HK.dk logo

Dom i pensionssag kan være mange millioner værd for fyrede forsvarsansatte

23. maj 2017  |  HK Stat  |  hk forsvarets landsklub  | 

Linda Jønsson

Linda Jønsson har med hjælp fra HK fået byrettens ord for, at hun er blevet snydt for flere hundrede tusinde kroner i pension. Foto: Mikkel Østergaard 

En politisk aftale skal udmøntes i lovgivning for at være gyldig. Det kan man udlede af en dom afsagt i Københavns Byret om pension til civilt ansatte i forsvaret. Dommen slår også fast, at en mangeårig kutyme for et medarbejdergode er sidestillet med et retskrav.

Forsvarsforliget i 2012, som bl.a. indebar at fjerne retten til at få tildelt ekstra pensionsår til civilt ansatte i forsvaret, var ikke begrundelse for at tage retten fra de to HK'ere Marianne Larsen og Linda Jønsson, der blev opsagt i 2013 som følge af forliget. Det har byretten afgjort i en sag, som HK har anlagt mod forsvaret. 

Marianne og Linda henvendte sig til deres lokale HK-afdelinger, da deres arbejdsgiver ikke gav dem ekstra pensionsår i forbindelse med, at de blev sagt op på grund af de besparelser, der fulgte med forsvarsforliget for 2013-2017. Det havde ellers været kutyme i forsvaret gennem cirka 30 år med hjemmel i en såkaldt kundgørelse om, at der kan gives ekstra pensionsår til civilt ansatte ved afskedigelse på grund af besparelser. 

I retten argumenterede Forsvarsministeriets Personalestyrelse for, at de to HK'ere ikke skulle have de ekstra pensionsår, fordi de politiske partier bag forsvarsforliget 2013-2017 havde bestemt, at der skulle 'effektiviseres' på området på linje med staten i øvrigt. Derfor skulle den hidtidige praksis for at give op til 10 ekstra pensionsår til civilt ansatte, der blev sagt op i forbindelse med dette forlig, stoppe, med virkning fra da det blev indgået i 2012. 

Undren førte til retssag 

Da Marianne efter 32 års ansættelse i forsvaret i Hjørring får sit opsigelsesbrev 29. april 2013, undrer hun sig over, at der ikke står noget om ekstra pensionsår.  

- I alle årene havde jeg jo set andre i samme situation få tillagt ekstra pensionsalder. Men når jeg spurgte til det, var det den almindelige opfattelse, at der ikke var noget at gøre, fortæller hun. 

Tilsvarende oplevelse har Linda på Søværnets Skole, da hun bliver opsagt 11. november 2013 efter 33 års ansættelse i forsvaret – ligesom Marianne med 6 måneders varsel. 

Uafhængigt af hinanden begynder Marianne og Linda – drevet af skuffelse og uretfærdighedsfølelse – at grave i sagen. Fx ved Linda, at der eksisterer en kundgørelse, som giver mulighed for at tildele ekstra pensionsalder til civilarbejdere, og at den er gældende frem til 31. december 2013 – altså også på det tidspunkt, hvor hun blev sagt op. 

- Gennem 25 år var det en del af mit job at rette i publikationer, hvor kundgørelse B. 5-10 var omtalt, så jeg kendte den udmærket og havde set den blive anvendt, fortæller hun. 

Hver for sig kontakter Linda og Marianne deres respektive HK-afdelinger i Hovedstaden og Nordjylland, som efter nogle møder med arbejdsgiverne går videre med sagen til HK Stat. Efter flere forgæves forhandlinger med forsvaret vælger HK i februar 2016 at gå rettens vej for de to medlemmer. 

3 enige dommere: Kutymen vinder  

Mens sagen står på, gør det lille ord 'kan' i kundgørelsen, og at der derfor er tale om en kutyme, at Linda ikke helt tør sætte sin lid til en sejr. Og for Marianne fylder skuffelse og vrede i ventetiden.   

Da dommen endelig bliver afsagt i Københavns Byret 7. april 2017 lægger de 3 dommere vægt på, at den kutyme, som arbejdsgiveren har benyttet gennem cirka 30 år, er at betragte som et retskrav for de omfattede medarbejdere, så længe kundgørelsen var gældende. Og det var den indtil udgangen af 2013 – uanset at den politiske forligskreds i november 2012 havde besluttet, at den skulle ophæves. 

