Konsulent i Landbrugsstyrelsen

Michael Jensen - Landbrugsstyrelsen

Jeg har arbejdet i Landbrugsstyrelsen i mere end 30 år (kært barn har haft mange forskellige navne i de 30 år), og har siden min elevtid været på ”rejse” i flere forskellige stillinger såsom sagsbehandler, afdelingsleder/gruppeleder og kontrolansvarlig herunder foretaget kontrol ”i marken”.

Jeg er nu ansat som konsulent i EU & Erhverv i selvsamme styrelse, hvor jeg er revisions- og kontrolansvarlig. En rejse som jeg fortsat er glad for!

EU & Erhverv er en regelenhed i Landbrugsstyrelsen, som arbejder med at udvikle rammerne for de primære erhverv i Danmark. Det gør jeg/vi blandt andet gennem arbejdet med projekttilskudsordninger, politikudvikling osv. i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Landbrugsstyrelsen har for nuværende ca. 330 HK-stillinger, hvilket udgør ca. 31% af styrelsen medarbejdere. HK-stillingerne er primært sagsbehandlere, men vi/HK varetager dog en bred vifte af funktioner/stillinger. Det er blandt andet teamledere, specialkonsulenter, konsulenter, scrum master m.fl.

Landbrugsstyrelsen udbetaler årligt over 8 milliarder kr. i støtte til primært landmænd og gartnerier, men også virksomheder. Styrelsen administrerer mere end 100 tilskudsordninger, og 80% af pengene kommer fra EU, mens den danske stat finansiere resten. En del af de støttemidler bliver udbetalt under Landdistriktsprogrammet (LDP) samt Markedsordningerne, som blandt andet omhandler projekter som modernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde, miljøteknologi, anlæggelse af minivådområder, kommunale vådområder, støtte til skolemælk og skolefrugt osv. Det er støttemidler, som bliver udbetalt til vores kunder, og derfor kræver det også kontrol og revision for at sikre, at vi som styrelse betaler de mange penge i henhold til gældende forordninger, regler og krav. EU´s revisorer er meget fokuseret på, at pengene vi udbetaler, udbetales i henhold til gældende forordningskrav for derved at minimere risikoen for svindel for de respektive fonde under EU. Hvis ikke vi opfylder gældende forordningskrav, møder vi underkendelser som den danske stat skal betale. Det kan være meget dyrt, og kan i enkelte tilfælde løbe op i flere hundrede millioner kroner!

Styrelsen bliver løbende revideret af 6 forskellige revisionsmyndigheder, heriblandt Kommissionens revision, Revisionsretten og Rigsrevisionen. Når en revisionsmyndighed gennemfører en revision, vil det som regel medføre anbefalinger og henstillinger, som den enkelte styrelse/enhed/team skal følge op på. Det er yderst kritisk, at der følges op på eventuelle henstillinger, idet der som regel følger en underkendelse med i slipstrømmen på en henstilling. Så længe man ikke får ”lukket” en henstilling vil denne fortsat kunne bidrage til en potentiel underkendelse. Det er staten, som betaler når/hvis der findes uregelmæssigheder/svigt i sagsbehandlingen eller kontrollen, som kan være en risiko for den pågældende EU-fond.

Revision og kontrol er netop det arbejde jeg bidrager med som konsulent i Landbrugsstyrelsen. Her er mit primære arbejde, at koordinere revisionsindsatsen for den enhed jeg er ansat i samt sikre en kontrolindsats, som lever op til gældende forordningskrav. Jeg skal i samarbejde med fagkoordinatorerne sikre at vores enhed følger op på anbefalinger og henstillinger fra diverse revisionsmyndigheder. Endvidere udarbejdes regler, som vores kunder kan forstå og agere indenfor, så vi undgå underkendelser. Det arbejde omfatter vejledningsmateriale, kontrolinstrukser, regelfortolkning osv. Det indebærer også at jeg har dialog med diverse revisionsmyndigheder, andre enheder herunder kontrolenhederne i styrelsen som vi har rundt om i landet. Desuden har vi en tæt dialog/samarbejde med vores kollegaer, som er også er at finde på styrelsens lokationer i Tønder og Augustenborg. Det skal i øvrigt bemærkes, at Augustenborg er den klart største lokation med andel af HK-medarbejdere. Her er ca. 250 – forholdsvis nye medarbejdere – lokaliseret som følge af udflytningen af statslige arbejdspladser.

Som nævnt følger der også et kontrolarbejde med, når vi udbetaler støtte. Alle ansøgninger om udbetaling af støtte bliver underlagt en administrativ kontrol. Desuden underlægges flere af ansøgningerne en stikprøvekontrol, hvor de bliver udtaget til fysisk kontrol på stedet. Til brug for denne kontrol, anvender sagsbehandlerne og kontrollørerne instrukser og checklister. Det arbejder bidrager jeg til, da jeg sidder i en regelenhed. Her er min opgave ligeledes at koordinere eget og enhedens bidrag til udarbejdelse af, kontrolinstrukser mv., som styrelsens kontrollører anvender i den fysiske kontrol og som skal leve op til gældende forordningskrav.

Som eksempel kan nævnes, når EU giver tilskud til en ny sprøjtemaskine, som er med at reducere anvendelse sprøjtemidler og dermed har en nyttig effekt for miljøet, vil investeringen skulle underlægges et kontrolbesøg/afsyning for at sikre at investeringen er foretaget, og i øvrigt i henhold til det tilsagn den enkelte ansøger har fået.

Jeg har tidligere været afdelingsleder/gruppeleder i periode af ca. 10 år. Her var jeg ansvarlig for udbetaling af ca. ¾ - 1. milliarder kr. årligt, som vi udbetalte i støtte til en række ”mindre” ordninger. Jeg havde ledelsesansvaret for ca. 10-20 medarbejdere i omhandlende periode. Den gang var det meget ”normalt”, at afdelingslederne/teamlederne var HK´er. I mit arbejde som afdelingsleder indgik det også, at jeg kunne læse og fortolke lovtekster, forordningstekster, skrive vejledningsmateriale, lave budgetter til finansloven mv. – altså en bred vifte af arbejdsopgaver.

Af andre opgaver (kort udvalg), som er fulgt med i min tid som HK´er i Landbrugsstyrelsen kan nævnes:

  • Føre tilsyn og kvalitetssikre arbejde med blandt andet sagsbehandlere og kontrollører
  • Udarbejde samarbejdsaftaler, kontrolinstrukser og kontrolprogrammer
  • Rekruttere medarbejdere
  • Mødedeltagelse med andre EU-lande samt komitémøder i Bruxelles
  • Garantiforvaltning
  • Opkøb og salg af interventionskorn- og kød

Som HK´er i Landbrugsstyrelsen kan man altså udvikle sig i mange retninger, trods det faktum at mange stillinger, som tidligere har været at betragte som HK stillinger, overgår til AC-kollegaerne. Det skal dog ikke afholde HK´erne fra at udvikle sig, konkurrerer om de ”attraktive” opgaver, men det kræver selvfølgelig også at vi kompetenceudvikler os. Men mulighederne er der, hvis man ellers tør at gribe efter dem.