Reglerne om grænsegængere har vist sig meget svære at administrere for kommunerne.

Derfor har 6-byerne (København, Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og Randers) skrevet til socialminister Mai Mercado for at få klarlagt regler og retningslinjer.

Det drejer sig blandt andet om følgende konkrete problemstillinger:

  • Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser?
  • Finder forbuddet mod dobbeltydelser anvendelse ved sociale ydelser bevilget efter Forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed?
  • Hvordan skal kommunerne sikre tilstrækkelig dokumentation og oplysning af grænsegænger sager?
  • Har kommunerne bemyndigelse til at indgå samarbejde med myndigheder i andet medlemsland og hvilke oplysninger kan vi udveksle med andre medlemslande?
  • Hvordan skal kommunerne i praksis håndtere bevilling af naturalydelser i bopælslandet, eksempelvis Sverige?
  • Hvorledes skal kommunerne forholde sig til handlekommune ansvaret samt føre tilsyn med at opgaven løses i overensstemmelse med borgerens behov?
  • I hvilket omfang er udenlandske myndigheder forpligtet til at underrette os, hvis de bliver opmærksomme på ændringer i borgerens behov? Og i hvilket omfang skal vi orientere bopælslandet om ændringer?

Socialministeren har nu svaret 6-byerne

Sammenfattet siger ministeren, at når forordning 883/04 fører til dansk lovvalg, skal en grænsegængers sag behandles efter dansk ret. Det gælder både om vedkommende er berettiget til en ydelse og i forhold til selve sagsbehandlingen.

Videre hedder det: Hvis forordning 883/04 fører til, at en grænsegænger skal tildeles en ydelse efter lovgivningen i en anden medlemsstat, så er det denne stats nationale regler, der finder anvendelse, hvilket typisk er tilfældet for naturalydelser.

Svaret fra ministeren indeholder desuden en lang udredning af reglerne med hensyn til dobbeltydelser, kontantydelser, naturalydelser og sagsbehandling af grænsegængers sager efter dansk ret

 

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.