På det seneste har der været flere historier i medierne om, at de nye ferieregler kan skabe problemer for din ferie i 2020, fordi du kan komme til at mangle feriedage. Og det er da rigtigt, at overgangen fra de nuværende til de nye ferieregler fra 1. september 2020 kan give lidt udfordringer. 

Derfor er det en god ide allerede nu at overveje, hvordan du vil placere din ferie i 2020. En del af de feriedage, du optjener i 2019 og 2020 bliver nemlig indefrosset. Men der er gode muligheder for at håndtere overgangen, eksempelvis ved at gemme nogle feriedage, supplere feriedagene med 6. ferieuge eller aftale ferie på forskud. 

Læs mere om mulighederne i nedenstående spørgsmål og svar. I de nævnte eksempler er det en forudsætning, at man har været ansat i hele kalenderåret 2019.

Se også den lille ordforklaring nederst på siden.

Hvad er samtidighedsferie?
Hvorfor begynder ferieåret fremover 1.9. i stedet for 1.5.?
Med den ny ferielov er der taget størst muligt hensyn til de typiske feriemønstre i Danmark. Derfor har det været nødvendigt at ændre ferieårets start til 1. september. På den måde kan man nå at optjene feriedage nok til den følgende sommerferie. September-juni = 10 måneder = 20,8 dage. Så der er også plads til fx vinterferie eller anden ferie i løbet af foråret. Og fordi man optjener ferie løbende, kan man efter sommerferien optjene ferie, som man kan holde i fx efterårsferien eller i juleferien.
Hvornår træder de nye regler i kraft?
Ferieloven og de nye regler, der er aftalt mellem parterne, træder i kraft 1. september 2020. Inden da vil der være en overgangsordning, som gælder fra 1. januar 2019.

De nye regler skyldes, at alle i kraft af EU-regler har krav på ferie samtidig med, at de arbejder. Derfor kan det gamle princip om, at ferie skal optjenes, ikke fortsætte. Den nye ferielov blev vedtaget i januar 2018, og samtidig blev der vedtaget en lov om overgangen fra de gamle ferieregler til de nye ferieregler.

I tillæg hertil indgik parterne på det kommunale og det regionale område nye ferieaftaler, der gælder fra 1. september 2020.

Overgangsordning og indefrysning – hvad betyder det?
For at sikre en smidig overgang til det nye feriesystem, er der ved lov (Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler) vedtaget en overgangsordning.

Ved overgangen til det nye system med samtidighedsferie vil den ansatte have optjent ferie efter de gældende regler, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den ansatte begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Uden en overgangsordning ville den ansatte således i det første år af det nye feriesystem både kunne afholde 5 ugers ferie optjent efter de gældende regler samt 5 ugers ferie optjent efter de nye regler.

Overgangsordningen indebærer derfor, at de ferierettigheder, der er omfattet af ferieloven (dvs. 5 ugers ferie m.m.), og som optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, "indefryses" og som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når denne når folkepensionsalderen. På den måde opretholdes det gældende feriemønster, dvs. ret til 5 ugers ferie optjent efter de nye regler, samtidig med, at den ansatte bevarer retten til den ferie, vedkommende har optjent efter de gældende regler.

Hvad sker der med den 6. ferieuge?
Den 6. ferieuge er ikke bestemt af ferieloven, men aftalt som en del af overenskomsterne mellem HK Kommunal og arbejdsgiverne. Den optjenes fortsat i løbet af et kalenderår og kan anvendes fra den efterfølgende 1. maj frem til og med 30. april.
Har jeg nok feriedage til tre ugers sommerferie i 2020?
Har jeg nok feriedage til en efterårsferie i 2020?
Efter 1. september 2020 vil du optjene samtidighedsferie, men det bliver jo kun til 2,08 dage inden en eventuel efterårsferie i oktober. Dem kan du supplere med

- Dage fra 6. ferieuge optjent i kalenderåret 2019

- Rest ferie fra miniferieåret 1. maj-31. august 2020. Har du brugt 15 feriedage er der en rest på 1,7 feriedage

- Feriedage, du efter aftale med din arbejdsgiver har overført fra ferieåret 1. maj 2019-30. april 2020.

- Ferie på forskud. Efter 1. september 2020 bliver det muligt at holde ferie på forskud. Det kræver dog en aftale med arbejdsgiveren. Hvis man fx i oktober 2020 vil holde de 2,08 dage, der optjenes i samme måned, skal man altså have arbejdsgiverens accept.

Måske ønsker du også at holde fri mellem jul og nytår i 2020? Så kan det være en god ide allerede nu at planlægge din ferie og fx aftale overførsel af et par dages restferie pr. 30. april 2020, så du er sikker på at have feriedage nok til at kunne holde den ferie, du gerne vil i 2020.

Dage fra 6. ferieuge, der er optjent i kalenderåret 2019, kan anvendes fra 1. maj 2020 til og med 30. april 2021. Har man været ansat hele 2019, har man altså fem feriedage, der kan bruges i denne periode.

Hvilke forbedringer er der tale om? Og hvilke forringelser?
Grundlæggende er der tale om status quo. Man får hverken en bedre eller ringere ret til at holde betalt ferie. Der vil fortsat være ret til at holde 5 ugers betalt ferie samt 5 særlige feriefridage. Men afviklingen af ferie bliver mere fleksibel, når afviklingsperioden udvides fra 12 til 16 måneder (1. september til 31. august samt frem til udløbet af året).

Desuden er det en forbedring for nye på arbejdsmarkedet, at de nu kan holde op til 5 ugers betalt ferie i deres første ansættelsesår.

