Hvad forpligter jeg mig til ved at blive valgt?

Som en demokratisk organisation er HK it, medie & industri Hovedstaden afhængig af, at aktive medlemmer lader sig vælge til de politiske organer, der styrer organisationen – både i selve afdelingen og i resten af HK-systemet.

Da aktive medlemmer pr. definition også er travle medlemmer, er det naturligvis vigtigt at vide, hvad man går ind til.

Denne tekst handler derfor om, hvad det konkret betyder for dig, hvis du stiller op til et af generalforsamlingens valg – og du bliver valgt!

I det følgende er poster gennemgået i den rækkefølge, de kommer til afstemning på årets generalforsamling:

Bestyrelsesmedlem i HK it, medie & industri Hovedstaden
Bestyrelsessuppleant i HK it, medie & industri Hovedstaden
Bestyrelsesmedlem til HK/Privats sektorbestyrelse
Suppleant til HK/Privats sektorbestyrelse
Bestyrelsesmedlem i HK Hovedstaden
Bestyrelsessuppleant i HK Hovedstaden
Repræsentantskabsmedlem i HK Hovedstaden. Næste repræsentantskabsgeneralforsamling er den 4. april 2019. 
Repræsentantskabssuppleant i HK Hovedstaden. Næste repræsentantskabsgeneralforsamling er den 4. april 2019. 
Kongresdelegeret til HK/Privats ordinære kongres i Kolding den 8.-10. september 2019 • Suppleant til HK/Privats ordinære kongres i Kolding

 

Bestyrelsesmedlem i HK it, medie & industri Hovedstaden

Hvad laver de?
Afdelingsbestyrelsen udgør den politiske ledelse af afdelingen forstået på den måde, at bestyrelsen lægger retningslinjer, prioriteringer og målsætninger for afdelingens virke, mens mere driftsorienterede spørgsmål (omsætning til praksis) overlades til den daglige ledelse af afdelingen (i samarbejde med afdelingens medarbejdere).

Der er lagt vægt på de fagpolitiske drøftelser, og informationer er i størst muligt omfang skriftlige.

Bestyrelsens medlemmer forventes i et vist omfang også at deltage i aktiviteter, for eksempel i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Hvor mange er de?
Afdelingsbestyrelsen i HK it, medie & industri Hovedstaden består af 15 medlemmer, der alle er valgt for 2 år – halvdelen vælges i lige år og halvdelen vælges i ulige år. Formanden er den eneste fra bestyrelsen, der er i afdelingen til daglig.

Derudover har suppleanterne (hvor der skal vælges op til 3) også ret til at deltage i møderne.

Hvor tit mødes de?

Bestyrelsen holder som udgangspunkt 8-10 årlige møder, der typisk ligger i tidsrummet 16.30 - 20 på hverdagsaftener og en årlig konference med overnatning. Disse møder fastlægges for et år ad gangen. Derudover kan der være ekstraordinære møder, kampagner, lønstatistik eller initiativer, hvor bestyrelsesmedlemmerne også forventes at spille en vigtig rolle.

På bestyrelseskonferencen med overnatning er der lejlighed til at dykke lidt dybere ned i de aktuelle fagpolitiske drøftelser, overvejelser eller sager.

Praktisk omkring møderne
En uge før hvert møde modtager du indkaldelsen til mødet, forskellige typer beretninger og andre relevante mødepapirer. Som medlem af bestyrelsen er du forhåndstilmeldt, hvorfor du forventes at melde afbud, såfremt du ikke kan komme.

Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelsessuppleant i HK it, medie & industri Hovedstaden

Som suppleant i bestyrelsen i HK it, medie & industri Hovedstaden ligner dine opgaver til forveksling bestyrelsesmedlemmets opgaver.

Du bliver indkaldt til alle møder, men i modsætning til bestyrelsesmedlemmerne regner vi ikke automatisk med at se dig, hvorfor du ikke skal melde afbud til møderne, men derimod melde dig til. 

Når du deltager i møderne, deltager du på lige fod med de ordinære bestyrelsesmedlemmer, men har dog ikke stemmeret. Dette gør også suppleantposten til en rigtig god platform, hvis man gerne vil ”snuse” lidt til bestyrelsesarbejdet. 

Træder et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen før en generalforsamling, vil førstesuppleanten rykke op som bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsesmedlem til HK/Privat sektorbestyrelse

Hvad laver de?
HK it, medie & industri Hovedstaden har 2 pladser i HK/Privats sektorbestyrelse, hvoraf formanden har den ene. Derudover kan flere af afdelingens medlemmer godt have sæde i sektorbestyrelsen via landsforeninger eller branchesektioner.

