Efter 16 timers marathon-forhandlinger gav HK Privat og Dansk Erhverv sent i nat hinanden hånden på en ny overenskomstaftale, der omfatter op i mod 2.500 medarbejdere, som til daglig arbejder med it hos danske it-virksomheder.

Ifølge Kim Bonde, faglig sekretær hos HK Privat, bygger aftalen videre på mange af elementerne fra det store industriforlig samt resultatet på Handel, Viden og Service- overenskomsten. Blandt andet forøges værdien af fritvalgskontoen fra 4 til 7 procent, som den enkelte it-ansatte kan bruge til forskellige formål. Det kan være ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn.

Beløbet på fritvalgskontoen kommer oveni den løn, som de fleste medlemmer af HK Privat selv forhandler hjem ude på arbejdspladserne.

 

Det er glædeligt, at fritvalgskontoen vokser så betydeligt. Det vil medlemmerne få stor gavn af i hverdagen. Og så har vi som noget helt nyt også sikret, at tillidsrepræsentanten og virksomheden lokalt kan aftale, at beløbet helt eller delvist kan udbetales løbende med lønnen. Det giver en helt ny dimension af fleksibilitet. Og det er helt i tråd med mange af de ønsker, som er kommet fra medlemmerne, siger Kim Bonde.
Desuden sikrer den nye aftale 3 ugers ekstra betalt forældreorlov til faren/den anden forælder. Det betyder, at den samlede periode for betalt forældreorlov udvides fra i alt 13 til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger. Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger mod tidligere 5 uger. Og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene.

Indbetaling til kompetenceudviklingsfonden hæves fra 820 kr. pr. medarbejder pr. år til 920 kr. ”Efteruddannelse og kompetenceudvikling på it-området efterspørges i høj grad hos både virksomhederne og medarbejderne. Det er et helt centralt konkurrenceparameter i branchen, at medarbejderne er up-to-date med den nyeste viden. Og der synes jeg, at vi tager et stort fælles ansvar for at imødekomme det behov,” påpeger Kim Bonde

Der er med forliget også aftalt, at tillidsrepræsentanten orienteres, når it-virksomhederne bruger udenlandske underleverandører – og det anbefales, at baggrundsoplysninger om underleverandøren også bliver udleveret.

Og så bliver der med overenskomsten nedsat en række samarbejdsudvalg med særligt fokus på it-området, som blandt andet handler om at kigge nærmere på atypiske ansættelsesforhold i branchen.

 

 • Fra 4 til 7 procent på fritvalgs-lønkontoen 
 • Mere fleksibel anvendelse af fritvalgs-lønkontoen 
 • 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn til faren/den anden forælder
 • Aftale om lønforhold for udstationerede medarbejdere
 • Uddannelse efter fratrædelse
 • Aftale om udenlandsk arbejdskraft/udenlandske underleverandører
 • Satsreguleringer 
 • Udvidede muligheder for arbejdsmiljørepræsentanternes efteruddannelse
 • Aftale om aftalt uddannelse gøres permanent
 • Pension til elever under 20
 • Den overenskomstbasserede sundhedsordning afvikles til fordel for, at der sker en udbygget indbetaling til uddannelsesfondene og ekstra forhøjelse af HHX-tillæg

 

Fakta om IT-overenskomsten

IT-overenskomsten aftalt med Dansk Erhverv er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020. Overenskomsten omfatter it-virksomheder - herunder medie-, tele- og supportvirksomheder – hvor det primære forretningsområde er salg, udvikling og- eller drift af Overenskomsten omfatter de medarbejdere, som har som speciale at arbejde med it.

Når alle lands-overenskomster er forhandlet på plads, skal de til urafstemning blandt de medlemmer, som hører under de forskellige overenskomster.