9 års ansættelse. Træder i kraft 1. maj 2017.

Grakom

Muligheder for at vælge flere tillidsrepræsentanter på større virksomheder forbedres.

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Vikaransatte kan som noget nyt tage deres anciennitet med, hvis de efter tre måneders ansættelse som vikarer bliver ansat i brugervirksomheden.

Tandlægeforeningen

Alle tandklinikassistenter er sikret en lønstigning på 500 kroner mere om måneden fra 1. maj 2017 og 400 kroner mere om måneden fra 1. april 2018 og 1. april 2019. Lønstigningen kan ikke modregnes i de personlige tillæg.
Fremover har du ret til to uddannelsesdage pr. år i stedet for tre (værdien af den ene dag bliver brugt på andre forbedringer i overenskomsten). Uddannelsesdagene kan fortsat spares op, så du har seks dage i alt i overenskomstperioden. Bruger du ikke alle dine uddannelsesdage, skal værdien af de uforbrugte dage indbetales til en motivationskonto. Midlerne herfra skal bruges til faglige tilbud og kurser, som alle tandklinikassistenter kan tilmelde sig.
Elever får pension fra deres 20 års fødselsdag.
Reglerne for afvikling af afspadsering ændres, så din arbejdsgiver skal varsle afspadsering med minimum en uge, medmindre I aftaler andet.

Tekniq

Når du fratræder et job, skal du have også have arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag af opsparede feriepenge.

OK2017 Overenskomst

Medlemmerne har stemt ja til de nye overenskomster


Se listen over forlig

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk