Mandag den 12. marts 2018 modtog HK Kommunal lockout og boykot varsler fra KL. 

Varslerne var ikke klare og entydige, og det var ikke muligt at identificere de medlemmer, der blev varslet lockout for.

Efter flere brevvekslinger og et møde mellem HK Kommunal og KL, hvor LO også deltog, kan HK Kommunal nu konstatere, at følgende områder ikke er omfattet af den varslede lockout på det kommunale område:

  • Ansatte i § 60 selskaber omfattet af Administration og IT overenskomsten samt overenskomsten for tandklinikassistenter
  • Ansatte i trafikselskaber
  • Ansatte i løn og personaleadministrative enheder (se mere nedenfor)
  • Ansatte ved en række institutioner oplistet i KL´s varslingsbrev; plejecentre, aktivitetstilbud, hjemmesygepleje, døgninstitutioner mv. For alle disse tilfælde gælder, at det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at man er ansat med tjeneste på den pågældende institution/arbejdsplads.
  • Ansatte ved kommunernes forsyningsaktiviteter; her forstås ansatte med opgaver knyttet til forsyningsaktiviteter, som såfremt kommunen ikke selv varetog opgaven ville være placeret i selvstændige selskaber
  • Socialformidlere på børne/familieområdet, der varetager myndighedsopgaver, der også omhandle akutanbringelser af børn og unge.

Præcisering på løn- og personaleadministration

For ansatte i løn og personaleadministrative enheder gælder, at man skal være ansat i en decideret enhed, uanset om denne ligger centralt fx på rådhuset eller decentralt fx i en fagforvaltning. Det vil sige at fx skolesekretærer der som en del af deres arbejde varetager løn og personaleadministration er omfattet af lockouten.

Ansatte i løn og personaleadministrative enheder, der ikke arbejder med løn og personalesager – er ikke undtaget fra lockouten. Det vil sige, at hvis man fx arbejder med arbejdsmiljø og sidder i løn og personaleadministrationen så er man ikke er undtaget fra lockouten.

Aftalte undtagelser på børne/familieområdet

I rammeaftalen om nødberedskab mellem KL og HK Kommunal er der endvidere aftalte nogle undtagelser fra konflikten på børne/familie-området. Socialformidlere ansat ved børnehuse eller ved beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 er undtaget fra konflikten. Ligesom socialformidlere med myndighedsopgaver ift akutanbringelser af børn (§ 58 sager) er undtaget.

For både socialformidlere og ansatte på Administration og IT-overenskomsterne gælder, at hvis de har opgaver/funktioner, der indebærer at de modtager underretninger om børn/unge, så er de også undtaget fra konflikten.

Kan ikke være delvist undtaget

Endelig har KL præciseret, at man ikke kan være delvist undtaget fra lockouten. Det betyder, at hvis man kun delvist arbejder med opgaver, der er undtaget fra lockouten – så er man undtaget i hele ens beskæftigelse. Det betyder også, at hvis man er ansat med flere tjenestesteder og det ene tjenestested er undtaget fra lockouten, så er hele ens beskæftigelse undtaget fra lockouten.