Overenskomsten med Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere har været til urafstemning blandt medlemmerne, og flere end 9 og 10 vendte tommelfingeren op til det resultat, som HK/Privats forhandlere skrev under på i begyndelsen af marts.

Sagt mere præcist stemte 92,9 % af dem, der deltog i urafstemningen, ja til den nye overenskomst, og 7,1 % stemte nej.

Stemmeprocenten var på 33,42 %, hvilket er i den lave ende, når man sammenligner med stemmeprocenterne på andre af HK/Privats overenskomster.

De omkring 500 medarbejderne inden for HK's område kan nu se frem til forbedringer, der læner sig op ad det store private område, som blev fornyet sidste forår.


De vigtigste resultater i den nye overenskomst:

Lønstigninger:
Minimallønnen stiger 321 kr. pr. måned pr. 1. marts 2018
Minimallønnen stiger 321 kr. pr. måned pr. 1. marts 2019
Minimallønnen stiger 321 kr. pr. måned pr. 1. marts 2020

For stigningerne gælder, at 150 kr. pr. stigning ikke kan modregnes. Det betyder, at uanset hvad du tjener, skal de 3 x 150 kr. udmøntes i stigninger i din personlige løn.

Forskudt tid
Tillæggene for forskudt tid forhøjes med:
1,6 % pr. 1. marts 2018
1,6 % pr. 1. marts 2019
1,6 % pr. 1. marts 2020

Fritvalgskonto
Indbetalingen stiger
0,7 % pr. 1. marts 2018 til 2,7 % af den ferieberettigede løn
0,7 % pr. 1.marts 2019 til 3,4 % af den ferieberettigede løn
0,6 % pr. marts 2020 til 4,0 % af den ferieberettigede løn

6. ferieuge
Fremover kan det ved lokalaftale aftales, at fridage under den 6. ferieuge afvikles i timer.

Afspadsering
Fremover kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du afvikler planlagt afspadsering, hvis du er syg og sygemelder dig, inden afspadseringen begynder. Med virkning fra 1. marts 2018.

Grundlovsdag
Falder grundlovsdag på en arbejdsdag, kan du og din arbejdsgiver aftale, at du holder fridagen på et andet tidspunkt.

Seniorordning
Nu får du ret til at aftale en seniorordning, som kan træde i kraft, når der er mindre end 5 år, til du skal på pension.
Du kan finansiere lønnedgangen med din fritvalgskonto og indbetalingen på din pensionsordning, dog minus administrationsomkostninger og forsikringer. Træder i kraft 1. marts 2018, men du kan tidligst holde seniorfridage i 2019.
Når finansieringen er fuldt indfaset, kan du købe op til 32 dage om året.

Bedre vilkår for børnefamilier
Barns 1. sygedag
Retten til barns 1. sygedag udvides, så du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Det vil sige, at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og fri med løn den efterfølgende dag. Træder i kraft 1. maj 2018.
Børneomsorgsdage
Du får ret til at holde 2 børneomsorgsdage pr. år, når du har 6 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Du kan finansiere dagene via din fritvalgskonto. Træder i kraft 1. marts 2018.

Forældreorlov
Fremover har forældre ret til fuld løn i samlet 13 ugers forældreorlov. 5 uger er reserveret til den ene forældre, og 5 uger til den anden. Forældrene vælger selv, hvem der skal have de sidste 3 uger. Der er fortsat fuld løn under graviditets-, barsels- og fædreorlov. Gælder for forældreorlov, der påbegyndes tidligst 1. juli 2018

Barns indlæggelse i hjemmet
Retten til at holde 5 dage fri inden for 12 måneder ved børns hospitalsindlæggelse udvides, så retten også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet. Træder i kraft 1. maj 2018.

Aftalt uddannelse
I overenskomstperioden kan der indgås lokalaftaler om længere uddannelsesforløb til medarbejderne.
Ordningen, som hedder ”aftalt uddannelse”, yder fuld løndækning, når du tager uddannelse. Er der indgået en aftale i virksomheden, kan du få op til 60 dages uddannelse inden for ordningen, fx en fuld akademiuddannelse. Vær opmærksom på, at du ikke kan tage selvvalgt og aftalt uddannelse samtidig. Træder i kraft 1. september 2018.

Uddannelse i opsigelsesperioden
Bliver du opsagt og har ubrugte uddannelsesdage under selvvalgt uddannelse, får du ret til at afvikle de ubrugte uddannelsesdage i opsigelsesperioden. Du kan tage op til 6 ugers uddannelse.

Ændret arbejdstid
Fremover bliver det muligt at indgå lokalaftaler om ændringer af arbejdstiden, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Lokalaftalen indgås med tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant kan den lokale HK-afdeling inddrages.

Elever
Elevsatserne stiger i gennemsnit 1,7 % pr. år.

Som en forsøgsordning får elever ret til at søge støtte i kompetencefonden til uddannelse i fritiden.

Tillidsrepræsentanter
Når en tillidsrepræsentant stopper efter minimum 3 års hverv, men fortsætter i virksomheden, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling, hvis der er behov for det.

Vederlag:
• På arbejdspladser, hvor der er op til 49 medarbejdere under overenskomsten, forhøjes vederlaget til 9.000 kr. pr. år.
• På arbejdspladser, hvor der er mellem 50 og 99 medarbejdere under overenskomsten, forhøjes vederlaget til 16.500 kr. pr. år.
• På arbejdspladser, hvor der er over 100 medarbejdere under overenskomsten, forhøjes vederlaget til 33.000 kr. pr. år.
Træder i kraft 1. april 2018.

Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet. Træder i kraft 1. maj 2018.

Obs! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.