Underskrift funktionaer

Mandag blev underskrifter fra HK Handel, HK Privat og Dansk Erhverv Arbejdsgiver sat på den nye Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service. FOTO: Rune Fogh Sørensen

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service omfatter over 30.000 ansatte, der blandt andet beskæftiger sig med lagerarbejde, salgsarbejde, almindeligt kontorarbejde, regnskabsarbejde og meget mere. Den nye aftale om fornyelse af overenskomsten i en treårig periode, som indeholder en række nye elementer. 


HØJEre elevlønninger

Elevlønnen stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. For elever, der inden uddannelses start har gennemført HHX, STX, HF eller HTX, stiger tillægget med 100 kr. således, at tillægget udgør 960 kr. den 1. marts 2020. 

KVU-STUDERENDE MED FORUDGÅENDE UDDANNELSE

Lønnen stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. 

KVU-studerende uden forudgående uddannelse

Lønnen stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit.

unge under 18 år

STørre fritvalgs lønkonto

Fritvalgs Lønkontoen kan anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn. Fritvalgs Lønkontoen kan også udbetales som en almindelige del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende den på anden vis. Det er en forudsætning for udbetalingen, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at træffe et valg. 

Tillidsrepræsentanten og virksomheden får også mulighed for lokalt at aftale, at Fritvalgs Lønkontoen helt eller delvist kan udbetales løbende med lønnen. 

Øvrige elementer

LAGEROMRÅDET
Der er enighed om, at anbefale, at der optages drøftelser om lokalaftaler og den lokale løndannelse. Det er værktøjer, der understøtter tillidsrepræsentanternes arbejde med at forhandle bedre vilkår på lagrene.
MERE FORÆLDREORLOV
Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger. Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger, og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene.
STIGNING I BIDRAG TIL KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND
Parterne har noteret sig et stigende behov for uddannelse på overenskomstens område. Det er som en følge heraf aftalt at øge virksomhedernes bidrag til kompetenceudviklingsfonden fra 820 kr. pr. medarbejder pr. år til 920 kr. pr medarbejder pr. år. Pengene bruges til selvvalgt og aftalt uddannelse.
MERE FRIHED TIL BØRNEFAMILIER
Medarbejdere får fremover ret til ekstra frihed, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt
et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden.
FERIEFRIDAGE
Medarbejdere, der har været ansat i 9 måneder, har i overgangsferieåret ret til 6,67 feriefridage til afholdelse fra d. 1. maj 2020 til den 31. december 2021.
Fra og med den 1. september 2021 bliver feriefridagene tildelt pr. 1. september. Det er aftalt, at feriefridagene herefter afholdes i ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december, hvilket giver mulighed for at afholde to års feriefridage i efterårsperioden. 
PENSION SOM LØN
For medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen den 1. maj 2020 eller senere, kan medarbejdere selv vælge om de ønsker at få deres pension indbetalt til pensionsordningen, eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som et ikke ferieberettiget tillæg. Forsikringsdækningerne ophører, når medarbejderen når folkepensionsalderen.
Fra d. 1. maj kan virksomheden vælge at udbetale virksomhedens pensionsbidrag løbende med lønnen som et ikke ferieberettiget tillæg. 
STYRKET INDSATS FOR BÆREDYGTIGHED OG DIGITALISERING
Parterne er enige om at teknologiforståelse og digitale færdigheder er vigtige, og at det hænger tæt sammen, da det ofte vil være én af vejen til grønnere og mere ansvarlige produkter/services.
På den baggrund er parterne enige om, at man i overenskomstperioden vil arbejde for mere undervisning i bæredygtighed og digitalisering, der kan ruste medarbejdere og virksomheden til at imødekomme fremtidens krav hertil.

 

VÆRN MOD SOCIAL DUMPING
I forbindelse med virksomheders brug af udenlandske underleverandører anbefales det, at tillidsrepræsentanten orienteres, og at alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandøren udleveres.
Ved inddragelse af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft sikres det, at de udenlandske medarbejdere arbejder under overenskomstsikre forhold.
Det fastslås endvidere, at udstationeredes løn skal fastsættes efter et princip om ligebehandling med danske medarbejdere, og at godtgørelse for udgifter i forbindelse med udstationeringen ikke kan indgå i opgørelsen for aflønningen. 
STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØARBEJDET
Parterne anbefaler, at den relevant information, værktøj og vejledninger om arbejdsmiljø anvendes, og at virksomhederne holder sig orienteret på via branchefællesskaberne. 
STYRKEDE EFTERUDDANNELSESMULIGHEDER FOR OPSAGTE MEDARBEJDERE
For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Kontor- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job.