Røde Kors har igen været ude i en afskedigelsesrunde. I perioden oktober 2016 og ét år frem blev medarbejderstaben i asylafdelingen halveret fra 1313 til 661 ansatte. Foto: Miriam Nielsen

Siden der i 2015 gik tusindvis af flygtninge på de danske motorveje i håbet om en bedre tilværelse, er flygtningestrømmen de sidste par år faldet drastisk. Derfor har Udlændingestyrelsen varslet lukninger og nedskæringer på en række af Røde Kors' asylcentre.

Beslutningen bevirker, at Røde Kors må ud i endnu en masseafskedigelsesrunde, der anslås at koste over 40 HK-stillinger. Forløbet omkring masseafskedigelserne omfatter i alt cirka 70 afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for 33 medarbejdere fordelt på asylcentre og administration.

Tvivl om rettidig inddragelse

Mandag den 5. juni modtager Røde Kors varslet fra Udlændingestyrelsen om, at asylcentre i Nordsjælland, Midtjylland og på Bornholm skal barberes ned eller helt lukkes. Samme dag bliver samarbejdsudvalget i Røde Kors (ASU) orienteret om situationen på mail og ledelsen indkalder til et personalemøde næste dag.

Det faktum, at tillidsrepræsentanterne og ASU ikke bliver inddraget i en drøftelse om besparelserne før personalemødet, er ifølge HK Stat et brud på samarbejdsudvalgsaftalen mellem de faglige organisationer og Moderniseringsstyrelsen, som Røde Kors er underlagt.

I samarbejdsudvalgsaftalen § 3 stk. 2 er det beskrevet, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indgå i en grundig drøftelse med repræsentanter fra medarbejdersiden, inden der tages en endelig beslutning om for eksempelvis større omstruktureringer på arbejdspladsen:

HK Stat: Centrale aftaler skal følges

18. juni finder masseafskedigelsesforhandlinger sted. Et møde, hvor Røde Kors-ledelsen, anført af asylchef Anne la Cour, orienterer tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer om baggrunden for afskedigelserne. På mødet kritiserede HK Stat Røde Kors for ikke at have inddraget samarbejdsudvalget (ASU) tilstrækkeligt.

- Processen er foregået meget hurtig. Røde Kors glemmer, at de her beslutninger er noget, der skal drøftes i ASU, inden beslutningen bliver meldt ud på personalemøder. Det har vi sagt ofte, når der har været afskedigelser af større omfang, siger faglig konsulent i HK Stat Lonnie Holm Aabroe.

Hun påpeger, at inddragelse af ASU er nedfældet i både Røde Kors egne retningslinjer og i samarbejdsudvalgsaftalen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på statens område.

- Et ekstraordinært SU-møde (samarbejdsudvalgsmøde red.) kan afholdes med kort varsel, hvilket kunne være sket umiddelbart efter meddelelsen fra Udlændingestyrelsen. - At de personalemæssige skal gå hurtigt, skyldes i udgangspunktet økonomien i forhold til de ansattes opsigelsesvarsler. Jeg mener ikke, at de korte varsler fra Udlændingestyrelsen udelukker, at Røde Kors skal følge de centrale aftaler, vi har. De har netop til hensigt at inddrage medarbejderne, således at beslutninger og den efterfølgende afskedigelsesproces kan håndteres i organisationen på bedst mulig vis.

- Det er vigtigt at forstå og anerkende, at medarbejderrepræsentanterne kan bidrage med at orientere baglandet, svare på spørgsmål og på den måde skabe mere ro på bagsmækken i en forvejen trist situation, siger Lonnie Holm Aabroe.

Asylchef: Vi tager kritikken til efterretning

Asylchef i Dansk Røde Kors' asylafdeling Anne la Cour forklarer situationen med, at når Udlændingestyrelsen beslutter at skære ned på asylcentrene, er det en hurtig proces, der går i gang med at effektuere besparelserne. Derfor valgte Røde Kors at prioritere personalemøder fremfor at inddrage ASU til drøftelser.

- Sagen er, at vi først 5. juni bliver orienteret om nedskæringerne af Udlændingestyrelsen. Samme dag om eftermiddagen orienterer vi skriftligt ASU om besparelserne, og at der vil være personalemøder næste dag (6. juni) Vi prioriterer ikke at inddrage ASU mere, fordi vi vægter at orientere personalet først, siger Anne la Cour og fortsætter:

- Det gør vi, fordi centrene på Bornholm skal lukke. Der mener vi, at de skal orienteres om lukningen først, fremfor de skal læse det i Bornholms Tidende. Der er også et budget for 2019, der skal gå op. Det gør, at vi skal afvikle besparelserne hurtigst muligt for at undgå at skære yderligere.

- Det er også et krav fra Udlændingestyrelsen, at budgettet for 2019 er i balance. Vores HR-afdeling er presset, og der også en sommerferie, der gør det svært at vente til juli. Vi vurderede, det var bedst at gøre det nu, for at reducere omkostningerne, også de menneskelige.