Sektorbestyrelsen er ansvarlig for:
Indgåelse og fornyelse af overenskomster
Udtagning af overenskomstkrav
Nedsættelse af forhandlingsudvalg
Behandling af sager til faglig voldgift og Arbejdsretten
Teknologi- og samarbejdsaftaler
Udmøntning af arbejdsmiljø i sektoren
Sætte fokus på uddannelsesmuligheder og -behov
Behandlingen af øvrige spørgsmål såvel nationalt som internationalt
Fastsættelse af forbundssektorkontingent 
Iværksættelse af faglige og agitatoriske tiltag inden for HK/Privat
Ansættelse af det fornødne antal medarbejdere i HK/Privat
Indsendelse af forslag til forbundskongressen

Hvor mange er de?
HK/Privat ledes af en sektorbestyrelse på 33 personer bestående af:

Sektorformand
Sektornæstformand
16 bestyrelsesmedlemmer valgt af regionerne
14 bestyrelsesmedlemmer valgt af branchesektionerne
1 bestyrelsesmedlem valgt af branchesektionernes ungdomsudvalg

Hvor tit mødes de?
Bestyrelsen holder som udgangspunkt 6 årlige heldagsmøder. Disse møder er altid fastlagt et år frem i tiden.

Praktisk omkring møderne
Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Fordi det er afdelingens plads i HK/Privats bestyrelse, og der skal skabes sammenhæng i arbejdet, er det typisk et medlem af afdelingsbestyrelsen, der vælges til sektorbestyrelsen. 

 

Suppleant til HK/Privat sektorbestyrelse

Som suppleant bliver du kun indkaldt til sektorbestyrelsesmøderne, når et bestyrelsesmedlem melder afbud. Der vil i så fald blive rettet direkte henvendelse til dig i hvert enkelt tilfælde.

Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelsesmedlem i HK Hovedstaden

Hvad laver de?
HK Hovedstadens bestyrelse træffer beslutninger og/eller inddrages omkring alle de ting, der går på tværs af de 5 faglige afdelinger.

Det er områderne:

Job & Vejledning
VKC (HK Hovedstadens Virksomheds- og KompetenceCenter) og JobBørs
HK Ungdom
Regnskab
Reception og HKM
Personaleforhold og overenskomst
Ejendommens drift
HK Hovedstadens kursus- og konferencecenter Klinten
HK Hovedstadens samlede økonomi
Særlige initiativer

Hvor mange er de?
HK Hovedstaden ledes af en bestyrelse på 16 personer bestående af: 

6 formænd
2 valgte medlemmer i hver af de 5 afdelinger, i alt 10

HK it, medie & industri Hovedstaden har dermed, ud over formanden, 2 pladser i HK Hovedstadens bestyrelse. 

Hvor tit mødes de?
Bestyrelsen holder som udgangspunkt 4 årlige møder, der typisk afvikles i dagtimerne. Disse møder er altid fastlagt et år frem i tiden.

Praktisk omkring møderne
Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelsessuppleant i HK Hovedstaden

Praktisk omkring møderne
Som suppleant bliver du kun indkaldt til bestyrelsesmøderne, når et bestyrelsesmedlem melder afbud. Der vil i så fald blive rettet direkte henvendelse til dig i hvert enkelt tilfælde. Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

Repræsentantskabsmedlem i HK Hovedstaden

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer af de 5 afdelinger og leder HK Hovedstaden. Det mødes 2 gange om året og fastlægger driften af foreningen HK Hovedstaden. Næste repræsentantskabsgeneralforsamling er den 4. april 2019.

HK it, medie & industri Hovedstaden har, ud over afdelingsbestyrelsen, 18 pladser i repræsentantskabet.

Praktisk omkring møderne
Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med repræsentantskabsarbejdet.

 

Repræsentantskabssuppleant i HK Hovedstaden

Praktisk omkring møderne
Som suppleant bliver du kun indkaldt til repræsentantskabsmøderne, når et repræsentantskabsmedlem melder afbud. Der vil i så fald blive rettet direkte henvendelse til dig i hvert enkelt tilfælde. Næste repræsentantskabsgeneralforsamling er den 4. april 2019.

Du får naturligvis dækket evt. udgifter til transport og/eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med repræsentantskabsarbejdet.

 

Kongresdelegeret til HK/Privats ordinære kongres den 8.-10. september 2019 i Kolding.

Den ordinære kongres er den overordnede ledelse af HK/Privat. Der bliver aflagt beretning for de seneste 4 år, og der skal besluttes en handlingsplan for den kommende kongresperiode på 4 år.

HK/Privat er ansvarlig for sektorens overenskomsters drift og fornyelse, arbejdsmiljø, uddannelse og det internationale arbejde. Se mere detaljeret beskrivelse af arbejdsområderne under sektorbestyrelsen (længere oppe).

Kongressen vælger formand og næstformand for HK/Privat.

Kongressen afholdes på Comwell i Kolding, og der bliver arrangeret bustransport.

 

Kongressuppleant til HK/Privats ordinære kongres den 8.-10. september 2019 i Kolding. 

Som suppleant bliver du kun indkaldt til kongressen, hvis en af de ordinære delegerede melder afbud. Der vil i så fald blive rettet direkte henvendelse til dig. 

Der bliver arrangeret bustransport til Comwell i Kolding.