Forliget består i store træk af de kendte elementer fra industriforliget og forliget på Handel- Viden og Service overenskomsten med Dansk Erhverv.

Fritvalgskontoen stiger 4 % til 7 % over de næste tre år, hvor den nye overenskomst gælder. Medarbejderne kan som noget nyt også kan bruge på barnets anden sygedag, lægebesøg med sine børn – udover de allerede eksisterende muligheder: udbetaling som ekstra løn, ekstra pensionsindbetalinger, børneomsorgsdage eller seniorfridage.

Aftalen omfatter ret til yderligere tre ugers forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke holder barselsorloven.

Det blev også aftalt, at parterne i den kommende overenskomstperiode skal drøfte freelanceres arbejdsvilkår.

”Det bliver et vigtigt arbejde. Netop i reklamebranchen bruges der freelancere og er flere atypiske ansættelser end i vores andre brancher. Derfor skal vi have drøftet løsninger, der også sikrer løstansatte ordentlige arbejdsvilkår,” siger Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK Privat og hovedforhandler af denne overenskomst, som er tilfreds med den samlede aftale.

Reklame- og Forlagsoverenskomsten er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020. Og medlemmerne skal stemme om den nye overenskomst, når alle overenskomster er på plads – højst sandsynlig i april.

Hovedpunkterne er:

  • Bidraget til fritvalgslønkontoen stiger fra 4 % til 7 % af lønnen hen over den treårige periode, hvori overenskomsten løber
  • Forbedringer for arbejdsmiljørepræsentanter deltagelse i relevante HK Privat kurser
  • Ret til yderligere tre ugers forældreorlov med fuld løn
  • Udbygning af fritvalgs lønkontoens anvendelse
  • Regulering af elevsatser for mediegrafikerelever på 3 x 1,7%
  • Forhøjelse af bidrag til selvvalgt uddannelse
  • Aftale om frihed til faglige tillidshverv
  • Særligt på dette område er det vigtigt, at vi har fået nedsat et freelanceudvalg i overenskomstperioden, som skal drøfte forståelsen og videreudviklingen overenskomsten på dette område, da det er et kendt fænomen at reklamebureauer anvender denne arbejdskraft i stor stil.