I kraft af arbejdskraftens frie bevægelighed har EU-borgere (samt EØS-borgere) med arbejdstagerstatus i Danmark, såkaldt vandrende arbejdstagere, adgang til at få kontanthjælp ved ledighed.

Desværre findes der ikke en klar definition på, hvornår man har arbejdstagerstatus.

Der er tale om en konkret og individuel vurdering, hvor kommunen bevilger kontanthjælpen mens SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) vurderer den nævnte arbejdstagerstatus.

Nu skal kontrolarbejde og samarbejdet mellem kommuner og SIRI styrkes. Det sker ved at stramme op på retningslinjer og krav til tildeling.

Skal indberette flere sager

For det første skal myndighederne ikke blot kigge på arbejdstiden/timetal, men også inddrage elementer som varigheden af arbejdsforholdet, arbejdstid på minimum 10-12 timer ugentligt, lønforhold – særligt om lønnen svarer til mindst laveste overenskomstmæssige takst for området, om arbejdsstedet har overenskomst, herunder om der er ret til ferie, løn under sygdom, pension mv.

Dertil kommer en vurdering af de sproglige og faglige kvalifikationer, og altså om personen besidder disse for at kunne varetage det pågældende job.

I praksis betyder det, at medarbejdere på fx kontanthjælpsområdet skal  indberette flere sager end i dag – og som minimum ALLE tvivlstilfælde.