Frikortsagen for tjenestemænd og overenskomstansatte blev i dag den 20. august hovedforhandlet i Højesteret.  Sagen er som bekendt blevet anket af HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund til Højesteret. Østre Landsret gav os ikke medhold i, at medlemmer med fribefordring have frikortet tilbage, ellers skulle de have kompensation. Derfor lå sagen nu på Højesterets bord.

Retten var sat med fem dommere, der hørte på forelæggelse af sagen af HK Trafik & Jernbanes advokat Peter Breum og Dansk Jernbaneforbunds advokat Henrik Karl Nielsen. Forelæggelserne blev afsluttet med procedurer fra begge advokater og fra Banedanmarks advokat, kammeradvokaten ved advokat Niels Banke. I alt tog retssagen små 3 timer.

Baggrunden for at det kunne gøres så hurtigt i Højesteret var, at retten ”genbrugte” de nedskrevne vidneforklaringer fra Østre Landsret. Derfor var advokaternes rolle udelukkende at udlægge, hvordan sagen skulle forstås. Og der var forventeligt ikke enighed.

Advokaterne for HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund lagde især vægt på, at fribefordring var kendt så langt tilbage som DSB-loven fra 1896. Og kammeradvokatens argument om, at fribefordringen ikke var aftalt ved overenskomstforhandlinger, holder ikke. Fribefordringen blev nemlig opfundet længe før begrebet overenskomstforhandlinger blev opfundet. Endvidere påpegede advokaterne med henvisning til både Grundloven og tjenestemandsloven, at fribefordring er en naturlig del af lønnen for ansatte, og at fribefordring derfor ikke bare kan opsiges. Også anden lovgivning og EU-retten blev inddraget i argumentationen. Kammeradvokaten afviste, at fribefordring kunne være en del af lønnen og fastholdt, at fribefordringen var opsagt med passende varsel, og at den derfor kunne bortfalde uden videre.

Nu er det op til Højesteret at vurdere sagen. Det bliver sagens endelige afgørelse, da der ikke er yderligere appelmuligheder.  Højesteret afsiger dom tirsdag den 28. august. Følg med på Facebook og her på siden.

Østre Landsret har berammet hovedforhandling i sagen for pensionerede til den 10.,13. og 14. maj 2019.