Regeringen vil nedlægge regionerne som demokratisk valgte institutioner og skabe ny struktur i sundhedsvæsenet i tre lag.

  • Det øverste lag er en national bestyrelse med navnet "Sundhedsvæsen Danmark". Den skal stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsenet. Bestyrelsen får 11 medlemmer, som udpeges af regeringen blandt de fem sundhedsforvaltninger, eksperter og patientforeninger.
  • Næste lag er fem sundhedsforvaltninger, der geografisk svarer til de nuværende regioner. De ledes af en bestyrelse, som udpeges af regeringen blandt kommuner, patientforeninger, eksperter.
  • Tredje lag bliver 21 sundhedsfælleskaber, der skal ligge omkring de store akutsygehuse. Sundhedsfællesskaberne skal sikre et bedre samarbejde mellem det enkelte hospital, de praktiserende læger og kommuner i området. Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra sygehusene i området, samtlige kommuner samt almen praksis. Formandskabet varetages af en repræsentant for akutsygehuset.
  • Regeringen lægger op til, at regionerne bliver nedlagt ved udgangen af 2020, hvorefter den nye reform træder i kraft.
  • Regeringen mener, at reformen kan løse de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet med manglende sammenhæng for patienterne. Samtidig ønsker man, at flere patienter skal behandles i lokale sundhedshuse, så man sparer dyre indlæggelser og besøg på hospitaler. Regeringen ønsker 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre besøg på sygehusene generelt.

Betydning for HK Kommunals medlemmer?

Hvis reformen bliver en realitet, kan det få betydning for nogle af HK Kommunals medlemmer – særlig på regionsgårdene. Det fremgår af udspillet, at regeringen regner med, at i store træk alle sygehusansatte fortsætter deres funktioner som hidtil. Mens arbejdssituationen for mellem 500 og 800 ansatte i fællesfunktioner og i fagadministrationer ventes at blive berørt af omlægningerne.

Medarbejdere på regionsgårdene vil fortsat skulle varetage den centrale administration af deres del af sundhedsvæsenet, og de nye sundhedsforvaltningers hovedsæder placeres uændret i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød. Men der vil ske en reduktion i bemandingen på regionsgårdene, konstaterer regeringen. Det skyldes, at regionernes opgaver – ud over sundhedsområdet – overgår til kommunerne, til staten eller bortfalder. Kollektiv trafik, specialområdet og specialundervisning overføres til kommunerne, mens miljøområdet overføres til staten.

Regeringen skriver i udspillet, at man lægger vægt på, at personalet i øvrigt fortsætter med samme løn og vilkår som hidtil.

HK Kommunal vil i det videre forløb lægge vægt på, at der gives en klar og forpligtende garanti for, at alle medarbejdere følger med deres opgave, hvis den flytter, og at der også er en klar forpligtelse til, at lønvilkårene sikres. På samme måde, som det skete ved strukturreformen for 10 år siden.

Det er selvfølgelig de personalemæssige konsekvenser af reformen, der naturligt også bekymrer HK Kommunal og medlemmerne. Desværre er der endnu ikke fuld klarhed over konsekvenserne for alle ansatte, men HK Kommunal følger sagen nøje og orienterer løbende, hvis der kommer yderligere oplysninger.

Hvad gør HK Kommunal?

HK Kommunal har sammen med Yngre Læger, Overlægerne, Dansk Sygeplejeråd og FOA etableret ”Sundhedssamarbejdet”, hvor vi allerede i efteråret har inviteret os selv til møder med statsministeren og flere andre ledende politikere i regering og opposition for at gøre vores synspunkter gældende. Vi kører et tæt samarbejde blandt sygehusfagforeningerne, og vi er alle meget bekymrede for, at den ensidige fokus på struktur kun vil betyde et yderligere pres på personale og patienter – og ikke løse de virkelige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Vi tvivler også på, at det vil bidrage til større kvalitet i behandlingerne. På den front er vi enige med mange patientorganisationer og stort set samtlige sundhedsøkonomer. Vi har heller ikke set eksempler fra andre lande på, at et centralt styret sygehusvæsen opnår bedre resultater. Tværtimod. Så vores overordnede ønsker til regeringen lyder på flere hænder, mindre kassetænkning og bedre styr på sammenhængen i forhold til kommunerne.

I de kommende uger er HK Kommunal blevet inviteret til nye møder med blandt andre sundhedsministeren for at drøfte regeringens forslag. Vi ser frem til at blive involveret i det konkrete forslag sammen med de øvrige organisationer og håber, at regeringen på den måde vil lytte til alle de dygtige medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker.

Bliver reformen vedtaget?

Det er usikkert, om regeringens forslag til sundhedsreform overhovedet bliver en realitet. Planen er, at regeringen her i foråret vil forhandle reformen med Folketingets partier og forsøge at få den vedtaget. Men selve lovgivningen kan først etableres efter det folketingsvalg, som skal afholdes i foråret. Og får Danmark en regering, der baserer sig på et flertal blandt den nuværende opposition, sådan som meningsmålinger tyder på, så ender reformen formentlig med at blive en ganske anden. Socialdemokraterne, radikale, SF og Enhedslisten har allerede meddelt, at de ikke er tilhængere af at nedlægge regionerne. Så alt er desværre fortsat usikkert frem til efter et valg.