Hvor stor en forandring bliver der egentlig tale om?
Langt de fleste vil kunne holde ferie på samme måde, som de plejer – også i forbindelse med overgangen til den ny ferielov. Allerede efter et par år vil ingen tænke over, at vi har skiftet feriesystem.

Men det er selvfølgelig en vigtig ændring, at der nu bliver to feriesystemer:

- Samtidighedsferie efter ferieloven/ferieaftalen, som følger et nyt ferieår med start pr. 1. september.

- Den 6. ferieuge, som optjenes i kalenderåret som hidtil. Disse fem dage kan du som hidtil først afholde forskudt efter 1. maj i året efter optjeningsåret.

Findes der yderligere vejledning til ansatte i kommuner og regioner?
Ja! Parterne på det kommunale og regionale arbejdsmarked udsendte 9. maj 2019 fælles vejledninger om alle de regler, der gælder i overgangsordningen:

 

Se vejledningen om overgangsreglerne for kommunerne

Se vejledningen om overgangsreglerne for regionerne

20. december 2019 kom anden del af vejledningen, der er en samlet gennemgang af alle de ferieregler, som gælder fra 1. september 2020.

Find den på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Hvilke regler gælder for ansatte med omlagt tjeneste? (Skoleområdet)
Kommunalt ansatte skolesekretærer og tandklinikassistenter er eksempler på faggrupper, der arbejder på et område, hvor der benyttes omlagt arbejdstid. Det betyder, at man har en længere ugentlig arbejdstid, så man kan holde fri i skoleferier og på skolefridage.

De nye ferieregler ændrer som udgangspunkt ikke ved de hidtidige forhold på dette område. Der vil stadig blive optjent fem ugers ferie (+ 6. ferieuge) samt evt. opsparet tid til arbejdsfri perioder.

Det er blandt andet af hensyn til de arbejdspladser, der holder sommerferielukket fire uger eller mere, at ferieåret efter de nye regler begynder 1. september. Planlægger arbejdspladsen med fire ugers lukket i juli måned, vil de medarbejdere der har været ansat hele ferieåret, på dette tidspunkt have optjent 20,08 feriedage, og der vil således være optjent de nødvendige fire ugers ferie.

Det kan vise sig at være en lille udfordring i forbindelse med miniferieåret. I miniferieåret, der løber fra 1. maj 2020-31. august 2020, vil en ansat, der har været ansat i perioden 1. januar 2019-31. august 2019, have optjent 16,7 feriedage. Hvis skolen/tandplejen normalt holder fire uger lukket i elevernes sommerferie, kan der planlægges med ferielukket i en kortere periode, eller der kan planlægges med anvendelse af 16 feriedage og fire dage, som er optjent i forbindelse med omlagt tjeneste.

Hvilken betydning har det, hvis man er nyansat i miniferieåret?
De nye regler giver en særlig mulighed for at afholde såkaldte ”fondsferiedage”, hvis man opfylder disse betingelser:

 

- Man har optjent ferie i perioden 1. september 2019-31. december 2019 (evt. i studiejob)

- Man har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019-31. august 2019.

Fondsferiedage er fremskudt betaling af de ”indefrosne” feriemidler og fratrækkes altså det beløb, man får udbetalt, når man går på pension.

Læs mere og se udførlige eksempler på side 31 i både vedledningen for kommunerne og vejledningen for regionerne.

Hvor stort et beløb bliver indefrosset, hvis man er på barsel?
Hvis er man på barsel uden fuld løn i perioden 1. september 2019-31. august 2020, den såkaldte indefrysningsperiode, er man omfattet af en særregel i loven, der betyder, at arbejdspladsen skal sørge for indbetale et beløb til feriefonden, der svarer til, at man er på fuld løn. Det er en detalje, men forrentningen af disse ekstra midler kan få det lille beløb til at vokse en del, inden man kan få midlerne udbetalt, når man går på pension.

 

Kan jeg gemme hele min ferie?
Nej, hverken i de gamle regler eller i de nye er der en mulighed for at overføre et helt års ferie til næste ferieår. Hvis man ønsker at gemme ferie til et efterfølgende ferieår, er det muligt at aftale med sin arbejdsgiver, at man overfører en del af ferien, men det gælder kun ferie ud over de første fire uger.

 

Hvordan forrentes de indefrosne midler?
Uanset om de midler, der indefryses i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, forvaltes lokalt hos arbejdsgiveren eller i ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” under LD Fonde, vil beløbet bliver forrentet på samme måde, og det vil i praksis betyde, at det er forrentningen hos LD, der kommer til at gælde for alle.

 

LD er forpligtet til at tilstræbe ”en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.”

LD blev oprindeligt oprettet i forbindelse med lønmodtagernes såkaldte dyrtidsportioner i 1977-1979, og disse midler har i de forløbne 40 år opnået en forrentning, der ligger et pænt stykke over den generelle prisudvikling.

 

 

Ordforklaring

Samtidighedsferie
Det nye ferieprincip, hvor ferie kan afvikles løbende samtidig med, at den optjenes.

Miniferieår
Den ferieperiode, der binder den nuværende ferieaftale sammen med opstarten på samtidighedsferie. Miniferieåret løber fra 1. maj 2020-31. august 2020.
I perioden 1. januar 2019-31. august 2019 optjenes 16,7 feriedage, der kan anvendes i miniferieåret.

Indefrysningsperioden
Betegnelse for optjeningsperioden 1. september 2019-31. august 2020, hvor den optjente ferie indefryses og som udgangspunkt først udbetales, når arbejdsmarkedet forlades.