Et socialt frikort kan være på vej til landets mange udsatte og hjemløse.

Med frikortet for udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved at arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det er borgere med særlige sociale problemstillinger, som frikortet er møntet på.

Men derudover skal betingelserne afsnit V i lov om social service være opfyldt, ligesom at borgeren hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort.

IT sluger de fleste millioner

Den IT-mæssige løsning bag forslaget har dog mødt modstand.

Af de 45 millioner kroner, som er afsat til forsøget med frikort, går kun de 14 mio. kr. til borgeren, mens 31 mio. kro bruges på et nyt IT-system.

IT-løsningen forventes at bestå af en database, som kommunen opretter det sociale frikort på og som virksomheden indberetter aktivitet på ved hjælp at et identifikationsnummer for det pågældende sociale frikort. 

På baggrund af kommunens registrering af de udstedte sociale frikort skal IT-løsningen kunne vise, f.eks. via en app, om det pågældende cpr-nummer har et socialt frikort, og om der er et tilstrækkeligt beløb til rådighed under de 20.000 kr, ligesom Skat og andre myndigheder også skal have adgang.