fire oejne

Under mindst 4 øjne. Når offentligt ansatte køber ind eller foretager andre økonomiske dispositioner, skal der det være forskellige personer, der henholdsvis betaler og registrerer betalingen. De 4 øjnes princip, kalder man det. Modelfoto: Mostphoto.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen ufuldstændige og urigtige oplysninger. Statsrevisorerne påtaler, at dette er i strid med lov om revisionen af statens regnskaber.

Med de ord udtalte statsrevisorerne fredag skarp kritik af Forsvarsministeriet og ministeriets manglende kontrol med pengestrømme i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Statsrevisorerne kan udtale forskellige grader af kritik, og revisorernes formand Henrik Thorup (DF) understregede på pressemødet, som HK Statbladet overværede, at kritikken er i den skarpeste ende.

- Det er chokerende. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er rystende, sagde han.

Rigsrevisionen har i sin rapport undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og fundet brud på almindelige regnskabsregler i 54 ud af 64 vedligeholdelsesprojekter.

Det fik statsrevisor og gruppeformand for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, til at takke Rigsrevisionen for at grave i sagen og understrege, at der er meget, som skal undersøges.

- Gældende regnskabsregler og helt basale krav er ikke overholdt. Nu har vi fået undersøgt 2018, men hvad er der sket i årene før? Vi vil følge op, understregede han.

Rita Bundgaard: Altid mindst 4 øjne

I HK Stat ærgrer det formand Rita Bundgaard, hvis sagen rammer de mange samvittighedsfulde statslige medarbejdere, Det er er dybt beklageligt og møgærgerligt for den statslige forvaltnings omdømme, at en sag som denne overhovedet kan opstå. Der kan naturligvis være brådne kar alle steder i samfundet, siger hun.

Rita Bundgaard hilser en grundig undersøgelse af hændelsesforløbet velkommen. Hver en sten skal vendes, mener HK Stat-formanden, som fremhæver princippet om, at den samme medarbejder ikke kan både bestille og betale en vare.

- Alle statslige arbejdspladser og myndigheder skal naturligvis overholde de 4 øjnes princip. Vi opfordrer de statslige arbejdspladser til at udvikle en kultur, hvor man helt naturligt taler om fejl og håndterer uregelmæssigheder, siger hun.

Hvis der skulle være medlemmer af HK Stat involveret i sagen fra Forsvarets Ejendomsstyrelse, er deres eventuelle kriminelle handlinger et anliggende mellem de pågældende og politi og domstole. HK bistår kun medlemmer i fagretlige sager, forklarer Rita Bundgaard.

- Ansvaret for, at reglerne står klart for enhver medarbejder og at der føres kontrol med, at reglerne overholdes, påhviler lokale og centrale ledelser på de statslige arbejdspladser. Kun med klare regler og procedurer og med chefer, der organiserer arbejdet, sådan at reglerne bliver efterlevet, kan vores medlemmer gå på arbejde uden risiko for at blive mistænkt for at medvirke til uregelmæssigheder, siger Rita Bundgaard.

Det er en pligt for offentligt ansatte at gøre deres overordnede opmærksom på tvivl om lovligheden af en handling. Det fremgår klart af de offentlige arbejdsgiveres publikation om ’God adfærd i det offentlige’ fra 2017.

Fik renoveret eget hus

I forbindelse med den manglende kontrol er fem mænd tiltalt for svindel mod Forsvaret. Sagens anklageskrift omfatter flere end 450 forhold og bestikkelse for op mod 1,8 millioner kroner.

Ifølge DR.dk fik en tidligere medarbejder fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2016 renoveret sit hus for mere end 1,7 millioner kroner, som han helt eller delvist fik betalt af sin egen styrelse og hermed skatteborgerne.

Læs på dr.dk: Mulig svindelsag i styrelse: Medarbejder fik renoveret huset for skattekroner

Den sag kører ved Midt- og Vestjyllands Politi, og sagen kan vokse. I hvert fald lod statsrevisorerne forstå, at de forventer en detaljeret kulegravning, der går flere år tilbage.

Rigsrevisionen slår fast, at styrelser ikke kan vælge at fravige reglen om, at der altid skal mindst fire øjne på en betaling. ”Bekendtgørelsens krav om kontrol med udgifter medfører, at mindst 2 medarbejdere skal ind over hvert indkøb (også kaldet de 4 øjnes-princip). Én, som aftaler indkøbets indhold og pris, og en anden, som godkender leverancen".

Ret og pligt til at sige fra

Men hvad gør man, hvis man støder på forhold på arbejdet, som ikke lever op til regler eller standarder for god adfærd i det offentlige?

I HK Stat understreger forhandlingschef Lina Gisselbæk Lauritsen, at man som medarbejder i staten ikke bare har ytringsfrihed, men også både ret og pligt til at sige fra, hvis man bliver bekendt med forhold, som er ulovlige eller eksempelvis manglende kontrolforanstaltninger.

- Det kan jo være en svær situation, men i første omgang skal man gå til sin nærmeste chef og fortælle om problemet, som man ser det. Hvis chefen afviser henvendelsen, kan man kontakte sin tillidsrepræsentant, som gennem samarbejdssystemet kan løfte sagen op på et højere niveau i organisationen, siger Lina Gisselbæk Lauritsen.

Læs mere i guiden God adfærd i det offentlige   

Ret og pligt til at rådgive, advare – og sige fra

Moderniseringsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner udarbejdet en guide til god adfærd i det offentlige.
 
I den kan man blandt andet læse om: 

Pligt til at rådgive og advare
Offentligt ansatte skal inden for deres arbejdsområde gøre deres overordnede opmærksom på eventuel tvivl om lovligheden af en handling eller beslutning mv., sådan at den overordnede kan tage stilling hertil. Det samme gælder, hvis der er tvivl om det faktiske eller faglige grundlag for en beslutning.

Ret og pligt til at sige fra
Medarbejdere har både ret og pligt til at sige fra, hvis en leder udsteder og fastholder en ordre, der er klart ulovlig, eller som pålægger den ansatte at gøre noget, som i sig selv er strafbart.
En medarbejder, der efterlever en klart ulovlig ordre, vil kunne blive mødt med ansættelsesretligt – og i særlige tilfælde strafferetligt – ansvar for at have fulgt ordren.

Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse brugte i 2018 ca. 590 mio. kr. på at gennemføre vedligeholdelsesprojekter på Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark. 
 
Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. 
 
Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedligeholdelsesprojekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, fx manglende funktionsadskillelse, mangelfulde forretningsgange og mangel på intern kontrol. 
 
Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet – uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet på dette område ikke har levet op til sit ansvar for at tilrettelægge regnskabsvæsenet og kontrollere, at reglerne overholdes. 

"De 4 øjnes princip"

Uddrag af regnskabsbekendtgørelsens regler for betalingsforretninger:
 
§ 28. Udbetalingsforretninger skal tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen. 

Kilde: Rigsrevisionen