Sidste nyt: Folketingsvalget er udskrevet til afholdelse grundlovsdag 5. juni. For ansatte i kommunerne er grundlovsdag fridag fra kl. 12. Derfor skal arbejde på grundlovsdag efter kl. 12 honoreres ligesom på en søndag, dvs. med 100 pct.

I FKKA-KOMMUNERNE (kommunerne i det tidligere Københavns Amt (bortset fra Gentofte Kommune) samt Hørsholm og Rudersdal kommuner) er hele grundlovsdag dog fridag, så hele dagen skal honoreres med 100 pct. 

Resten af denne artikel er skrevet før udskrivelsen af folketingsvalg.

- - -

Der skal være valg til Europaparlamentet søndag den 26. maj 2019. Og senest 17. juni 2019 skal der være valg til Folketinget. Statsministeren bestemmer, hvornår der bliver folketingsvalg, og det udskrives normalt med mindst tre ugers varsel. Det er derfor nu uklart, om der bliver to valg på samme dag eller på to forskellige dage.

Som borger eller som ansat i en kommune kan man blive pålagt opgaver til valgene. Derfor tydeliggøres arbejdstidsreglerne og honorering for opgaver i den forbindelse.

Hvis den ansatte er udpeget som tilforordnet

Hvis medarbejdere er udpeget som tilforordnet, ydes der den almindelige løn for dagen, da der er tale om et ulønnet borgerligt ombud. Herudover ydes der valgdiæter. For at kunne blive udpeget som tilforordnet kræves, at medarbejderen er borger i samme kommune.

Hvis den ansatte ikke er udpeget som tilforordnet

Såfremt medarbejderen ikke er udpeget som tilforordnet, er det de almindelige arbejdstidsregler, der er gældende. De indebærer, at der betales med almindelig timeløn + 50 pct. de første 3 timer, herefter +100 pct. på hverdage. Søndage honoreres alle timer + 100 pct.

Hvis folketingsvalget helt utraditionelt blev udskrevet til en lørdag, så betales der med +100 pct. efter kl. 12 på en arbejdsfri lørdag, dog med +100pct. hele lørdagen i det tidligere FKKA-område (Københavns omegn).

En anden honorering kan aftales lokalt i en decentral arbejdstidsaftale. Den kan dog ikke være mindre, end hvad der gives efter overenskomsten.

Lovgrundlaget

De tilforordnede er underlagt bestemmelserne i Lov om valg til Folketinget. Her står, hvad de tilforordnede skal beskæftige sig med under valghandlingen. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at udpege de tilforordnede. Det skal ske i enighed, traditionelt efter forholdstalsmetoden (partiforeningerne i forhold til antal medlemmer af kommunalbestyrelsen). Det fremgår af § 30 i Lov om valg til Folketinget.

I HK Kommunal har vi tidligere erfaret, at der visse steder udpeges mange tilforordnede blandt de ansatte, især når et valg fandt sted en søndag ligesom ved det forestående valg til Europaparlamentet. Vi har også i få tilfælde hørt om kommuner, der vælger at udpege alle som tilforordnede, fordi man så slipper for overarbejdsbetalingen.

Dette er ikke acceptabelt. I disse tilfælde må man tilbage til kommunalbestyrelsen og høre, hvorfor der mangler tilforordnede. Skyldes det, at partiforeningerne ikke har kunnet/villet stille med tilforordnede? Så henvis til §30 om forholdstal og påpeg de tilforordnedes opgaver på valgdagen.

Hvervet som tilforordnet er borgerligt ombud, og det kan man ikke sige nej til. Man kan kun blive fri for at være tilforordnet med gyldig grund som fx sygdom eller varetagelse af andet offentligt hverv. Familiefest eller andet er ikke gyldig grund.

Bekendtgørelsen

Uddrag af bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, der også gælder for valg til Europaparlamentet. 
 
Valgstyrere
§ 29. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
Stk. 2. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Stk. 3. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
Stk. 4. Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.
Stk. 5. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om afstemningsbogens indhold og udformning.
 
Tilforordnede vælgere
§ 30. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Stk. 2. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger.
 
Fælles bestemmelser
§ 31. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet vælger.
Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen. Hvis en valgstyrer eller en tilforordnet vælger har forfald, udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer eller en ny tilforordnet vælger.
Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Se bekendtgørelsen om lov om folketingsvalg her.