Både Marianne og Linda modtager dommen sejrsglade og med følelsen af armene i vejret. Marianne, som i forvejen har optjent 27 pensionsår, kan nu forvente at få op til 10 ekstra pensionsår. Det kan for hende betyde en million kroner ekstra, hvis hun når den gennemsnitlige levealder for kvinder, har hun regnet ud. Linda, som har optjent 33 pensionsår, har nu rettens ord for, at hun kan få op til 4 år ekstra. Det maksimale, man kan opnå, er 37 pensionsår.  

Forsvaret anker til landsretten 

Et lille skår i Marianne og Lindas glæde er der dog, for efter byrettens dom har forsvaret valgt at gå videre og anke til landsretten. Men uanset udfaldet heraf mener konsulent i HK Stat Thomas Lynge Madsen, at der i første omgang er tale om en vigtig sejr, som i sidste ende kan få meget stor betydning for Marianne og Lindas mange kolleger, der blev sagt op i 2013 i forbindelse med forsvarsforliget.  

- Selvom landsretten nu skal se på sagen, er vi rigtig glade for, at byretten i første omgang fastslår, at vores medlemmer ubestridt opfylder betingelserne for at få tildelt de ekstra pensionsår, og at indgåelsen af den politiske aftale ikke i sig selv ophæver retskravet. Hvis HK vinder sagen i landsretten, vil den have afsmittende virkning på de ganske mange andre civile medarbejdere fra forskellige faggrupper, som forsvaret også har snydt for ekstra pensionsår. Det kan handle om mange millioner kroner samlet set, siger han. 

Det er ikke opgjort, hvor mange medarbejdere fra forskellige personalegrupper som er berørt af sagen, men det kan dreje sig mellem 50 og 100 mennesker. For nogle udgør værdien af op til ti pensionsår mellem 700.000 og 1.000.000 kroner, mens det for andre er meget mindre. Det afhænger af den enkeltes løn og anciennitet. 

Fakta om tjenestemandspension

En tjenestemandspension er anderledes skruet sammen end almindelige arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor der løbende indbetales til en pensionsordning i et pensionsselskab. I stedet optjener man pensionsrettigheder fra tjenestemandsloven. 

I henhold til tjenestemandsloven optjener medarbejderen ret til pension ved pensionering, alt efter hvor længe man har været ansat sammenholdt med ens løn ved pensionering. Størrelsen på ens pension ved pensionering afhænger derfor dels af, hvor længe man har været ansat og ens løn ved pensionering, hvor man får en vis procentsats af ens slutløn resten af livet. 

Hvis man fx har været ansat i 27 år får man én procentsats af sin løn, når man pensioneres – nemlig 44,50 procent. Men hvis man pensioneres med op til 10 år ekstra pensionsalder tillagt, så får man 57 procent af ens løn i pension. Hvis beregningsgrundlaget er fx 300.000 kroner om året, giver det en forskel på cirka 38.000 kroner om året resten af ens liv. Det bliver til rigtig mange penge. Fx giver 25 års levetid efter pensionering cirka 1 million kroner.

  

Uddrag af kundgørelse for forsvaret B. 5-10

'Efter tekstanmærkning nr. 101 til finanslovens §12. Forsvarsministeriet, kan der gives det under forsvaret ansatte civile personale, der afskediges, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år omregnet til fuld tid, og dermed har opnået ret til egenpension efter civilarbejderloven, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden (…).'


Civilarbejderloven § 2

Personer, der omfattes af denne lov, er med de i § 3 fastsatte afvigelser berettigede til pension og efterindtægt efter tilsvarende regler, som gælder for tjenestemænd efter kapitel 2-8 samt §§ 40-44 i lov om tjenestemandspension. Stk. 2.  Ansættelsestid i stillinger, der omfattes af denne lov, regnes i henseende til pensionsalder lige med ansættelsestid i tjenestemandsstilling. 

Kilde: Retsinformation   

Pensionsalder er det antal år, en tjenestemand har været ansat. Tjenestemænd kan i særlige tilfælde få tillagt forhøjet pensionsalder. Det højeste antal pensionsår, man kan opnå, er 37. 

Kilde: PAV

 

 


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk