I 2017 spurgte HK Kommunal tillidsrepræsentanter og medlemmer om deres oplevelser af lokal løn og spørgsmålene blev gentaget i 2019. Spørgsmålene relaterer sig til HK Kommunals 10 politiske pejlemærker for arbejdet med lokal løn, som du kan læse her (pdf). Pejlemærke 3 handler om kontakten til nyansatte:

Vi er i kontakt med alle nyansatte …

  • Inden lønnen skal aftales
  • Og vi arbejder for medlemskab af HK

I 2019-undersøgelsen svarer 67 pct. af HK Kommunals tillidsrepræsentanter, at de kontakter en nyansat personligt/telefonisk. Det er flere end i 2017, hvor 52 pct. oplyste, at de var i personlig/telefonisk kontakt.

Denne udvikling er positiv. En del af de nyansatte svarer nemlig anderledes end tillidsrepræsentanterne. Ud af de medlemmer i undersøgelsen, der var ansat inden for det seneste år, svarede 54 pct., at de ikke var i kontakt med TR i forbindelse med nyansættelsen. 17 pct. af alle nyansatte var i kontakt med HK eller TR før ansættelsen. 29 pct. var det, efter at de havde sagt ja til jobbet.

I flere klubbestyrelser har tillidsrepræsentanterne da også drøftet, hvordan kontakten til de nyansatte kunne styrkes, og nogle steder er der lavet handleplaner for indsatsen.

96 pct. af tillidsrepræsentanterne orienteres, når der ansættes en ny kollega på HK´s overenskomst, og 74 pct. svarer, at orienteringen sker på den måde, at de får tilsendt et lønforslag. Kun fire procent svarer, at de ikke får et lønforslag, men 26 pct. får først besked efter ansættelsen.

Det fremgår af Fællesaftalen om lokal løndannelse, at lønnen så vidt muligt skal være aftalt før tiltræden, og at man lokalt aftaler tidsfrister og regler for lønforhandlinger for nyansatte.