I samarbejde med arbejdsmarkedets parter har Arbejdstilsynet lavet og netop udsendt en ny opdateret vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, typisk mobning og seksuel chikane.

Vejledningen slår i sin definition fast, at der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Afsættet er arbejdsmiljølovgivningen, hvor det gælder, at arbejdet skal kunne udføres uden det medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

En sådan krænkelse kan både være en aktiv handling og det bevidst ikke at gøre noget.

eksempler på krænkende handlinger:

For at gøre det tydeligt har Arbejdstilsynet listet en række eksempler på krænkende handlinger:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger 
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver 
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab 
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv 
 • At blive råbt ad eller latterliggjort 
 • Fysiske overgreb eller trusler herom 
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier 
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning 
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.

Grovheden, varighed og hyppighed

I vejledningen hedder det, at det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. 

Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for helbredet afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af handlingerne. 

Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed, og ved krænkende handlinger, der har en vis varighed og hyppighed. 

Krænkende handlinger mellem kolleger er det mest udbredte, men ofte føles krænkende handlinger udøvet af en leder som mere belastende, idet der ligger en anden magt bag krænkelsen.

 

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.