Ved hjælp af agterskrivelser og mulighed for tvungen digital kommunikation vil regeringen skabe en mere effektiv forvaltning.

Men lovforslaget vækker stor bekymring hos HK, der i høringssvaret har en lang række forbehold og indvendinger.

I forhold til øget brug af agterskrivelser, hvor den offentlige myndighed i én og samme postgang kan partshøre ansatte og borgerne og meddele afgørelser, kan det gå ud over retssikkerheden.

Bekymringen er især stor, når det handler om brug af agterskrivelser på det ansættelsesretlige område.

Partshøring er nødvendig i fx fyringsager

Det kan fx dreje sig om advarsler til eller afskedigelser af ansatte, hvor der typisk indgår skønsmæssige vurderinger.

Brug af agterskrivelser på dette område vil derfor komme på kant med principperne i forvaltningslovens § 19, fordi agterskrivelser ikke lever op til undersøgelsesprincippet og modellen vil understøtte, at afgørelsen reelt er truffet, når agterskrivelsen fremsendes.

I sådanne sager er det helt afgørende – såvel af hensyn til retssikkerhedsfølelsen som hensyn til, at der træffes de rigtige afgørelser - at arbejdsgiver først træffer sin beslutning om opsigelse efter høring af den ansatte.

Agterskrivelsen gør ”partshøringen” til en tom gestus. 

- Det er muligt, at agterskrivelser forenkler og i nogle tilfælde nedbringer sagsbehandlingstiden, men den står samtidig i kontrast til grundighed, retssikkerhed og korrekte afgørelser på det ansættelsesretlige område, lyder det fra Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunal.

Borgere tror sagen er afgjort og vil klage mere

Også i forhold til brug af agterskrivelser over for borgere er der stor skepsis.

Mange borgere vil have svært ved at forstå processen med agterskrivelser frem for partshøringer, og borgeren kan let få det indtryk, at sagen er afgjort. Dermed vil borgeren ikke komme med nye/berigtigende oplysninger, og det kan få konsekvenser for den endelige afgørelse- og sidste ende borgeren retssikkerhed.

Og at tro, at sagsbehandlingstiden samlet set falder kan vise sig helt forkert, fordi borgere i stedet vil reagere med at klage mere.

Tilliden til det offentlige kan falde

Mere brug af obligatorisk digital kommunikation vækker også bekymring hos HK.

- Tvungen digital kommunikation med det offentlige kan undergrave borgernes oplevelse af og tillid til den offentlige sektor, især hvis den digitale kommunikation bliver eneste mulighed for kontakt med den pågældende.

HK mener desuden, det er afgørende, at vejledningspligten ikke udvandes som følge af øget brug af digital kommunikation, især på social- og beskæftigelsesområdet.

 

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.