Illustration: Llustra

Fremover skal medlemmerne have sat 8 procent af deres løn ind på deres fritvalgslønkonto – mod de 4 procent, som de får i dag.

Samtidig skal opsparingen kunne bruges til flere forskellige ting. I dag kan man bruge konto-en til at sætte ind på sin pension, købe ferietillæg, omsorgsdage eller seniorfrihed. Fremover skal det være en arbejdslivskonto, hvor man også skal kunne købe sig til feriedage, nedsat arbejdstid eller ekstra uddannelsesdage.

Det er et af de hovedkrav HK Privat stiller med til de kommende overenskomstforhandlinger, som begynder ved årsskiftet i 2020. Det besluttede en enig sektorbestyrelse mandag.

- Vi kan tydeligt se, at medlemmerne vil have del i virksomhedernes øgede indtjening og mere frihed i det daglige, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat, med henvisning til de næ-sten 19.000 forskellige overenskomstudsagn, som blev indsamlet på mere end 1.000 virk-somheder i foråret.

- Begge ønsker kan vi imødekomme ved at styrke fritvalgslønkontoen, hvor vi samtidig aner-kender, at folk er vidt forskellige steder i deres liv og derfor også har brug for det frie valg til selv at bestemme over dele af deres goder.

Mere indflydelse på arbejdstiden – og flere skal have overenskomst

Udover fordoblingen af fritvalgslønkontoen besluttede sektorbestyrelsen, at HK Privat stiller med hovedkrav om, at flere skal omfattes af en overenskomst ved at udvide dækningsområ-det og afvikle 50 %-reglen.

Samt at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid – ikke mindst i forhold til, at der skal være større sammenhæng mellem omfanget af arbejdstid og betaling i forhold til de overenskomster, hvor der er funktionsløn. Men også i forhold til, at medlemmer, der arbejder på ubekvemme arbejdstider, får nedsat arbejdstid og mere i løn og tillæg, som enten kan udbetales eller bruges til frihed.

HK Privat videresender nu deres krav til forhandlingskartellet CO-industri (hvor HK Privat er medlem sammen med 8 andre organisationer), som forhandler den toneangivende Industri-ens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri.

Særligt for TR’ere på Industriens funktionæroverenskomst:
Få indflydelse ved at deltage i CO-industris regionalmøder
Simon Tøgern lægger ikke skjul på, at han håber, at andre organisationer vil kunne se sig selv i HK Privats krav, så man kan stå samlet i fagbevægelsen.

- Kravet om, at alle får adgang til mere frit valg af deres lønkroner, er jo ikke et isoleret HK-emne, og vi mærker da også allerede stor interesse fra andre sider på vores krav.


Andre krav til OK20

Udover de prioriterede krav tager HK Privat følgende temaer med til overenskomstforhand-lingerne i 2020:

 • Adgangen, indsigten og proceduren til efter- og videreuddannelse skal lettes. Blandt andet gennem årlige uddannelsessamtaler, løbende overblik over medlemmernes uddannelsesdage, samt en lettere adgang til at ansøge kompetencefondene
 • Mulighed for flere uddannelsesdage i forbindelse med opsigelse.
 • Ret for uddannelsesagenter/ambassadører til at udføre deres arbejde på arbejds-pladsen og i arbejdstiden
 • Bedre bestemmelser for arbejdsmiljørepræsentanterne gennem overenskomsterne
 • Styrkelse af informationspligten om løn- og ansættelsesvilkår til tillidsrepræsentanter
 • Tillidsrepræsentantens stedfortræder og HK’s talsrepræsentant skal have den samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten under ansættelsen. Derudover krav om en bedre beskyttelse og efterbeskyttelse til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Flere arbejdsfrie dage - fx den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag, nytårs-aftensdag og 1. maj.
 • Større medbestemmelse omkring, hvornår ferien afvikles - altså bedre forhold end, det der findes i den nye ferielov.
 • Udvidet adgang til barsel og mere ligestilling ind i barselsbestemmelserne (perioden med løn)
 • Udvidet frihed ved børns sygdom og hospitalsindlæggelse
 • Lønstatistikken skal indgå som et objektivt element i fastsættelsen af den personlige løn
 • Løft af alle elevsatser og pension til alle elever (alle elever skal have samme tillæg som studentertillæg)
 • En harmonisering af elevbestemmelserne, så minimumsbestemmelserne altid følger overenskomsterne, der tegner uddannelserne.
 • Bedre vikarbestemmelser og retningslinjer for atypisk ansatte, herunder freelancere.