Anne la Cour erkender, at Røde Kors ikke har inddraget ASU i tilstrækkelig grad efter SU-aftalens anvisninger, men understreger også, at det ikke er fast praksis i den humanitære hjælpeorganisation. - Det forholder sig ikke sådan, at det er en fast praksis for ikke at inddrage ASU fremover. Derfor vil vi også foretage en evaluering af forløbet. SU-aftalen har værdi for os, men i denne situation har vi prioriteret anderledes på grund af tidspresset.

Asylchefen påpeger dog, at der har fundet inddragelse og drøftelser sted på lokalt plan i regionaludvalgsregi, som er underordnet ASU, der er hovedsamarbejdsudvalget i Røde Kors.

- På lokalt plan har vi inddraget de tillidsvalgte. Vi har afholdt regionaludvalgsmøder, som er udvalg på lokalt plan under ASU, før personalemøderne 6. juni. Her har de tillidsvalgte haft mulighed for at drøfte besparelserne med ledelsen.

At regionaludvalgsmøderne blev afholdt FØR personalemøderne 6. juni har HK Stat fået bekræftet fra flere sider. I første omgang havde asylchef Anne la Cour fortalt, at Regionaludvalgsmødet fandt sted i perioden 6 – 21. juni EFTER personalemøderne, uden at kunne specificere det nærmere med datoer og tidspunkter.

HK Stat har forgæves forsøgt at få afskedigede Røde Kors-medarbejdere i tale, men ingen har ønsket at udtale sig.

 

Fakta om masseafskedigelserne i Røde Kors

 

I samarbejdsudvalgsaftalen § 3 stk. 2 er det beskrevet, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indgå i en grundig drøftelse med repræsentanter fra medarbejdersiden, inden der tages en endelig beslutning om for eksempelvis større omstruktureringer på arbejdspladsen: I et samarbejdsudvalg skal ledelsen informere om:

  • Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation.
  • Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng.
  • Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold.
 

Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning, lyder det i samarbejdsudvalgsaftalen.

Læs SU-aftalen for statens område her

 

Afskedigelserne i tal

70 ud af i alt 419 medarbejdere i Røde Kors' asylafdeling bliver i denne omgang afskediget, mens yderligere 33 medarbejderes vilkår ændres væsentligt. Af de 70 er over 40 af de afskedigede ansat i HK-stillinger på de berørte asylcentre og i administrationen. Det endelige tal kendes ikke, da HK Stat ikke er bekendt med tallene fra de enkelte faggrupper på Bornholm.

Asylcentrene på Bornholm i Rønne og Åkirkeby lukker per 30. september. Samtlige 18 medarbejdere mister deres arbejde.

I Nordsjælland lukker Center Gribskov i Mårum. Modtagelse af uledsagede børn og unge flytter i stedet til Center Sandholm i Birkerød. 29 medarbejdere afskediges, heraf 24 på HK-overenskomst. 7 ansattes vilkår ændres væsentligt. 3 af dem er på HK-overenskomst.

I Midtjylland flytter omsorgsopgaven fra Center Thyregod til Center Jelling. Center Thyregod bliver omlagt til et center for enlige mænd.

8 medarbejdere afskediges, hvoraf 6 er på HK-overenskomst. 23 medarbejderes vilkår ændres væsentligt, heraf 13 på HK-overenskomst

I Røde Kors' asylafdelings hovedkontor på Frederiksberg i København afskediges 15 ansatte, heraf 8 administrative medarbejdere på HK-overenskomst. 3 ansattes vilkår ændres væsentlig, heraf 1 på HK-overenskomst.

Røde Kors' asylcentre i Nordsjælland og Midtjylland lukker ved udgangen af året. 

Centermedarbejdere på Røde Kors' asylcentre er omfattet af en fællesoverenskomst mellem HK Stat og Socialpædagogernes Landsforening (SL), mens de administrative medarbejdere i administrationen i København er ansat på en ren HK Stat-overenskomst. Enkelte Røde Kors-medarbejdere på overenskomst under AC, 3F, Danmarks Lærerforening, Danske Socialrådgivere, Dansk Sygeplejeråd, PROSA og FOA er omfattet af afskedigelserne.

 

En branche med store udsving

Det er ikke første gang i Danmark, at den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation må ud i en afskedigelsesrunde. Alene i perioden fra oktober 2016 og ét år frem blev medarbejderstaben på landets asylcentre halveret fra 1313 til 661 medarbejdere. I 2016 drev Røde Kors 32 centre. På nuværende tidspunkt er der otte. Ved udgangen af året driver Røde Kors fem centre.

De store udsving i centre og medarbejdere hænger sammen med den gældende udlændingepolitik samt antallet af asylansøgere ved de danske grænser.

- Der kommer fortsat få asylansøgere til Danmark. En enkelt indkvarteringsplads på et asylcenter koster en kvart million kroner årligt, og det er en af grundene til, at vi løbende tilpasser antallet af indkvarteringspladser. Vi og vores operatører ved, at der kan ske store udsving i denne branche. Det er et rammevilkår, skriver kontorchef i Udlændingestyrelsen Thomas Mortensen i en mail til HK Stat.

 

Kilder: Avisen.dk, Røde Kors, HK Hovedstaden, Udlændingestyrelsen